MENU मेनू   Menu Icon
Planning योजना
Procurement and Issuance उपलब्ध कराना एवं जारी करना
Assembly Constituency

Assembly Constituency

AC NAME
PART NUMBER
LOCALITY
LOCALITY DETAILS
Electoral Roll 27.10.2023
माडल टाउन
1
त्रिपोलिया,आर पी बाग
1 - ई-ब्लोक डेसु कालोनी त्रिपीलियाराणा प्रताप बाग़, 2 - एफ ब्लोक डेसु कोलोनीराणा प्रताप बाग़, 3 - एच ब्लोक डेसु कोलोनीराणा प्रताप बाग़, 4 - टी ह्ट्स किशोर नगरराणा प्रताप बाग़, 5 - सावन आश्राम टी ह्ट्सराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
2
डेसु कलोनी
1 - एच ब्लाक डेसू कालोनी त्रिपोलियाराणा प्रताप बाग़, 2 - डेसु कोलोनीराणा प्रताप बाग़, 3 - माता मन्दिर देसु कोलोनीराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
3
जैन कॉलोनी,आर पी बाग
1 - वीर नगर जैन कोलोनी नियर रोडराणा प्रताप बाग़, 2 - गली नम्बर 1 वीर नगर जैन कोलोनीराणा प्रताप बाग़, 3 - गली नम्बर 2 वीर नगर जैन कोलोनीराणा प्रताप बाग़, 4 - गली नम्बर 3 वीर नगर जैन कोलोनीराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
4
जैन कॉलोनी,आर पी बाग
1 - गली न. 4 वीर नगर (जॆन कालोनी)राणा प्रताप बाग़, 2 - गली नम्बर 5 वीर नगर जैन कोलोनीराणा प्रताप बाग़, 3 - गली नम्बर 6 वीर नगर जैन कोलोनीराणा प्रताप बाग़, 4 - गली न,-7 वीर जैन कोलोनीराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
5
डी-ब्लाक,आर पी बाग
1 - डी ब्लोकराणा प्रताप बाग़, 2 - डी-1 ब्लोकराणा प्रताप बाग़, 3 - डी-2 ब्लोकराणा प्रताप बाग़, 4 - डी-3 ब्लोकराणा प्रताप बाग़, 5 - डी-4 ब्लोकराणा प्रताप बाग़, 6 - डी-5 ब्लोकराणा प्रताप बाग़, 7 - डी-6 ब्लोकराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
6
सी-ब्लाक,आर पी बाग
1 - सी- ब्लाकराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
7
आर पी बाग
1 - ए ब्लाकराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
8
आर पी बाग
1 - बी ब्लोकराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
9
आर पी बाग
1 - बी ब्लोकराणा प्रताप बाग़, 2 - ए-ब्लाकराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
10
आर पी बाग
1 - राणा प्रताप बाग
माडल टाउन
11
कबीर नगर आर पी बाग
1 - टी ह्ट्स कबीर नगरराणा प्रताप बाग़, 2 - एन ब्लोक टी ह्ट्सकबीर नगर, 3 - टी ह्ट्स कबीर नगरराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
12
कबीर नगर आर पी बाग
1 - टी ह्ट्स कबीर नगरराणा प्रताप बाग़, 2 - सी ब्लोक टी ह्ट्सकबीर नगर, 3 - एन ब्लोक टी ह्ट्सकबीर नगर
माडल टाउन
13
कबीर नगर आर पी बाग
1 - टी ह्ट्स कबीर नगरराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
14
आर. पी बाग टी-हट्स कबीर नगर
1 - टी ह्ट्स कबीर नगरराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
15
आर. पी बाग टी-हट्स कबीर नगर
1 - टी ह्ट्स कबीर नगरराणा प्रताप बाग़, 2 - एन ब्लोकराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
16
आर. पी बाग, टी-हट्स ,आहाता
1 - झुग्गी कबीर नगरराणा प्रताप बाग़, 2 - आह्ताराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
17
संगम पार्क आर पी बाग
1 - काली का मन्दिर,धोबी घाटसगम पार्क, 2 - धोबी घाट नियर पार्कसगम पार्क, 3 - धोबी घाट गुल्लु मन्दिरसगम पार्क, 4 - धोबी घाट नियर केबल वालासगम पार्क, 5 - महावीर पब्लिक स्कूळ स्टाफ़ क्वाटरसंगम पार्क
माडल टाउन
18
संगम पार्क ,धोबी धाट
1 - धोबी घाट अपोजिट मन्दिरसगम पार्क, 2 - गली नम्बर-3 धोबी घाटसगम पार्क, 3 - राम मन्दिर धोबी घाटसंगम पार्क
माडल टाउन
19
संगम पार्क आर पी बाग
1 - संगम पार्क गुरु बागराणा प्रताप बाग, 2 - संगम पार्क नियर पुलिस स्टेन्डराणा प्रताप बाग
माडल टाउन
20
संगम पार्क आर पी बाग
1 - संगम पार्क नियर शिव शक्ति मन्दिरराणा प्रताप बाग़, 2 - प्रेम कुंज संगम पार्कराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
21
संगम पार्क आर पी बाग
1 - बी- ब्लाकसंगम पार्क राणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
22
संगम पार्क आर पी बाग
1 - सी ब्लोकसंगम पार्क राणा प्रताप बाग़, 2 - संगम पार्क एस के विध्यालयराणा प्रताप बाग़, 3 - संगम पार्क टी-ह्ट्सराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
23
संगम पार्क आर पी बाग
1 - संगम पार्क नियर मन्दिरराणा प्रताप बाग, 2 - संगमपार्क इस्माईलखान वाला बाग के पासराणा प्रताप बाग
माडल टाउन
24
संगम पार्क
1 - संगमपार्क इस्माईलखान वाला बाग के पासराणा प्रताप बाग़, 2 - संगम पार्क नियर एम सी डी ढ्ह्लाउराणा प्रताप बाग़, 3 - टी-ह्ट्स संगम पार्कराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
25
संगम पार्क, आर पी बाग
1 - संगम पार्क नियर कालरा फ़ेक्ट्रीराणा प्रताप बाग़, 2 - संगम पार्क नियर गारबेज पोइन्टराणा प्रताप बाग़, 3 - संगम पार्क नियर बजाजराणा प्रताप बाग़, 4 - संगम पार्क नियर श्याम बाबाराणा प्रताप बाग़, 5 - संगम पार्क नियर मदर डेयरीराणा प्रताप बाग़, 6 - टी-ह्ट्स संगम पार्कराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
26
जी टी करनाल रोड
1 - टी ह्ट्सरेलव क्रासिग चोकी 4
माडल टाउन
27
जी टी करनाल रोड
1 - टी ह्ट्सरेलव क्रासिग चोकी 4
माडल टाउन
28
जी टी करनाल रोड
1 - झुग्गी जी टी के रोडरेलवे करोसिंग चोकी न 4
माडल टाउन
29
जी टी कमल रोड
1 - रेलव क्रासिग न04जी टी करनाल रोड
माडल टाउन
30
लाल बाग, आजादपुर
1 - मोजी वाला बागलाल बाग आज़ाद पुर
माडल टाउन
31
लाल बाग, आजादपुर
1 - मोजी वाला बागलाल बाग आज़ाद पुर
माडल टाउन
32
लाल बाग, आजादपुर
1 - बी-ब्लाकलाल बाग, 2 - सी ब्लोकलाल बाग आजाद पुर
माडल टाउन
33
लाल बाग, आजादपुर
1 - लाल बागआजाद पुर
माडल टाउन
34
मोजीवाला बाग आजादपुर
1 - डी-ब्लाक मोजी वाला बागआजाद पुर
माडल टाउन
35
लाल बाग मोजीवाला बाग आजादपुर
1 - सी-ब्लाक लाल बागआज़ाद पुर, 2 - डी ब्लोक मौज़ी वाला बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
36
लाल बाग, आजादपुर
1 - सी-ब्लाक लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
37
लाल बाग, आजादपुर
1 - टी-ह्ट्स लाल बागआज़ाद पुर, 2 - बी-ब्लाक लाल बाग                                                 
माडल टाउन
38
लाल बाग, आजादपुर
1 - बी ब्लाक लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
39
लाल बाग हट्स,, आजादपुर
1 - टी ह्ट्स लाल बागआजाद पुर
माडल टाउन
40
लाल बाग हट्स,, आजादपुर
1 - लाल बाग टी- ह्ट्स                                                 , 2 - लाल बाग टी हट्सआज़ाद पुर
माडल टाउन
41
कोशलपुरी, आजादपुर
1 - कौशल पुरीआजाद पुर
माडल टाउन
42
कोशलपुरी, आजादपुर
1 - कौशल पुरीआज़ाद पुर
माडल टाउन
43
कोशलपुरी, आजादपुर
1 - कौशल पुरीआजाद पुर, 2 - कौशल पुरी बी ब्लोक टी-ह्ट्सआज़ाद पुर
माडल टाउन
44
कोशलपुरी, आजादपुर
1 - ब्लाक बी टी ह्ट्स कौशल पुरीआज़ाद पुर
माडल टाउन
45
कोशलपुरी, लाल बाग, टी-हट्स,आजादपुर
1 - ब्लाक बी कौशल पुरी लाल बागआज़ाद पुर, 2 - टी ह्ट्स लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
46
कोशलपुरी, लाल बाग,सी-ब्लाक, आजादपुर
1 - सी ब्लोक कौशल पुरी लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
47
टी-हट्स,लाल बाग अज़ाद पुर
1 - टी ह्ट्स लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
48
टी-हट्स,लाल बाग अज़ाद पुर
1 - टी ह्ट्स लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
49
लाल बाग अज़ाद पुर
1 - लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
50
लाल बाग अज़ाद पुर
1 - लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
51
टी-हट्स,लाल बाग अज़ाद पुर
1 - बी-ब्लोक टी-ह्ट्स लाल बागआज़ाद पुर, 2 - एन ब्लोक लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
52
एन-ब्लाक, लाल बाग,आजाद पुर
1 - एन- ब्लोक लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
53
टी-हट्स,लाल बाग अज़ाद पुर
1 - टी ह्ट्स लाल बागआज़द पुर
माडल टाउन
54
टी-हट्स,लाल बाग अज़ाद पुर
1 - टी ह्ट्स लाल बागआज़ाद पुर, 2 - टी ह्ट्स लाल बागजी.टी. करनाल रोड आज़ाद पुर
माडल टाउन
55
लाल बाग अज़ाद पुर
1 - लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
56
लाल बाग अज़ाद पुर
1 - लाल बागआज़ाद पुर
माडल टाउन
57
गुड मडी
1 - मोहल्ला खटीकगुड मंडी, 2 - शोपगुड मंडी
माडल टाउन
58
गुड मडी
1 - डुप्लेक्स फ़्लेट्सगुड मंडी, 2 - ड्बल स्टोरीगुड मडी, 3 - डुप्लेक्स फ़्लेट्स ड्बल स्टोरीगुड मडी
माडल टाउन
59
विलेज राजपुरा टी-हट्स गुरमण्डी
1 - गाँव राज पुरा ,गुडमडी
माडल टाउन
60
विलेज राजपुरा टी-हट्स गुरमण्डी
1 - गाँव राज पुरागुडमंडी झुग्गी, 2 - लक्ष्मी नारायण बाग राज पुरागुड़ मण्डी, 3 - टी ह्ट्सविलेज राज पुरा गुड मंडी, 4 - विलेज राज पुरा टी-ह्ट्सगुड़ मण्डी
माडल टाउन
61
विलेज राजपुरा गुरमण्डी
1 - गाँव राज पुरा गुडमंडी                                                 
माडल टाउन
62
विलेज राजपुरा गुरमण्डी
1 - गाव राज पुरा गुड मडी झुग्गी                                                 
माडल टाउन
63
विलेज राजपुरा गुरमण्डी
1 - विलेज राज पुरागुडमंडी
माडल टाउन
64
विलेज राजपुरा, टी-हट्स, गुरमण्डी
1 - विलेज राज पुरा टी-ह्ट्सगुड़ मडी
माडल टाउन
65
विलेज राजपुरा गुरमण्डी टी-हट्स
1 - गाव राज पुरागुडमंडी
माडल टाउन
66
विलेज राजपुरा गुरमण्डी
1 - ए ब्लोक विलेज राज पुरागुड़ मंडी, 2 - ए ब्लोक विलेज राज पुरागुड़ मण्डी, 3 - टी ह्ट्सविलेज राज पुरा गुड मंडी
माडल टाउन
67
टी-हट्स विलेज राजपुरा गुरमण्डी, डब्बल स्टोरी फ्लेट्स
1 - टी ह्ट्स विलेज राज पुरागुडमंडी, 2 - गाँव राज पुरा गुडमंडी                                                 , 3 - डबल स्टोरी फ़्लेट्सगुड़मण्डी
माडल टाउन
68
न्यू पुलिस लाइन किग्संवे केम्प
1 - ए- ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्गस्वे केम्प, 2 - बी- ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्गसवे कैम्प, 3 - सी ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिंग्सवे कैम्प, 4 - डी ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिंग्जवे कैम्प, 5 - एच ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिंग्सबे कैम्प, 6 - टाइप 1 पी डबल्यू डी क्वाट्रसन्यु पुलिस लाइन किंग्सवे कैम्प, 7 - टाईप 2 पी डबल्यू डी क्वाट्रसन्यु पुलिस लाईन किग्सवे कैम्प
माडल टाउन
69
न्यू पुलिस लाइन किग्संवे केम्प
1 - डी ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिंग्सवे कैम्प, 2 - एच ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिंग्सवे कैम्प, 3 - ओफ़िस्र्स मेस न्यु पुलिस लाइनकिन्गस्वे केम्प
माडल टाउन
70
न्यू पुलिस लाइन किग्संवे केम्प
1 - ए ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिंग्ज्सवे कैम्प, 10 - जे ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 11 - के ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 12 - एल ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 13 - एम ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 14 - एन ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 15 - ओ ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 16 - पी ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 2 - बी ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 3 - सी ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 4 - डी ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 5 - ई ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 6 - एफ ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 7 - जी ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 8 - एच ब्लोक निव पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प, 9 - आई ब्लोक न्यु पुलिस लाइनकिन्ग्सवे केम्प
माडल टाउन
71
मुबारक बाग बिहाईंड पी.एस. माडल टाऊन
1 - एफ ब्लोक पुलिस स्टाफ़ क्वाट्रसमाड्ल टाउन 1, 2 - जी- ब्लोक पुलिस स्टाफ़ क्वाट्रसमाड्ल टाउन 1, 3 - एच-ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्समाड्ल टाउन 1, 4 - सिगरेट वाला बाग झुग्गी पम्बारी रोडमाड्ल टाउन 1
माडल टाउन
72
मुबारक बाग बिहाईंड पी.एस. माडल टाऊन
1 - सिगरेट वाला बाग झुग्गी पम्बारी रोडमाड्ल टाउन 1
माडल टाउन
73
मुबारक बाग बिहाईंड पी.एस.माडल टाऊन
1 - ए-ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्स हनुमान मन्दिरमाडल टाउन-1 के पीछे, 10 - पी ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्स हनुमान मन्दिरमाड्ल टाउन 1 के पीछे, 11 - क्यू ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्स हनुमान मन्दिरमाड्ल टाउन 1 के पीछे, 12 - आर ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्स हनुमान मन्दिरमाड्ल टाउन 1 के पीछे, 13 - टी ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्स हनुमान मन्दिरमाड्ल टाउन 1 के पीछे, 14 - ए ब्लोक पुलिस स्टाफ़ क़्वाटरमाडल टाउन - 1, 15 - बी ब्लोक पुलिस स्टाफ़ क़्वाटरमोडेल टाउन आई, 16 - सी ब्लोक पुलिस स्टाफ़ क़्वाटरमाड्ल टाउन 1, 17 - डी ब्लोक पुलिस स्टाफ़ क़्वाटरमाड्ल टाउन 1, 18 - ई ब्लोक पुलिस स्टाफ़ क़्वाटरमाड्ल टाउन 1, 2 - आइ-ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्स हनुमान मन्दिरमाडल टाउन- 1 के पीछे, 3 - जे ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर हनुमान मन्दिरमाडल टाउन 1 के पीछे, 4 - के ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर हनुमान मन्दिरमाड्ल टाउन 1 के पीछे, 5 - एल ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्स हनुमान मन्दिरमाड्ल टाउन 1 के पीछे, 6 - एम ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्स हनुमान मन्दिरमाड्ल टाउन 1 के पीछे, 7 - पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्स हनुमान मन्दिरमाड्ल टाउन 1 के पीछे, 8 - एन ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर हनुमान मन्दिरमाड्ल टाउन 1 के पीछे, 9 - ऒ ब्लाक पुलिस स्टाफ़ क्वाटर्स हनुमान मन्दिरमाड्ल टाउन 1 के पीछे
माडल टाउन
74
मुबारक बाग बिहाईंड पी.एस.माडल टाऊन
1 - टी-ह्ट्स मुबारक बाग पुलिस स्टेन्डमाड्ल टाउन 1 के पीछे
माडल टाउन
75
ओल्ड गुप्ता कालोनी
1 - मन्दिर वाली गलीपुरानी गुप्ता कालोनी, 2 - गुरु नानक गलीपुरानी गुप्ता कालोनी, 3 - शिव मन्दिरगुप्ता कोलोनी, 4 - भगत सिंह गलीपुरानी गुप्ता कालोनी
माडल टाउन
76
ओल्ड गुप्ता कालोनी
1 - लाला लाजपत राय पार्कपुरानी गुप्ता कालोनी, 2 - कृष्णा गलीपुरानी गुप्ता कालोनी
माडल टाउन
77
ओल्ड गुप्ता कालोनी
1 - नियर गीता भवनपुरानी गुप्ता कालोनी, 2 - मीरा बाई पार्कपुरानी गुप्ता कालोनी
माडल टाउन
78
क्लयाण विहार
1 - कल्याण विहार                                                 
माडल टाउन
79
क्लयाण विहार
1 - कल्यान विहार                                                 , 2 - डी डी ए फ़्लेट्सकल्यान विहार
माडल टाउन
80
सी. सी. कॉलोनी
1 - ए ब्लोकसी सी कोलोनी, 2 - बी ब्लाक नियर टेक्सी स्टेन्डसी,सी,कालोनी, 3 - बुधो माता मन्दिरसी सी कोलोनी
माडल टाउन
81
सी. सी. कॉलोनी
1 - बी ब्लोक सी सी कोलोनीराणा प्रताप बाग़, 2 - सी- ब्लोक सी सी कोलोनीराणा प्रताप बाग़, 3 - डी- ब्लोक सी सी कोलोनीराणा प्रताप बाग़, 4 - ई- ब्लोक सी सी कोलोनीराणा प्रताप बाग़
माडल टाउन
82
डी0टी0सी0 कालोनी
1 - डीटीसी कालोनीमाडल टाउन, 10 - बुद्धा अपार्टमेसी.सी.कालोनी, 11 - सरदार नगरराणा प्रताप बाग़, 2 - बी ब्लोकडी.टी.सी.कालोनी, 3 - सी ब्लोक डी टी सी कालोनीजी टी करनाल रोड, 4 - डी ब्लोक डी टी सी कालोनी, 5 - ई ब्लोकडी.टी.सी.कालोनी, 6 - एफ ब्लोक डी टी सी कालोनीराणा प्रताप बाग़, 7 - जी ब्लोकडी.टी.सी.कालोनी, 8 - एच ब्लोकडी.टी.सी.कालोनी, 9 - डी- ब्लोकसरदार नगर
माडल टाउन
83
खिलौना पार्क गुरूद्वारा नानक प्याऊ
1 - स्टाफ़ क्वाटर गुरु द्वारा नानक प्याऊजी टी करनाल रोड, 2 - गुरद्वारा नानक प्याऊ स्टाफ़ क्वाटर, 3 - गुरूद्वारा नानक प्याऊ
माडल टाउन
84
खिलौना पार्क गुरूद्वारा नानक प्याऊ
1 - झुग्गी खलौना बाग                                                 
माडल टाउन
85
प्रियादर्शनी विहार
1 - प्रियदर्शनी विहार पार्ट - 1                                                 , 2 - प्रिया दर्शनी विहार पार्ट -2                                                 , 3 - प्रिया दर्शनी विहार                                                 
माडल टाउन
86
न्यु गुप्ता कालोनी
1 - ए ब्लोकन्यु गुप्ता कालोनी, 2 - बी-ब्लोकन्यु गुप्ता कालोनी
माडल टाउन
87
ईश्वर कालोनी न्यु गुप्ता कालोनी
1 - ईश्वर कालोनी                                                 , 2 - टी ह्ट्सईश्वर कालोनी, 3 - न्यू गुप्ता कालोनी                                                 , 4 - प्रसन्ना अपाटमंन्टभामा शाह मार्ग
माडल टाउन
88
स्टेट बैंक कॉलोनी
1 - स्टेट बैंक कालोनी                                                 
माडल टाउन
89
स्टेट बैंक कॉलोनी
1 - स्टेट बैंक कालोनी                                                 
माडल टाउन
90
गुजरावाला टाउन
1 - गुजरा वाला टाउन पार्ट - 2                                                 
माडल टाउन
91
गुजरावाला टाउन बिजली अपार्टमेन्ट
1 - ए ब्लोक बिजली अपार्टमेन्टनियर गुजरावाला टाउन, 2 - बी-ब्लोक बिजली अपार्टमेन्टगुजरावाला टाउन, 3 - सी ब्लोक बिजली अपार्टमेन्टगुजरावाला टाउन, 4 - गुजरावाला टाउन पार्ट - 3मॉडल टाउन
माडल टाउन
92
डेरावाला नगर
1 - ए ब्लोकडॆरावाल नगर
माडल टाउन
93
डेरावाला नगर
1 - ए ब्लोकडॆरावाल नगर
माडल टाउन
94
डेरावाला नगर गुजरावाला टाउन
1 - ए ब्लोकडॆरावाल नगर, 2 - गुजरा वाला टाउन पार्ट - 2                                                 , 3 - बी ब्लोक पार्ट 1गुजरावाला टाउन
माडल टाउन
95
डेरावाल नगर
1 - बी ब्लाकडेरावाल नगर
माडल टाउन
96
डेरावाल नगर
1 - बी ब्लाकडेरावाल नगर
माडल टाउन
97
गुजरावाला टाउन-1
1 - बी ब्लोक पार्ट 1गुजरावाला टाउन
माडल टाउन
98
गुजरावाला टाउन-1
1 - विनायक अस्पताल के सामनेगुजरानवाला टाउन पार्ट - 1, 2 - महावीर स्कुल सोसायटी रुमगुजरानवाला टाउन पार्ट - 1
माडल टाउन
99
गुजरावाला टाउन-1
1 - नियर नर्सरी पार्कगुजरान वाला टाउन पार्ट - 1
माडल टाउन
100
महेन्द्रु इन्कलेव
1 - ए ब्लोकमहेन्द्रू एन्कलेव, 2 - बी ब्लोक महेंद्रु इन्कलेवनजदीक गुर्जवाला टाउन
माडल टाउन
101
महेन्द्रु इन्कलेव
1 - सी ब्लोकमहेन्द्रू एन्कलेव
माडल टाउन
102
महेन्द्रु इन्कलेव
1 - सी ब्लाकमहेंद्रु इन्कलेव
माडल टाउन
103
महेन्द्रु इन्कलेव
1 - डी ब्लोकमहेन्द्रू एन्कलेव
माडल टाउन
104
'बी' ब्लॉक मॉडल टाउन-3
1 - बी-ब्लोकमाडल टाउन- 2, 2 - बी 1 ब्लोकमाडल टाउन- 2, 3 - बी-2 ब्लाकमाडल टाउन-1, 4 - बी-6 ब्लाकमाडल टाउन- 2, 5 - दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ़्लेट्समाडल टाउन- 1
माडल टाउन
105
'ए' ब्लॉक 'बी' ब्लॉक मॉडल टाउन-1
1 - ए ब्लोकमाडल टाउन-1, 2 - ए-1 ब्लोकमाडल टाउन-1, 3 - ए-2 ब्लोकमाडल टाउन-1, 4 - बी-ब्लोकमाडल टाउन-1, 5 - एफ ब्लोकमाड्ल टाउन 2
माडल टाउन
106
'एफ' ब्लॉक मॉडल टाउन
1 - एफ ब्लोकमाडल टाउन-2, 10 - एफ़-11 ब्लोकमाडल टाउन-2, 2 - एफ-3 ब्लोकमाडल टाउन-2, 3 - एफ ब्लोकमाडल टाउन-2, 4 - एफ 5 ब्लाकमाडल टाउन 2, 5 - एफ 6 ब्लाकमाडल टाउन-2, 6 - एफ़-7 ब्लोकमाडल टाउन-2, 7 - एफ़-8 ब्लोकमाडल टाउन-2, 8 - एफ 9 ब्लाकमाडल टाउन-2, 9 - एफ 10 ब्लाकमाडल टाउन-2
माडल टाउन
107
'एफ' ब्लॉक मॉडल टाउन
1 - ई ब्लोकमाडल टाउन-2, 2 - ई ब्लोकमाडल टाउन- 2, 3 - एफ ब्लोकमाडल टाउन- 2, 4 - एफ ब्लोकमाडल टाउन- 2, 5 - एफ ब्लोकमाडल टाउन- 2
माडल टाउन
108
'एफ' ब्लॉक मॉडल टाउन
1 - ई ब्लोकमाडल टाउन 2, 2 - ई 1 ब्लोकमाडल टाउन- 2, 3 - ई-3 ब्लोकमाडल टाउन- 2, 4 - ए 2 ब्लाकमाडल टाउन- 2, 5 - ई 4 ब्लोकमाडल टाउन- 2, 6 - के-4 ब्लाकमाडल टाउन- 2
माडल टाउन
109
के-ब्लॉक माडल टाउज्र्ैं
1 - के-2 ब्लोकमाडल टाउन 2, 2 - के-3 ब्लोक माडल टाउन 2, 3 - के-5 ब्लोकमाडल टाउन 2, 4 - ज़ैड ब्लोकमाडल टाउन- 2, 5 - ज़ड-1 ब्लोकमाडल टाउन- 2
माडल टाउन
110
के एण्डं डी-ब्लॉक माडल टाउन-3
1 - के 1 ब्लोकमोडल टाउन -3, 2 - के ब्लोकमोडेल टाउन-3, 3 - डी ब्लोकमोडल टाउन-3
माडल टाउन
111
डी-ब्लॉक माडल टाउन-3
1 - डी-1 ब्लाकमाडल टाउन - 2, 2 - डी ब्लोकमांडल टाउन -3, 3 - डी-1 ब्लोकमाडल टाउन, 4 - डी 4 ब्लोकमोडल टाउन -3, 5 - डी 5 ब्लाकमाडल टाउन 2, 6 - डी-6 ब्लोकमोडल टाउन -2
माडल टाउन
112
डी एण्ड एफ ब्लाक माडॅल टाउन-1/2
1 - डी ब्लोकमाडल टाउन- 1, 2 - डी 8 ब्लोकमाडल टाउन 2, 3 - डी-9 ब्लोकमाडल टाउन 2, 4 - डी-10 ब्लोकमाडल टाउन 2, 5 - डी-11 ब्लोकमाडल टाउन 2, 6 - डी-12 ब्लोकमाडल टाउन 2, 7 - डी-13 ब्लोकमाडल टाउन 3, 8 - डी-14 ब्लोकमाडल टाउन -2, 9 - एफ़-14 ब्लोकमाडल टाउन -2
माडल टाउन
113
डी,एच एण्ड जी ब्लॉक माडॅल टाउन-3
1 - डी-14 ए ब्लोकमाडल टाउन - 3, 10 - जी ब्लोकमाडल टाउन 3, 11 - जी-3 ब्लोकमाडल टाउन 3, 2 - एच 1 ब्लोकमाडल टाउन 3, 3 - एच-2 ब्लोकमाडल टाउन 3, 4 - एच-3 ब्लोकमाडल टाउन 3, 5 - एच-4 ब्लोकमाडल टाउन 3, 6 - एच-5 ब्लोकमाडल टाउन 3, 7 - एच ब्लोकमाडल टाउन 3, 8 - बी-ब्लोकमाडल टाउन 3, 9 - जी 1 ब्लोकमाडल टाउन 3
माडल टाउन
114
सी-ब्लॉक मॉडल टाउन-3
1 - सी ब्लोकमाडल टाउन 3, 2 - सी-1 ब्लोकमाडल टाउन 3, 3 - सी-2 ब्लोकमोडेल टाउन 3, 4 - सी-9 ब्लोकमाडल टाउन 3, 5 - सी-10 ब्लोकमाडल टाउन 3
माडल टाउन
115
सी-ब्लॉक मॉडल टाउन-3
1 - सी-11 ब्लोकमाडल टाउन 3, 2 - सी-4 ब्लोकमाडल टाउन 3, 3 - सी-3 ब्लोकमाडल टाउन 3, 4 - सी-5 ब्लोकमाडल टाउन 3, 5 - सी-6 ब्लोकमाडल टाउन -3
माडल टाउन
116
सी-ब्लॉक मॉडल टाउन-2
1 - सी-6 ब्लोकमाडल टाउन 2, 2 - सी-7 ब्लोकमाडल टाउन 2, 3 - सी-8 ब्लोकमाडल टाउन 3, 4 - जी-3 ब्लोकमाडल टाउन-2
माडल टाउन
117
आजादपुर एस0सी0डी0 कालोनी
1 - डी ब्लाक नगर निगम कालोनीनीयर माडल टाउन 3 आज़ाद पुर, 2 - नगर निगम कालोनी.नीयर माडऴ टाउन 3 अज़ाद पुर, 3 - ई ब्लाक नगर निगम कालोनीनीयर माडल टाउन 3 आज़ाद पुर, 4 - एम2केविक्टोरियागार्डन, जीटीरोड,दिल्ली-33
माडल टाउन
118
मुनसिपल कॉलोनी अज़ाद पुर
1 - ई ब्लाक एम.सी.डी.कालोनीआज़ाद पुर
माडल टाउन
119
एम0सी0डी0 कालोनी, अज़ाद पुर
1 - ई ब्लाक एम.सी.डी.कालोनीआज़ाद पुर, 2 - डी ब्लोकएम.सी.डी.कालोनी माडल टाउन 3
माडल टाउन
120
गुलाबी बाग
1 - टाइप-3 दिल्ली प्रशासनिक फ्लैट्सगुलाबी बाग, 2 - टाइप-4(ओल्ड) दिल्ली प्रशासनिक फ्लैट्सगुलाबी बाग, 3 - टाइप-4(न्यू ) दिल्ली प्रशासनिक फ्लैट्सगुलाबी बाग
माडल टाउन
121
गुलाबी बाग
1 - टाइप-2 दिल्ली प्रशासनिक फ्लैट्सगुलाबी बाग, 2 - टी-हट्स नालागुलाबी बाग
माडल टाउन
122
गुलाबी बाग
1 - एम आई जी डी डी ए फ्लैट्सगुलाबी बाग, 2 - एलआईजी डीडीए फ्लैट्सगुलाबी बाग, 3 - एस एफ एस डी डी ए फ्लैट्सगुलाबी बाग, 4 - एम सी डी फ्लैट्सगुलाबी बाग, 5 - एम सी डी मेटरनिटी सेन्टरगुलाबी बाग, 6 - शीतला माता मन्दिर
माडल टाउन
123
गुलाबी बाग
1 - टाइप-2 दिल्ली एडमिन फ्लैट्सगुलाबी बाग, 2 - एल आई जी, डी डी ए फ्लैट्सगुलाबी बाग
माडल टाउन
124
सिंधोरा कलान
1 - दिल्ली एडमिन फ्लैटससिंधोरा कलन, 2 - टी हुत्स पीपल वाला बाग नीयर चेष्ट किलनेकगुलाबी बाग, 3 - संजय नगरसिंधोरा कलन, 4 - शिव मंदिरसिंधोरा कलन, 5 - माता मंदिरसिंधोरा कलन, 6 - जैन मंदिरसिंधोरा कलन, 7 - गुरूद्वारासिंधोरा कलन, 8 - टी-हटस नियर लीलावती स्कूलसिंधोरा कलन
माडल टाउन
125
गांव सिंधोरा कलान
1 -                                                  सिंधोरा कलन विलेज, 2 - गनेश मिल्स क्वाट्ससिंधोरा कलन विलेज, 3 - टी-हट्ससिंधोरा कलन विलेज, 4 - टी-हटस गणेश मिलसिंधोरा कलन विलेज, 5 - टी-हटस पीछे हनुमान मन्दिरसिंधोरा कलन विलेज
माडल टाउन
126
भगवान दास अहाता दिल्ली एडमिन फ्लेट्स
1 - भगवान दास अहातासिंधोरा कलन, 2 - टाईप-ए दिल्ली एडमिन फ्लैट्सकलन, 3 - पी डब्ल्यु क्वार्टससिंधोरा कलन
माडल टाउन
127
गांव सिंधोरा कलान
1 - टाईप-सी दिल्ली एडमिन फॅलैट्ससिंधोरा कलन, 2 - श्रीनगर कालोनीसिंधोरा कलन, 3 - श्रीनगर एक्सटेंशनसिंधोरा कलन, 4 - गैस गोडाउन नव भारत स्कूलसिंधोरा कलन, 5 - टी-हट्स भारती स्कुलसिंधोरा कलन
माडल टाउन
128
शक्ति नगर
1 - कच्चा पक्का क्वार्टस अपोजिट बैक गेटबिरला मिल शक्ति नगर, 2 - जे-क्वार्टस कच्चा पक्का क्वार्टसशक्ति नगर, 3 - कच्चा पक्का क्वार्टसशक्ति नगर, 4 - हनुमान अखाडाओलड बिरला लाइन
माडल टाउन
129
प्रेम नगर
1 - गली न0 -1, प्रेम नगरनियर शक्ति नगर, 2 - प्रेम नगरनियर शक्ति नगर, 3 - टी-नम्बर गली न0 -1, प्रेम नगरनियर शक्ति नगर, 4 - ब्लॉक न0-22शक्ति नगर
माडल टाउन
130
प्रेम नगर
1 - गली न0-2, प्रेम नगरनिकट शक्ति नगर, 2 - 15/4 टी-हट्सशक्ति नगर, 3 - प्रेम नगरनिकट शक्ति नगर, 4 - 15/5 एम सी डी डिस्पेंसरी फलैटस्शक्ति नगर
माडल टाउन
131
शक्ति नगर
1 - ब्लाक-16शक्ति नगर, 2 - ब्लाक-19शक्ति नगर, 3 - ब्लाक-23शक्ति नगर, 4 - जी टी रोड शक्ति नगर चौकशक्ति नगर
माडल टाउन
132
शक्ति नगर
1 - 10ए ब्लाकशक्ति नगर, 2 - 10 ब्लाकशक्ति नगर, 3 - कटरा दीनानाथ गोंयका रोडनियर रोशनारा बाग, 4 - टी-हटस स्टाफ क्वाटर्स रोशनारा कलबरोशनारा बाग, 5 - स्टाफ -क्वाटर्स रोशनारा कलबरोशनारा बाग, 6 - कंचन आश्रम रेलवे फाटकरोशनारा बाग
माडल टाउन
133
शक्ति नगर
1 - 29-ब्लाकशक्ति नगर, 2 - 24-ब्लाकशक्ति नगर, 3 - 24-ब्लाक नियर जी टी रोडशक्ति नागर, 4 - 25-ब्लाक नियर जी टी रोडशक्ति नगर, 5 - एमसीडी फलैटसशक्ति नगर चौक
माडल टाउन
134
शक्ति नगर
1 - 25-ब्लाकशक्ति नगर, 2 - 26-ब्लाकशक्ति नगर
माडल टाउन
135
शक्ति नगर
1 - 20-ब्लाकशक्ति नगर, 2 - 21-ब्लाकशक्ति नगर
माडल टाउन
136
शक्ति नगर
1 - 17-ब्लाकशक्ति नगर, 2 - 18-ब्लाकशक्ति नगर
माडल टाउन
137
शक्ति नगर
1 - 13-ब्लाकशक्ति नगर, 2 - 14-ब्लाकशक्ति नगर, 3 - 28 ब्लाकशक्ति नगर
माडल टाउन
138
रूप नगर
1 - 28-ब्लाकशक्ति नगर, 2 - 27-ब्लाकशक्ति नगर, 3 - 38-ब्लाकशक्ति नगर, 4 - 38- ब्लाक टी-हट्स नीयरशक्ति नगर, 5 - 12-ब्लाकशक्ति नगर, 6 - 11-ब्लाकशक्ति नगर
माडल टाउन
139
शक्ति नगर
1 - 14-ब्लाकशक्ति नगर, 2 - 40-ब्लाकशक्ति नगर, 3 - 39-ब्लाकशक्ति नगर
माडल टाउन
140
शक्ति नगर
1 - 30-ब्लाकशक्ति नगर, 2 - 33-ब्लाकशक्ति नगर, 3 - रेलवे क्वार्टसशक्ति नगर, 4 - एफ सी आइ क्वार्टसशक्ति नगर, 5 - टी-हट्स नियर अंडर बृजशक्ति नगर, 6 - ए ब्लाक रोशनारा बिल्डिंगशक्ति नगर, 7 - बी-ब्लाक रोशनारा बिल्डिंगशक्ति नगर, 8 - शिव मन्दिर रोशनारा बिल्डिंगशक्ति नगर
माडल टाउन
141
रोशनारा रोड
1 - सिंह सभा रोडनियर जी टी रोड, 2 - धरमपुर लोज नियर धंटा धरजी टी रोड, 3 - फ़सीह बिल्डिंगनियर धंटा धर, 4 - चिमनी वाला कटरा गुरु हनुमान मार्गनियर सब्जी मंडी घंटा घर, 5 - झुग्गी चिमनी वाला कटरानियर सब्जी मंडी घंटा घर
माडल टाउन
142
धंटा धर
1 - लक्ष्मी आइस फैक्टरीजी टी रोड घंटा घर, 2 - टी-हट्स ओल्ड बिरला लाइन्सजी टी रोड घंटा घर, 3 - 40-ब्लॉक सिंह सभा रोडजी टी रोड घंटा घर, 4 - घंटा घरनियर जी टी रोड, 5 - 41-ब्लॉक सिंह सभा रोडजी टी रोड
माडल टाउन
143
ब्लॉक-डी कमला नगर
1 - डी-ब्लॉककमला नगर, 2 - बिरला मिल क्वार्टस मंण्डेलिया चौककमला नगर, 3 - बिरला मिल क्वार्टसन्यू बिरला लाइन, 4 - इ-ब्लाक एमसीडी फलैटस भामाशाह मार्किटकमला नगर, 5 - बिरला मिल क्वार्टसकमला नगर, 6 - एमसीडी फलैटस भामाशाह मार्किटकमला नगर
माडल टाउन
144
ब्लॉक-ए कमला नगर
1 - ए-ब्लॉककमला नगर
माडल टाउन
145
ब्लॉक-ए कमला नगर
1 - ए-ब्लॉककमला नगर
माडल टाउन
146
ब्लॉक-डी कमला नगर
1 - डी-ब्लॉककमला नगर, 2 - डी-ब्लॉककमला नगर
माडल टाउन
147
ब्लॉक-ई बग्लों रोड
1 - इ-ब्लाककमला नगर, 2 - इ-ब्लाक एम सी डी क्वार्टसकमला नगर, 3 - बंग्लो रोडकमला नगर, 4 - एम सी डी प्राइमरी स्कूलकमला नगर
माडल टाउन
148
ब्लॉक-ई कमला नगर
1 - ब्लॉक-इकमला नगर, 2 - ब्लॉक-एफकमला नगर
माडल टाउन
149
ब्लॉक-एफ कमला नगर
1 - ब्लॉक-एफकमला नगर, 2 - जयपुरीया बिल्डिंगकोलापुर रोड, 3 - जयपुरिया मिल क्वार्टर नियर घंटा घरजी टी रोड
माडल टाउन
150
ब्लॉक-जी एण्ड यूबी जवाहर नगर
1 - ब्लॉक-जीजवाहर नगर, 2 - ब्लाक-युबीजवाहर नगर
माडल टाउन
151
कमला नगर कोहलापुर रोड चन्द्रावल
1 - कोल्हापुर रोडकमला नगर, 2 - कोल्हापुर हाऊसकमला नगर, 3 - चन्द्रावल रोडजवाहर नगर, 4 - ब्लॉक-के कोल्हापुर रोडकमला नगर, 5 - ब्लॉक-एफकमला नगर
माडल टाउन
152
न्यु चन्द्रावल जवाहर नगर
1 - न्यू चन्द्रावलजवाहर नगर
माडल टाउन
153
जवाहर नगर न्यु चन्द्रावल
1 - न्यू चन्द्रावलजवाहर नगर
माडल टाउन
154
जवाहर नगर न्यू चन्द्रावल
1 - न्यू चन्द्रावलजवाहर नगर, 2 - न्यू चन्द्रावल
माडल टाउन
155
जवाहर नगर न्यू चन्द्रावल
1 - न्यू चन्द्रावलजवाहर नगर
माडल टाउन
156
जवाहर नगर न्यू चन्द्रावल
1 - न्यू चन्द्रावलजवाहर नगर
माडल टाउन
157
जवाहर नगर न्यू चन्द्रावल
1 - न्यू चन्द्रावलजवाहर नगर
माडल टाउन
158
ब्लाक-यूए जवाहर नगर
1 - ब्लाक-युएजवाहर नगर, 2 - श्रीराम बिल्डिंगजवाहर नगर, 3 - राम दुर्ग बिल्डिंगजवाहर नगर
माडल टाउन
159
जवाहर नगर न्यू चन्द्रावल
1 - न्यू चन्द्रावलजवाहर नगर, 2 - .न्यू चन्द्रावल
माडल टाउन
160
ब्लॉक-7 रूप नगर
1 - ब्लाक-7रुप नगर, 2 - औल्ड हरीजन कालोनीरुप नगर, 3 - न्यु हरीजन कालोनीरुप नगर, 4 - टी-हट्स नियर हरीजन कलोनीरुप नगर
माडल टाउन
161
ब्लॉक-4,5,6,8 रूप नगर
1 - ब्लाक-4रुप नगर, 2 - ब्लाक-5रुप नगर, 3 - ब्लाक-6रुप नगर, 4 - ब्लाक-8रुप नगर, 5 - पुलिस क्वार्टसरुप नगर, 6 - फायर स्टेशन क्वार्टसरुप नगर
माडल टाउन
162
ब्लॉक-3,4 रूप नगर
1 - ब्लाक-3रुप नगर, 2 - ब्लाक-4रुप नगर, 3 - रोशनारा पेंट्सरुप नगर
माडल टाउन
163
ब्लॉक-1,2 रूप नगर
1 - ब्लाक-1रुप नगर, 2 - ब्लाक-2रुप नगर
माडल टाउन
164
ब्लॉक-2 एम0सी0डी0 क्वार्टरस रूप नगर
1 - ब्लाक-2रुप नगर, 2 - एम सी डी र्क्वाटररुप नगर