MENU मेनू  
Assembly Constituency

Assembly Constituency

AC NAME
PART NUMBER
LOCALITY
LOCALITY DETAILS
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - मधुबन अपाटर्मेंटपीतम पुरा, 2 - राजस्थली अपाटर्मेंटपितम पुरा, 3 - डुडियाल अपाटर्मेंटपितम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - राजा इनक्लेवपीतम पुरा, 2 - सुभावना निकेतनपीतम पुरा, 3 - आशियाना अपार्टमेन्टपीतम पुरा, 4 - मंदाकिनी अपार्टमेन्टपीतम पुरा, 5 - स्वरन अपाटर्मेंटपितम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - पितम पुरा गाव, 2 - पितम पुरा झुग्गी
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - पितम पुरा ग्रामपीतम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - पीतम पुरा ग्रामपीतम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - डुडियाल अपाटर्मेंटपीतम पुरा, 2 - ई डबल्यू एस फ्लेट्स, पितम पुरा ग्रामपीतम पुरा
त्रि नगर
हर्ष विहार
1 - डी टी सी कोलोनीपीतम पुरा, 2 - आई.डी.पी.एल ग्रुप हाउसिग सोसायीटीपीतम पुरा, 3 - एक्जोत अपाटर्मेंटपितम पुरा, 4 - विकास निकेतनपीतम पुरा
त्रि नगर
हर्ष विहार
1 - बी-ब्लाक,अमृत जी/एच सोसायटी, [रश्मी अपाटर्मेंट],हर्ष विहार पीतम पुरा, 2 - सी-ब्लाक,अमृत जी/एच सोसायटी, (रश्मी अपाटर्मेंट],हर्ष विहार पीतम पुरा, 3 - डी-ब्लाक,अमृत जी/एच सोसायटी, (रश्मी अपाटर्मेंट],हर्ष विहार पीतम पुरा, 4 - ई-ब्लाक,अमृत जी/एच सोसायटी, (रश्मी अपाटर्मेंट],हर्ष विहार पीतम पुरा, 5 - एफ़-ब्लाक,अमृत जी/एच सोसायटी, (रश्मी अपाटर्मेंट],हर्ष विहार पीतम पुरा, 6 - जी-ब्लाक,अमृत जी/एच सोसायटी, (रश्मी अपाटर्मेंट],हर्ष विहार पीतम पुरा, 7 - मन्दिर,हर्ष विहार पितम पुरा, 8 - शमशान भूमि,हर्ष विहार पीतम पुरा, 9 - ए-ब्लाक,अमृत जी/एच सोसायटी, (रश्मी अपाटर्मेंट),हर्ष विहार पितम पुरा
त्रि नगर
हर्ष विहार
1 - इंजीनियरस एन्क्लॆव,पीतम पुरा, 2 - केलाश एन्क्लेव,पीतम पुरा
त्रि नगर
हर्ष विहार
1 - हर्ष विहार,पितम पुरा
त्रि नगर
महेन्द्र पार्क
1 - महेन्द्रा पार्क,रानी बाग
त्रि नगर
महेन्द्र पार्क
1 - महेन्द्रा पार्क,रानी बाग
त्रि नगर
महेन्द्र पार्क
1 - महेन्द्रा पार्क,रानी बाग
त्रि नगर
महेन्द्र पार्क
1 - महेन्द्रा पार्क,रानी बाग
त्रि नगर
श्री नगर न्यू शकूरपुर
1 - राजा पार्क,शकुर बस्ती
त्रि नगर
श्री नगर न्यू शकूरपुर
1 - राजा पार्क,शकुर बस्ती
त्रि नगर
श्री नगर न्यू शकूरपुर
1 - राजा पार्क,शकुर बस्ती
त्रि नगर
श्री नगर न्यू शकूरपुर
1 - राजा पार्क,शकूर बस्ती
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - श्री नगर,शकुर बस्ती
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - श्री नगर,शकुर बस्ती
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - श्री नगर,शकुर बस्ती
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - श्री नगर,शकुर बस्ती
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - श्री नगर,शकुर बस्ती
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - श्री नगर,शकुर बस्ती
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - श्री नगर,शकुर बस्ती
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - श्री नगर,शकुर बस्ती
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - श्री नगर,शकुर बस्ती
त्रि नगर
राजधानी इन्कलेव
1 - राजधानी इन्कलेव,पीतमपुरा
त्रि नगर
राजधानी इन्कलेव
1 - राजधानी इन्कलेव,पीतमपुरा
त्रि नगर
पीतम पुरा
1 - चन्द्र लोक,पितम पुरा
त्रि नगर
पीतम पुरा
1 - ए-ब्लोक लोक विहार,पितम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - बी-ब्लोक, लोक विहार,पीतम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - बी-ब्लोक, लोक विहार,पीतम पुरा
त्रि नगर
हर्ष विहार
1 - कपिल बिहार,पीतम पुरा, 2 - शिवा इन्कलेव,पितम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - झूले लाल अपाटर्मेंट,पीतम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - झूले लाल फ्लैटस (एल.आई.जी),पीतम पुरा, 2 - झूले लाल अपाटर्मेंट (एच आई जी) फ्लैटस,पितम पुरा, 3 - झूले लाल सोसईटीहनुमान मन्दिर
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - कोहाट इन्कलेव,पितम पुरा, 2 - गुरुदारा सिंह सभा,कोहाट इन्कलेव पितम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - कोहाट इन्कलेव,पितम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - कोहाट इन्कलेव,पितम पुरा, 2 - सनातन धर्म मन्दिर,कोहाट इन्कलेव पितम पुरा, 3 - झुग्गी,कोहाट इन्कलेव पितम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - वसुधा इन्कलेव,पितम पुरा, 2 - पहाड़ी धीरज सॊसायटी, निशान्त कुन्ज,पीतम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - संदेश विहार,पितम पुरा, 2 - आर्य समाज मन्दिर,संदेश विहार
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - रोहित कुंज,पीतमपुरा, 2 - जीवन ज्योति अपाटर्मेंट,पितम पुरा, 999 - अप्रवासीय मतदाता
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - संत रवि दास केम्प,पीतमपुरा, 2 - सिद्धार्थ अपार्टमेट,पितम पुरा, 3 - ए-ब्लोक, आन्नद वास, पुलिस कोलोनी,शकूर पुर जे जे कालोनी, 4 - बी-ब्लोक, आन्नद वास, पुलिस कोलोनी,शकूर पुर जे जे कालोनी, 5 - सी-ब्लोक, आन्नद वास, पुलिस कोलोनी,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - महाराणा प्रताप इन्कलेव,पीतम पुरा
त्रि नगर
प्रीतम पुरा
1 - सम्राट इन्कलेव,पीतमपुरा, 2 - राज नगर,पितम पुरा
त्रि नगर
शकूरपुर गांव
1 - गाँव,शकुर पुर
त्रि नगर
शकूरपुर गांव
1 - गाँव,शकूर पुर
त्रि नगर
शकूरपुर गांव
1 - गाँव,शकूर पुर
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - गाँवशकूर पुर
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - गाँव,शकूर पुर
त्रि नगर
शकूरपुर
1 - गाँव,शकूर पुर
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एल-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - एल-ब्लोक, झुग्गीशकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एल-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - एल-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एल-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - एल-ब्लोक, झुग्गी,शकूर पुर जेजे कोलोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - ए-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - ए-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - ए-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 3 - ए - ब्लॉकशकूर पुर जे जे कालोनी, 4 - ए-ब्लोक, डी.डी.ए. मार्केट.दुकानें,शकूर पुर जेजे कोलोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - ए-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - बी-ब्लॉकशकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - बी ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - बी-ब्लोक, डीडीए मार्किट,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - सी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - सी-ब्लोक, मार्किट,शकूर पुर जेजे कोलोनी, 3 - डी-ब्लोकशकूर पुर जे जे कालोनी, 4 - डी-ब्लाक, डीडीए मार्किट,शकूर पुर जेजे कोलोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - डी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - डी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - डी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - एल-ब्लोक, झुग्गीशकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - डी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - के-ब्लाक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - के-ब्लाक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - के-ब्लाक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - जे-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - जे-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - जे-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - ज-ब्लोक, झुग्गी,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - आइ-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - आइ-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - आइ-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 3 - आइ-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - आइ-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - आई-ब्लोक, दुकाने,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - आइ-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - ई-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - एम सी डबल्यू सेन्टर,शकूर पुर जे जे कालोनी, 3 - ई-ब्लोक, धोबी घाट,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - ई-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - शकूर पुर जे जे कोलोनी,देवी महा मरियममान टेम्पल
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - ई-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - ई-ब्लाक,सम्राट सिनेमा कॆ पीछे दुकानॆ,शकूर पुर जेजे कोलोनी, 3 - सम्राट कॆ पीछे दुकाने(26मी.),ऒर झुग्गी,ई ब्लाक, शकूर पुर जेजे कोलोनी, 4 - ई-ब्लोक, डीडीए मार्केट,शकूर पुर जे जे कोलोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - ई-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एच-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - एच-ब्लोक, दुकानें,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एच-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एच-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एच-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एच-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - जी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - जी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - जी-ब्लोक, झुग्गी,शकूर पुर जे जे कालोनी, 3 - जी-ब्लोक, दुकाने,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - जी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - जी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - जी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - जी-ब्लोक,शकुर पूर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - जी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - मन्दिर,जी ब्लोक शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एफ़-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एफ़-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - एफ़-ब्लोक, टी -हट्स इन्दिरा नगरजे जे कालोनी, शकूर पुर
त्रि नगर
शकूर पुर
1 - एफ़-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 2 - जी-ब्लोक,शकूर पुर जे जे कालोनी, 3 - जी-ब्लोक,शकुर पुर, जे जे कालोनी, 4 - एफ ब्लाक धोबी धर,शकूर पुर जे जे कोलोनी
त्रि नगर
श्री नगर
1 - एम-ब्लाक,जे जे कालोनी शकुरपुर
त्रि नगर
श्री नगर
1 - एम ब्लाक,जे जे कालोनी शकुरपुर
त्रि नगर
श्री नगर
1 - सेम्पल क्वाटर एम- ब्लाक,जे जे कालोनी शकुरपुर, 2 - राजीव गांधी मार्किट एम- ब्लाक,जे जे कालोनी शकुरपुर, 3 - एम- ब्लाक,जे जे कालोनी शकुरपुर, 4 - एम ब्लाकशकूर पुर जे जे, 5 - डी डी ए एम ब्लाक,शकूर पुर पितम पुरा
त्रि नगर
श्री नगर
1 - एम- ब्लाक,जे जे कालोनी शकुरपुर
त्रि नगर
लारेन्स रोड
1 - रेलवे केबिन नियर रेलवे क्रोसिग,लारेन्स रोड इण्डस्ट्रि्यल एरिया, 2 - झुग्गी रेलवे लाइन,क्रासिंगलारेन्स रोड इण्डस्ट्रि्यल एरिया
त्रि नगर
लारेन्स रोड
1 - झुग्गी रेलवे लाइन,क्रासिंगलारेंस रोड एरिया
त्रि नगर
लारेन्स रोड
1 - झुग्गी रेलवे लाइन,लारेन्स रोड इण्डस्ट्रि्यल एरिया, 2 - झुग्गी रेलवे लाइन सी-4 ब्लाक,केशव पुरम, 3 - झुग्गी नजदीक दुरभाष केन्द्र,केशव पुरम, 4 - ए ब्लाक,लारेन्स रोड इण्डस्ट्रि्यल एरिया, 5 - डी टी सी अधिकारी फ़्लेटस,वजीर पुर डिपॊ, 6 - मैन रोड राम पुरा,केशव पूरन, 7 - प्रिंटिंग प्रेस कॉम्प्लेक्सनीयर वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली
त्रि नगर
हरियाणा पावर स्टेशन कॉलोनी.
1 - हरियाना पावर स्टेशन कालोनीरोहतक रोड, 2 - सी डी ब्लाक हरियाना पावर स्टेशन कालोनीरोहतक रोड, 3 - ई ब्लाक हरियाना पावर स्टेशन कालोनीरोहतक रोड, 4 - सनातन धर्म मंदिर हरयाणा पावर स्टेशन कॉलोनीरोहतक रोड, 5 - टी हुत्स इन्दिरा कालोनी केम्परोहतक रोड
त्रि नगर
हरियाणा पावर स्टेशन कॉलोनी.
1 - टी हुत्स इन्दिरा कालोनी केम्परोहतक रोड
त्रि नगर
हरियाणा पावर स्टेशन कॉलोनी.
1 - टी हटस,इन्दिरा कालोनी केम्प, 2 - शिव शक्ति मंदिरइन्दिरा कालोनी केम्प
त्रि नगर
रामपुरा
1 - एलआईजी फ्लैट,राम पुरा
त्रि नगर
रामपुरा
1 - डी.डी.ए. जनता फ्लैटस,राम पुरा
त्रि नगर
रामपुरा
1 - एम. आई. जी. फ्लैट,राम पुरा, 2 - जी ब्लाक,लारेन्स रोड इन्ड़स्ट्रि्यल एरिया, 3 - झुग्गी बी-46,लारेन्स रोड इन्ड़स्ट्रि्यल एरिया, 4 - झुग्गी जी-49,लारेन्स रोड इन्ड़स्ट्रि्यल एरिया, 5 - झुग्गी नजदीक बी ब्लाक,लारेन्स रोड इन्ड़स्ट्रि्यल एरिया, 6 - झुग्गी सी-37,लारेन्स रोड इन्ड़स्ट्रि्यल एरिया, 7 - दमकल केन्द्र,लारेन्स रोड इन्ड़स्ट्रि्यल एरिया
त्रि नगर
रामपुरा
1 - एम. आई. जी. फ्लैट,राम पुरा, 2 - बी ब्लाक,लारेन्स रोड इन्ड़स्ट्रि्यल एरिया, 3 - सी ब्लाक,लारेन्स रोड इन्ड़स्ट्रि्यल एरिया
त्रि नगर
रामपुरा
1 - लोहार वाली गली,राम पुरा, 2 - गड़ेरिये वाली गली,राम पुरा, 3 - सॆनी वाली गली,राम पुरा, 4 - शिव मन्दिर,राम पुरा
त्रि नगर
रामपुरा
1 - मेन रोड़,राम पुरा, 2 - सेनी वाली गली.2,राम पुरा, 3 - सेनी वाली गली.3,राम पुरा, 4 - स्कूल रोड़,राम पुरा, 5 - मेन रोड़ नजदीक कुम्हार वाली गली,राम पुरा, 6 - कुम्हार वाली गली माम चन्द मार्ग,राम पुरा, 7 - मन्दिर वाली गली,राम पुरा, 8 - गुजर चोक माम चन्द मार्ग,राम पुरा
त्रि नगर
रामपुरा
1 - गुजर चोक कुम्हार वाली गली,राम पुरा, 2 - मन्दिर वाली गली,राम पुरा, 3 - रुमाल वाली गली मेन रोड़,राम पुरा, 4 - रुमाल वाली गली नजदीक चॊपाल,राम पुरा, 5 - रुमाल वाली गली नजदीक गुजर चोक,राम पुरा, 6 - मामचंद मार्ग,रामपुरा.,त्रि नागर, 7 - हंसा पुरी रोड रामपुरा,त्रि नागर
त्रि नगर
रामपुरा
1 - कुम्हार वाली गली,राम पुरा, 2 - पीपल वाली गली,राम पुरा, 3 - हरिजन बस्ती वाली गली,राम पुरा, 4 - स्कुल रोड़,राम पुरा, 5 - हरिजन बस्ती माम चन्द मार्ग,राम पुरा
त्रि नगर
रामपुरा
1 - गली न.2 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 10 - गली न.11 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 11 - गली न.13 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 12 - गली न.12 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 2 - गली न.3 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 3 - गली न.4 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 4 - गली न.5 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 5 - गली न.6 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 6 - गली न.7 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 7 - गली न.8 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 8 - गली न.9 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा, 9 - गली न.10 चन्द्र क्वाटर्स,राम पुरा
त्रि नगर
जय माता मार्किट
1 - गली न. 1बुद्ध नगर, जय माता मार्किट,त्री नगर, 2 - गली न. 2बुद्ध नगर, जय माता मार्किट,त्री नगर, 3 - गली न. 3बुद्ध नगर, जय माता मार्किट,त्री नगर, 4 - गली न. 4बुद्ध नगर, जय माता मार्किट,त्री नगर, 5 - गली न.15 बुध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर, 6 - गली न. 16 जय माता मार्किट,त्रि नागर दिल्ली, 7 - मेन रोड़ राम पुरा,त्री नगर
त्रि नगर
जय माता मार्किट
1 - गली न.5 बुध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर, 2 - गली न.6 बुध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर, 3 - गली न.7 बुध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर, 4 - गली न.11 बुध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर, 5 - गली न.12 बुध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर
त्रि नगर
जय माता मार्किट
1 - गली न. 7 बुद्ध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर, 2 - गली न. 8 बुद्ध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर, 3 - गली न. 9 बुद्ध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर, 4 - गली न. 10 बुद्ध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर, 5 - गली न. 11 बुद्ध नगर जय माता मार्किट,त्री नगर
त्रि नगर
जय माता मार्किट
1 - गली न.12 जय माता मार्किट,बुद्ध नगरत्री नगर, 2 - गली न.13 जय माता मार्किट बुद्ध नगर,त्री नगर, 3 - गली न.14, जय माता मार्किट बुद्ध नगर,त्री नगर, 4 - गली न.15 जय माता मार्किट बुद्ध नगर,त्री नगर, 5 - महाराजा अग्रसेन भवन, जय माता मार्किटत्री नगर, 6 - मेटरनिटी होम , जय माता मार्किट,त्री नगर, 7 - शंकर चौक जय माता मार्किटत्रि नागर
त्रि नगर
जय माता मार्किट त्रि नगर
1 - बस स्टैंन्डत्री नगर, 10 - गली न. 241 विश्राम नगरत्री नगर, 11 - गली न. 242 विश्राम नगरत्री नगर, 2 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 3 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 4 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 5 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 6 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 7 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 8 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 9 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर
त्रि नगर
जय माता मार्किट त्रि नगर
1 - ओल्ड बस स्टैन्ड रोड (चन्द्र नगर)त्री नगर, 10 - गली न. 222 चन्द्र नगरत्री नगर, 11 - ओल्ड बस स्टैन्ड रोड नारंग कलोनीत्रि नागर, 12 - बद गली नारंग कलोनीत्रि नागर, 2 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 3 - गली न. 215 विश्राम नगरत्री नगर, 4 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 5 - गली न. 217 विश्राम नगरत्री नगर, 6 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 7 - गली न. 219 विश्राम नगरत्री नगर, 8 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर, 9 - गली एनओ विश्राम नगरत्री नगर
त्रि नगर
जय माता मार्किट त्रि नगर
1 - गली न. 221चन्द्र नगरत्री नगर, 2 - गली न. 222चन्द्र नगरत्री नगर, 3 - गली न. 223चन्द्र नगरत्री नगर, 4 - गली न. 224चन्द्र नगरत्री नगर, 5 - गली न. 225चन्द्र नगरत्री नगर, 6 - गली न. 226चन्द्र नगरत्री नगर, 7 - गली न. 227चन्द्र नगरत्री नगर, 8 - गली न. 228चन्द्र नगरत्री नगर
त्रि नगर
जय माता मार्किट त्रि नगर
1 - गली न. 227 चन्द्र नगरत्री नगर, 2 - गली न. 228 चन्द्र नगरत्री नगर, 3 - गली न. 229 चन्द्र नगरत्री नगर, 4 - गली न. 230 चन्द्र नगरत्री नगर, 5 - गली न. 231 चन्द्र नगरत्री नगर, 6 - गली न. 232 चन्द्र नगरत्री नगर, 7 - गली न. 234 चन्द्र नगरत्री नगर, 8 - गली न. 236 चन्द्र नगरत्री नगर
त्रि नगर
अशोका पार्क मैन रामपुरा
1 - गली न.1 ओंकार नगरत्री नगर, 10 - गली न.10 ओंकार नगरत्री नगर, 11 - गली न.11 ओंकार नगरत्री नगर, 12 - गली न.12 ओंकार नगरत्री नगर, 13 - गली न.14 ओंकार नगरत्री नगर, 2 - गली न.2 ओंकार नगरत्री नगर, 3 - गली न.3 ओंकार नगरत्री नगर, 4 - गली न.4 ओंकार नगरत्री नगर, 5 - गली न.5 ओंकार नगरत्री नगर, 6 - गली न.6 ओंकार नगरत्री नगर, 7 - गली न.7 ओंकार नगरत्री नगर, 8 - गली न.8 ओंकार नगरत्री नगर, 9 - गली न.9 ओंकार नगरत्री नगर
त्रि नगर
अशोका पार्क मैन रामपुरा
1 - गली न. 13 ओकार नगरत्रि नगर, 2 - गली न. 14 ओंकार नगरत्रि नगर, 3 - गली न. 15 ओंकार नगरत्रि नगर, 4 - गली न. 16 ओंकार नगरत्रि नगर, 5 - गली न. 17 ओंकार नगरत्रि नगर, 6 - गली न. 18 ओंकार नगरत्रि नगर, 7 - गली न. 19 ओंकार नगरत्रि नगर, 8 - गली न. 20 ओंकार नगरत्रि नगर
त्रि नगर
अशोका पार्क मैन रामपुरा
1 - गली न. 20 औंकार नगरत्री नगर, 2 - गली न. 21 औंकार नगरत्री नगर, 3 - गली न. 22 औंकार नगरत्री नगर, 4 - गली न. 23 औंकार नगरत्री नगर, 5 - गली न. 24 औंकार नगरत्री नगर, 6 - गली न. 25 औंकार नगरत्री नगर, 7 - गली न. 26 औंकार नगरत्री नगर, 8 - गली न. 27 औंकार नगरत्री नगर, 9 - गली न. 28 औंकार नगरत्री नगर
त्रि नगर
ओंकार नगर
1 - गली न. 31 औंकार नगरत्री नगर, 2 - गली न. 32 औंकार नगरत्री नगर, 3 - गली न. 33 औंकार नगरत्री नगर, 4 - गली न. 34 औंकार नगरत्री नगर, 5 - गली न. 35 औंकार नगरत्री नगर, 6 - गली न. 36 औंकार नगरत्री नगर
त्रि नगर
ओंकार नगर
1 - गली न. 35 औंकार नगरत्री नगर, 2 - गली न. 36 औंकार नगरत्री नगर, 3 - गली न. 37 औंकार नगरत्री नगर, 4 - गली न. 38 औंकार नगरत्री नगर
त्रि नगर
ओंकार नगर
1 - गली न. 30 जूड बागत्री नगर, 2 - गली न. 37 जूड बागत्री नगर, 3 - गली न. 38 जूड बागत्री नगर, 4 - गली न. 39 जूड बागत्री नगर, 5 - गली न. 40 जूड बागत्री नगर, 6 - गली न. 41 जूड बागत्री नगर, 7 - गली न. 42 जूड बागत्री नगर, 8 - गली न. 43 जूड बागत्री नगर, 9 - गली न. 198 जूड बागत्री नगर
त्रि नगर
ओंकार नगर
1 - गली न. 27ओकार नगरत्री नगर, 2 - गली न. 28ओकार नगरत्री नगर, 3 - गली न. 29ओकार नगरत्री नगर, 4 - गली न. 31ओकार नगरत्री नगर, 5 - गली न. 38ओकार नगरत्री नगर, 6 - गली न. 39ओकार नगरत्री नगर, 7 - गली न. 43ओकार नगरत्री नगर
त्रि नगर
नारंग कॉलोनी त्रि नगर
1 - जेन स्थानक रॊड़ औंकार नगरत्री नगर, 2 - गली न. 194 औंकार नगरत्री नगर, 3 - गली न. 196 औंकार नगरत्री नगर, 4 - गली न. 197 औंकार नगरत्री नगर
त्रि नगर
नारंग कॉलोनी त्रि नगर
1 - गली न. 196 औंकार नगरत्री नगर, 2 - गली न. 198 औंकार नगरत्री नगर, 3 - गली न. 199 औंकार नगरत्री नगर, 4 - गली न. 201 औंकार नगरत्री नगर, 5 - गली न. 202 औंकार नगरत्री नगर, 6 - गली न. 203 औंकार नगरत्री नगर, 7 - गली न. 204 औंकार नगरत्री नगर, 8 - गली न. 246 औंकार नगरत्री नगर, 9 - गली न. 248 औंकार नगरत्री नगर
त्रि नगर
नारंग कॉलोनी त्रि नगर
1 - गली एनओ हंसा पुरीत्री नगर, 2 - गली एनओ हंसा पुरीत्री नगर, 3 - गली एनओ हंसा पुरीत्री नगर, 4 - गली एनओ हंसा पुरीत्री नगर, 5 - गली एनओ हंसा पुरीत्री नगर, 6 - गली एनओ हंसा पुरीत्री नगर, 7 - गली एनओ हंसा पुरीत्री नगर, 8 - गली एनओ हंसा पुरीत्री नगर
त्रि नगर
हरियाणा पावर हाउस
1 - कबीर आश्रमगोल्डन पार्क, 2 - गोल्डन पार्कराम पुरा, 3 - टी हटस गोल्डन पार्कराम पुरा, 4 - ए ब्लाक हाउसरोड राम पुरा, 5 - हाउसरोड राम पुरा, 6 - बी ब्लाक हाउस त्री नगररोहतक रोड, 7 - ना ब्लाक हाउस त्री नगररोहतक रोड, 8 - ब्लाक हाउस त्री नगररोहतक रोड, 9 - रेलवे फ्लेट त्री नगरगोल्डन पार्क
त्रि नगर
अशोका पार्क
1 - अशोका पार्क मेन राम पुरादिल्ली, 2 - गोल्डन पार्क रामपुरादिल्ली, 3 - फूल बाग रामपुरारामपुरा, 4 - टी-ह्ट्स गोल्डन पार्कराम पुरा, 5 - इन पार्कफूल बाग राम पुरा
त्रि नगर
गणेश पुरा
1 - गली न. 102 गणेश पुरात्री नगर, 10 - गली न. 112 गणेश पुरात्री नगर, 11 - गली न. 113 गणेश पुरात्री नगर, 12 - तोता राम बज़ारत्रि नागर, 2 - गली न. 104 गणेश पुरात्री नगर, 3 - गली न. 105 गणेश पुरात्री नगर, 4 - गली न. 106 गणेश पुरात्री नगर, 5 - गली न. 107 गणेश पुरात्री नगर, 6 - गली न. 108 गणेश पुरात्री नगर, 7 - गली न. 109 गणेश पुरात्री नगर, 8 - गली न. 110 गणेश पुरात्री नगर, 9 - गली न. 111 गणेश पुरात्री नगर
त्रि नगर
गणेश पुरा
1 - गली न. 113 गणेश पुरात्री नगर, 2 - गली न. 114 गणेश पुरात्री नगर, 3 - गली न. 115 गणेश पुरात्री नगर, 4 - गली न. 116 गणेश पुरात्री नगर, 5 - गली न. 117 गणेश पुरात्री नगर, 6 - गली न. 118 गणेश पुरात्री नगर, 7 - गली न. 119 गणेश पुरात्री नगर, 8 - गली न. 120 गणेश पुरात्री नगर, 9 - गली न. 121 गणेश पुरात्री नगर
त्रि नगर
गणेश पुरा
1 - गली न. 139 गणेश पुरात्री नगर, 10 - गली न. 150 गणेश पुरात्री नगर, 11 - गली न. 151 गणेश पुरात्री नगर, 12 - गली न. 152 गणेश पुरात्री नगर, 13 - गली न. 153 गणेश पुरात्री नगर, 14 - गली न. 154 गणेश पुरात्री नगर, 15 - गली न. 155 गणेश पुरात्री नगर, 16 - गली न. 156 गणेश पुरात्री नगर, 17 - गली न. 157 गणेश पुरात्री नगर, 2 - गली न. 141 गणेश पुरात्री नगर, 3 - गली न. 142 गणेश पुरात्री नगर, 4 - गली न. 143 गणेश पुरात्री नगर, 5 - गली न. 145 गणेश पुरात्री नगर, 6 - गली न. 146 गणेश पुरात्री नगर, 7 - गली न. 147 गणेश पुरात्री नगर, 8 - गली न. 148 गणेश पुरात्री नगर, 9 - गली न. 149 गणेश पुरात्री नगर
त्रि नगर
गणेश पुरा,त्रि नगर
1 - गली न. 157 गणेश पुरात्री नगर, 10 - मॆन रॊड़ गणेश पुरात्री नगर, 11 - गली न. 166 गणेश पुरा, 2 - गली न. 158 गणेश पुरात्री नगर, 3 - गली न. 159 गणेश पुरात्री नगर, 4 - गली न. 160 गणेश पुरात्री नगर, 5 - गली न. 161 गणेश पुरात्री नगर, 6 - गली न. 162 गणेश पुरात्री नगर, 7 - गली न. 163 गणेश पुरात्री नगर, 8 - गली न. 164 गणेश पुरात्री नगर, 9 - गली न. 165 गणेश पुरात्री नगर
त्रि नगर
गणेश पुरा,त्रि नगर
1 - गली न. 167 गणेश पुरात्री नगर, 2 - गली न. 168 गणेश पुरात्री नगर, 3 - गली न. 169 गणेश पुरात्री नगर, 4 - गली न. 170 गणेश पुरात्री नगर, 5 - गली न. 171 गणेश पुरात्री नगर, 6 - गली न. 172 गणेश पुरात्री नगर, 7 - गली न. 175 गणेश पुरात्री नगर
त्रि नगर
गणेश पुरा,त्रि नगर
1 - गली न. 172 गणेश पुरात्री नगर, 10 - तोता राम बाजार मेन रॊड़ गणेश पुरात्री नगर, 11 - गली न. 181 गणेश पुरात्री नगर, 2 - गली न. 173 गणेश पुरात्री नगर, 3 - गली न. 174 गणेश पुरात्री नगर, 4 - गली न. 175 गणेश पुरात्री नगर, 5 - गली न. 176 गणेश पुरात्री नगर, 6 - गली न. 177 गणेश पुरात्री नगर, 7 - गली न. 178 गणेश पुरात्री नगर, 8 - गली न. 179 गणेश पुरात्री नगर, 9 - गली न. 180 गणेश पुरात्री नगर
त्रि नगर
गणेश पुरा,त्रि नगर
1 - गली न.181 गणेश पुरात्री नगर, 2 - गली न.182 गणेश पुरात्री नगर, 3 - गली न.183 गणेश पुरात्री नगर, 4 - गली न.184 गणेश पुरात्री नगर, 5 - गली न.185 गणेश पुरात्री नगर, 6 - गली न.186 गणेश पुरात्री नगर, 7 - गली न.190 गणेश पुरात्री नगर, 8 - गली न.192 गणेश पुरात्री नगर, 9 - गली न.193 गणेश पुरात्री नगर
त्रि नगर
नारंग कॉलोनी त्रि नगर
1 - गली न. 190 गणेश पुरात्री नगर, 2 - गली न. 192 गणेश पुरात्री नगर, 3 - गली न. 193 ओंकार नागर एत्रि नागर, 4 - गली न. 194 गणेश पुरात्री नगर, 5 - जॆन स्थानक रॊड़ गणेश पुरात्री नगर, 6 - तालाब रॊड़ गणेश पुरात्री नगर, 7 - गली न. 197 गणेश पुरात्री नगर, 8 - गली गणेश पुरात्रि नागर
त्रि नगर
लेखु नगर,त्रि नगर
1 - गली न. 39 लेखू नगरत्री नगर, 2 - गली न. 43 लेखू नगरत्री नगर, 3 - गली न. 44 लेखू नगरत्री नगर, 4 - गली न. 45 लेखू नगरत्री नगर, 5 - गली न. 46 लेखू नगरत्री नगर, 6 - गली न. 49 लेखू नगरत्री नगर, 7 - गली न. 56 लेखू नगरत्री नगर, 8 - गली न. 63लेखू नगरत्री नगर, 9 - गली न0 48 लेखु नगरत्री नगर
त्रि नगर
लेखु नगर,त्रि नगर
1 - गली न. 48 लेखू नगरत्री नगर, 10 - गली न. 57 लेखू नगरत्री नगर, 11 - गली न. 58 लेखू नगरत्री नगर, 2 - गली न. 49 लेखू नगरत्री नगर, 3 - गली न. 50 लेखू नगरत्री नगर, 4 - गली न. 51 लेखू नगरत्री नगर, 5 - गली न. 52 लेखू नगरत्री नगर, 6 - गली न. 53 लेखू नगरत्री नगर, 7 - गली न. 54 लेखू नगरत्री नगर, 8 - गली न. 55 लेखू नगरत्री नगर, 9 - गली न. 56 लेखू नगरत्री नगर
त्रि नगर
लेखु नगर त्रि नगर
1 - गली न.56 लेखू नगरत्री नगर, 2 - गली न.57 लेखू नगरत्री नगर, 3 - गली न.58 लेखू नगरत्री नगर, 4 - गली न.59 लेखू नगरत्री नगर, 5 - गली न.60 लेखू नगरत्री नगर, 6 - गली न.61 लेखू नगरत्री नगर, 7 - गली न.62 लेखू नगरत्री नगर, 8 - गली न.63 लेखू नगरत्री नगर, 9 - गली न.64 लेखू नगरत्री नगर
त्रि नगर
देवा राम पार्क ,त्रि नगर
1 - गली न. 64 देवा राम पार्कत्री नगर, 2 - गली न. 65 देवा राम पार्कत्री नगर, 3 - गली न. 66 देवा राम पार्कत्री नगर, 4 - गली न. 67 देवा राम पार्कत्री नगर, 5 - गली न. 68 देवा राम पार्कत्री नगर, 6 - गली न. 69 देवा राम पार्कत्री नगर, 7 - गली न. 70 देवा राम पार्कत्री नगर, 8 - गली न. 71 देवा राम पार्कत्री नगर, 9 - गली न. 72 देवा राम पार्कत्री नगर
त्रि नगर
देवा राम पार्क,त्रि नगर
1 - गली न. 71 देवा राम पार्कत्री नगर, 2 - गली न. 72 देवा राम पार्कत्री नगर, 3 - गली न. 73 देवा राम पार्कत्री नगर, 4 - गली न. 74 देवा राम पार्कत्री नगर, 5 - गली न. 75 देवा राम पार्कत्री नगर, 6 - गली न. 76 देवा राम पार्कत्री नगर
त्रि नगर
देवा राम पार्क
1 - गली न. 70 देवा राम पार्कत्री नगर, 2 - गली न. 71 देवा राम पार्कत्री नगर, 3 - गली न. 76 शान्ति नगरत्री नगर, 4 - गली न. 78 शान्ति नगरत्री नगर, 5 - गली न. 80 शान्ति नगरत्री नगर, 6 - गली न. 81 शान्ति नगरत्री नगर, 7 - गली न. 82 शान्ति नगरत्री नगर, 8 - गली न. 83 शान्ति नगरत्री नगर, 9 - गली न. 84 शान्ति नगरत्री नगर
त्रि नगर
शांति नगर,त्रि नगर
1 - गली न. 84 शान्ति नगरत्री नगर, 2 - गली न. 85 शान्ति नगरत्री नगर, 3 - गली न. 86 शान्ति नगरत्री नगर, 4 - गली न. 87 शान्ति नगरत्री नगर, 5 - गली न. 88 शान्ति नगरत्री नगर, 6 - गली न. 89 शान्ति नगरत्री नगर, 7 - गली न. 90 शान्ति नगरत्री नगर
त्रि नगर
शांति नगर,गणेश पुरा,त्रि नगर
1 - गली न. 91 शान्ति नगरत्री नगर, 10 - गली न. 100 गणेश पुरात्री नगर, 11 - गली न. 102 गणेश पुरात्री नगर, 12 - गली न. 103 गणेश पुरात्री नगर, 13 - गली न. 105 गणेश पुरात्री नगर, 2 - गली न. 92 शान्ति नगरत्री नगर, 3 - गली न. 93 शान्ति नगरत्री नगर, 4 - गली न. 94 शान्ति नगरत्री नगर, 5 - गली न. 95 शान्ति नगरत्री नगर, 6 - गली न. 96 शान्ति नगरत्री नगर, 7 - गली न. 97 शान्ति नगरत्री नगर, 8 - गली न. 98 गणेश पुरात्री नगर, 9 - गली न. 99 गणेश पुरात्री नगर
त्रि नगर
गणेशपुरा त्रि नगर
1 - गली न. 120 शान्ति नगरत्री नगर, 10 - गली न. 129 शान्ति नगरत्री नगर, 11 - गली न. 130 शान्ति नगरत्री नगर, 12 - गली न. 131 शान्ति नगरत्री नगर, 2 - गली न. 121 शान्ति नगरत्री नगर, 3 - गली न. 122 शान्ति नगरत्री नगर, 4 - गली न. 123 शान्ति नगरत्री नगर, 5 - गली न. 124 शान्ति नगरत्री नगर, 6 - गली न. 125 शान्ति नगरत्री नगर, 7 - गली न. 126 शान्ति नगरत्री नगर, 8 - गली न. 127 शान्ति नगरत्री नगर, 9 - गली न. 128 शान्ति नगरत्री नगर
त्रि नगर
गणेशपुरा त्रि नगर
1 - गली न. 131शान्ति नगरत्री नगर, 10 - गली न. 140शान्ति नगरत्री नगर, 11 - मॆन रॊड परशुराम मार्ग शान्ति नगरत्री नगर, 2 - गली न. 132शान्ति नगरत्री नगर, 3 - गली न. 133शान्ति नगरत्री नगर, 4 - गली न. 134शान्ति नगरत्री नगर, 5 - गली न. 135शान्ति नगरत्री नगर, 6 - गली न. 136शान्ति नगरत्री नगर, 7 - गली न. 137शान्ति नगरत्री नगर, 8 - गली न. 138शान्ति नगरत्री नगर, 9 - गली न. 139शान्ति नगरत्री नगर
त्रि नगर
गणेश पुरा,कन्हैया नगर
1 - मेन रॊड़ नारंग कालोनी गणेश पुरात्री नगर, 2 - गली न. 164 गणेश पुरात्री नगर, 3 - गली न. 166 गणेश पुरात्री नगर, 4 - मेन ओल्ड़ बस स्टेन्ड़ रोड़त्री नगर, 5 - गली न.1 कन्हॆया नगरत्री नगर, 6 - गली न.2 कन्हॆया नगरत्री नगर
त्रि नगर
कन्हैया नगर
1 - गली न. 1कन्हैया नगरत्री नगर, 2 - गली न. 2कन्हैया नगरत्री नगर, 3 - गली न. 3कन्हैया नगरत्री नगर, 4 - गली न. 4कन्हैया नगरत्री नगर, 5 - गली न. 5कन्हैया नगरत्री नगर, 6 - गली न. 6कन्हैया नगरत्री नगर, 7 - गली न. 7कन्हैया नगरत्री नगर, 8 - गली न. 8कन्हैया नगरत्री नगर
त्रि नगर
कन्हैया नगर
1 - गली न. 7 कन्हॆया नगरत्री नगर, 2 - गली न. 8 कन्हॆया नगरत्री नगर, 3 - गली न. 9 कन्हॆया नगरत्री नगर, 4 - गली न. 10 कन्हॆया नगरत्री नगर, 5 - गली न. 11 कन्हॆया नगरत्री नगर, 6 - गली न. 12 कन्हॆया नगरत्री नगर, 7 - गली न. 13 कन्हॆया नगरत्री नगर, 8 - गली न. 14 कन्हॆया नगरत्री नगर
त्रि नगर
कन्हैया नगर
1 - गली न. 13 कन्हैया नगरत्री नगर, 10 - गली न. 2 नारंग कालोनीत्री नगर, 11 - गली एन 3नारंग कालोनी त्री नगर, 2 - गली न. 14 कन्हैया नगरत्री नगर, 3 - गली न. 15 कन्हैया नगरत्री नगर, 4 - गली न. 16 कन्हैया नगरत्री नगर, 5 - गली न. 17 कन्हैया नगरत्री नगर, 6 - गली न. 18 कन्हैया नगरत्री नगर, 7 - गली न. 19 कन्हैया नगरत्री नगर, 8 - गली न. 0 नारंग कालोनीत्री नगर, 9 - गली न. 1 नारंग कालोनीत्री नगर
त्रि नगर
नारंग कालोनी
1 - गली न.2 नारंग कालोनीत्री नगर, 2 - गली न.3 नारंग कालोनीत्री नगर, 3 - गली न.4 नारंग कालोनीत्री नगर, 4 - गली न.5 नारंग कालोनीत्री नगर, 5 - गली न.9 नारंग कालोनीत्री नगर, 6 - गली न.10 नारंग कालोनीत्री नगर, 7 - टी ह्ट्स कन्हॆया नगरत्री नगर
त्रि नगर
नारंग कालोनी
1 - गली न. 5 नारंग कालोनीत्री नगर, 2 - गली न. 6 नारंग कालोनीत्री नगर, 3 - गली न. 7 नारंग कालोनीत्री नगर, 4 - गली न. 8 नारंग कालोनीत्री नगर, 5 - गली न. 9 नारंग कालोनीत्री नगर