MENU मेनू   Menu Icon
Planning योजना
Procurement and Issuance उपलब्ध कराना एवं जारी करना
Assembly Constituency

Assembly Constituency

AC NAME
PART NUMBER
LOCALITY
LOCALITY DETAILS
Electoral Roll 27.10.2023
तिलक नगर
1
विष्णु गार्डन
1 - ब्लॉक - आर जेडविष्णु गार्डन
तिलक नगर
2
विष्णु गार्डन
1 - आर जेड, सी- ब्लॉकविष्णु गार्डन
तिलक नगर
3
विष्णु गार्डन
1 - ब्लॉक - आर ज़ैडविष्णु गार्डन
तिलक नगर
4
विष्णु गार्डन
1 - वेस्ट ब्लॉकविष्णु गार्डन, 2 - आर जेड - ब्लॉकविश्णु गार्डन
तिलक नगर
5
विष्णु गार्डन
1 - वेस्ट - ब्लॉकविष्णु गार्डन, 2 - पोस्ट आफिस वेस्ट ब्लॉकविष्णु गार्डन
तिलक नगर
6
रिसेटलमेंट कॉलोनी ब्लॉक बी ख्याला
1 - सी-ब्लाक, रीसॆट्लमॆन्ट कालोनीख्याला, 2 - गुरु नानक मार्किटबस सटाप ख्याला
तिलक नगर
7
रिसेटलमेंट कॉलोनी ख्याला
1 - सी-ब्लाक, रीसॆट्लमॆन्ट कालोनीख्याला, 2 - एफ़-ब्लाक, रीसॆट्लमॆन्ट कालोनीख्याला
तिलक नगर
8
रिसेटलमेंट कॉलोनी ख्याला
1 - सी- ब्लाक, रीसॆटलमॆन्ट कालोनीख्याला
तिलक नगर
9
रिसेटलमेंट कॉलोनी ख्याला
1 - सी- ब्लाक, रीसॆटलमॆन्ट कालोनीख्याला
तिलक नगर
10
रिसेटलमेंट कॉलोनी ख्याला
1 - डी- ब्लाक, रीसॆटलमॆन्ट कालोनीख्याला
तिलक नगर
11
रिसेटलमेंट कॉलोनी ख्याला
1 - डी- ब्लाक, रीसॆटलमॆन्ट कालोनीख्याला
तिलक नगर
12
रिसेटलमेंट कॉलोनी ख्याला
1 - ब्लाक- ई रीसॆटलमॆन्ट कालोनीख्याला
तिलक नगर
13
रिसेटलमेंट कॉलोनी ख्याला
1 - ई- ब्लाक,रीसॆटलमॆन्ट कालोनीख्याला, 2 - नानक धाम गुरद्वाराख्याला
तिलक नगर
14
रिसेटलमेंट कॉलोनी ख्याला
1 - ई- ब्लाक,रीसॆटलमॆन्ट कालोनीखयाला
तिलक नगर
15
रवि नगर एक्स्टेन्सन
1 - आर जेड-ब्लाकरवि नगर एक्सटेशन, 2 - गॆस गोदाम डी टी सी डिपो के पीछेकेशो पुर
तिलक नगर
16
रवि नगर एक्स्टेन्सन
1 - डी-ब्लाक धर्मपुरीरवि नगर एक्सटेंशन, 2 - ब्लॉक-आर जेडरवि नगर एक्सटेंशन
तिलक नगर
17
विष्णु गार्डन एक्स्ट
1 - 5 बी-ब्लॉकविष्णु गार्डन एक्सटेंशन
तिलक नगर
18
विष्णु गार्डन एक्स्ट
1 - 5 डी-ब्लॉकविष्णु गार्डन एक्सटेंशन
तिलक नगर
19
विष्णु गार्डन एक्स्ट
1 - 5ए-ब्लॉकविष्णु गार्डन एक्सटेंशन
तिलक नगर
20
विष्णु गार्डन एक्स्ट
1 - 5सी- ब्लॉकविष्णु गार्डन एक्सटेंशन
तिलक नगर
21
विष्णु गार्डन एक्स्ट
1 - 5सी-ब्लॉकविष्णु गार्डन एक्सटेंशन, 2 - जेड-ब्लॉकविष्णु गार्डन एक्सटेंशन
तिलक नगर
22
गुरु नानक नगर
1 - गली न.3गुरु नानक नगर, 2 - गली न.4गुरु नानक नगर
तिलक नगर
23
गुरु नानक नगर
1 - गली न.5गुरु नानक नगर एम बी एस नगर, 2 - गली न.6गुरु नानक नगर
तिलक नगर
24
गुरु नानक नगर
1 - गली न.9गुरु नानक नगर, 2 - गली न.10गुरु नानक नगर, 3 - गली न.8गुरु नानक नगर, 4 - गली-7गुरु नानक नगर
तिलक नगर
25
गुरु नानक नगर
1 - गली न.12गुरु नानक नागर, 2 - गली न.13गुरु नानक नागर, 3 - गली न.14गुरु नानक नागर, 4 - गली न.15गुरु नानक नागर, 5 - गली न.11गुरु नानक नागर
तिलक नगर
26
संत गढ़
1 - गली न: -17, (नियर नामधारी गुरुद्वारा)सन्त गढ़, 2 - गली न: -18, (नियर नामधारी गुरुद्वारा)सन्त गढ़, 3 - गली न: -19, (नियर नामधारी गुरुद्वारा)सन्तगढ़, 4 - गली न.21 (नियर नामधारी गुरुद्वारा)सन्त गढ़, 5 - गली न: -20, (नियर नामधारी गुरुद्वारा)सन्त गढ़
तिलक नगर
27
संत गढ़
1 - गली न.13सन्त गढ़, 2 - गली न.31सन्त गढ़, 3 - गली न.32सन्त गढ़, 4 - गली न.33सन्त गढ़, 5 - गली न.30सन्त गढ़
तिलक नगर
28
संत गढ़
1 - गली न.34सन्त गढ़, 2 - गली न.35सन्त गढ़, 3 - गली न: -16, (नियर नामधारी गुरुद्वारा)सन्त गढ़
तिलक नगर
29
संत गढ़
1 - गली न. 14 से 20सन्त गढ़, 2 - मैन रोड त्यागी चक्कीसन्त गढ़, 3 - गली न. 14सन्त गढ़, 4 - गली न. 15सन्त गढ़, 5 - गली न. 16सन्त गढ़
तिलक नगर
30
संत गढ़
1 - गली न. 17सन्त गढ़, 2 - गली न. 18सन्त गढ़, 3 - गली न. 19सन्त गढ़, 4 - गली न. 20सन्त गढ़
तिलक नगर
31
संत गढ़
1 - गली न.29सन्त गढ़, 2 - गली न.28सन्त गढ़, 3 - गली न.27सन्त गढ़, 4 - गली न.26सन्त गढ़
तिलक नगर
32
संत गढ़
1 - गली न.25सन्त गढ़, 2 - गली न.21 से 24सन्त गढ़, 3 - गली न.21सन्त गढ़, 4 - गली न.22सन्त गढ़, 5 - गली न.23सन्त गढ़, 6 - गली न.24सन्त गढ़
तिलक नगर
33
संत गढ़
1 - गली न. 3 से 4सन्त गढ़, 10 - गली न. 9सन्त गढ़, 11 - गली न. 10सन्त गढ़, 12 - गली न. 11सन्त गढ़, 13 - गली न. 12सन्त गढ़, 2 - गली न.5 से 8सन्त गढ़, 3 - गली न.9 से 12सन्त गढ़, 4 - गली न. 3सन्त गढ़, 5 - गली न. 4सन्त गढ़, 6 - गली न. 5सन्त गढ़, 7 - गली न. 6सन्त गढ़, 8 - गली न. 7सन्त गढ़, 9 - गली न. 8सन्त गढ़
तिलक नगर
34
तिलक विहार
1 - बी-ब्लॉकतिलक विहार
तिलक नगर
35
तिलक विहार
1 - बी-ब्लॉकतिलक विहार
तिलक नगर
36
तिलक विहार
1 - सी-ब्लॉकतिलक विहार
तिलक नगर
37
तिलक विहार
1 - सी-ब्लॉकतिलक विहार, 2 - ई एस आई डिस्पेन्सरीतिलक विहार, 3 - दुर्गा मन्दिरतिलक विहार
तिलक नगर
38
न्यु शाहपुरा एम बी एस नगर
1 - न्यु साहिब पुराएम बी एस नगर तिलक नगर
तिलक नगर
39
प्रथवी पार्क
1 - पृथ्वी पार्कएम बी एस नगर
तिलक नगर
40
गुरु नानक नगर
1 - कृष्णा नगरएम बी एस नगर, 2 - न्यु साहिब पुराएम बी एस नगर तिलक नगर
तिलक नगर
41
गुरु नानक नगर
1 - गली 1एगुरु नानक नगर
तिलक नगर
42
एम बी एस नगर संत गर्
1 - ओल्ड साहिब पुराएम बी एस नगर
तिलक नगर
43
एम बी एस नगर संत गर्
1 - एम.बी.एस नगरसन्त गढ़, 2 - गली न.1 से 2सन्त गढ़, 3 - गली न. 1सन्त गढ़, 4 - गली न. 2सन्त गढ़
तिलक नगर
44
गुरु नानक नगर
1 - गली न.1गुरु नानक नगर, 2 - गली न.2गुरु नानक नगर
तिलक नगर
45
विकास पुरी
1 - जे-ब्लॉकविकास पुरी, 2 - गुजरांवला अपार्टेमेन्टविकास पुरी
तिलक नगर
46
विकास पुरी
1 - जे-ब्लॉकविकास पुरी, 2 - जेजी-1 ब्लॉकविकास पुरी, 3 - जे केलवरी चर्चविकास पुरी
तिलक नगर
47
विकास पुरी
1 - जेजी-1 ब्लॉकविकास पुरी, 2 - मनोहर नगरविकास पुरी, 3 - हिमगिरि अपार्टेमेन्टविकास पुरी
तिलक नगर
48
विकास पुरी
1 - टी-हट्स इंदिरा कॅंप नं-2विकास पुरी
तिलक नगर
49
विकास पुरी
1 - टी-हट्स इंदिरा कॅंप नं-2विकास पुरी
तिलक नगर
50
विकास पुरी
1 - ब्लॉक- जॆजी-3विकास पुरी, 2 - शिव मन्दिरजेजी-3 विकास पुरी
तिलक नगर
51
विकास पुरी
1 - ब्लॉक- जेजी-2विकास पुरी, 2 - ब्लॉक-जेजी-3विकास पुरी, 3 - ब्लाक-डबल्यू ज़ैड- जेजी-2विकास पुरी
तिलक नगर
52
केशोपुर विलेज
1 - विलेज केशो पुरविकास पुरी
तिलक नगर
53
केशोपुर विलेज
1 - विलेज केशो पुरविकास पुरी
तिलक नगर
54
विकास पुरी
1 - जेजी-2विकास पुरी, 2 - जेजी-3विकास पुरी
तिलक नगर
55
विकास पुरी
1 - जे जी - 2 जनता फ़लॆट्सविकासपुरी, 10 - टाइप- III, केशो पुर सेवारेज टॅंककेशो पुर, 11 - टाइप- I, ब्लॉक -2, केशो पुर सेवारेज टॅंककेशो पुर, 12 - टाइप- I, ब्लॉक -3, केशो पुर सेवारेज टॅंककेशो पुर, 13 - टाइप- II, ब्लॉक-2, केशो पुर सेवारेज टॅंककेशो पुर, 2 - जे जी - 2 एल.आई.जी फ़लॆट्सविकासपुरी, 3 - टाइप- 1,2 सॆ 3 केशो पुर सेवारेज टॅंककेशो पुर, 4 - ई-ब्लॉक, सेवारेज टॅंककेशो पुर, 5 - जी-ब्लॉक, सेवारेज टॅंककेशो पुर, 6 - एच-ब्लॉक, सेवारेज टॅंककेशो पुर, 7 - शिव मन्दिर, सेवारेज टॅंककेशो पुर, 8 - टाइप- I, ब्लॉक -1, केशो पुर सेवारेज टॅंककेशो पुर, 9 - टाइप- II, ब्लॉक-1, केशो पुर सेवारेज टॅंककेशो पुर
तिलक नगर
56
विकास पुरी एक्स्ट
1 - पोकेट-बीविकास पुरी एक्सटेंशन, 2 - टी-हट्स हरिजन कालोनीतिलक विहार
तिलक नगर
57
विकास पुरी एक्स्ट
1 - पोकेट-एविकास पुरी एक्सटेंशन, 2 - ई ब्लाकतिलक विहार
तिलक नगर
58
हरिजन कलोनी डबल स्टोरी
1 - डबल स्टोरी हरीजन कालोनीतिलक विहार
तिलक नगर
59
तिलक विहार
1 - एफ - ब्लाकतिलक विहार, 2 - जी - ब्लाकतिलक विहार, 3 - टी-ह्ट्सतिलक विहार, 4 - र् दुर्गा मंदिरतिलक विहार
तिलक नगर
60
तिलक विहार
1 - ई - ब्लाकतिलक विहार, 2 - डी-ब्लॉकतिलक विहार, 3 - डबल स्टोरी हरीजन कालोनीतिलक विहार
तिलक नगर
61
विकास पुरी
1 - एच ब्लॉकविकास पुरी
तिलक नगर
62
विकास पुरी
1 - एच ब्लॉकविकास पुरी
तिलक नगर
63
विकास पुरी
1 - एच-ब्लाकविकास पुरी
तिलक नगर
64
विकास पुरी
1 - ब्रदर हूड सोसाइटीविकास पुरी, 2 - अंतरिक्ष अपार्ट्मेंट्सविकास पुरी
तिलक नगर
65
विकास पुरी
1 - उज्जवल अप्प्पार्ट्मेंट्सविकास पुरी, 2 - जय त्रिवेणी अपार्टमेन्टविकास पुरी, 3 - नीलकमल अपार्टमेन्टविकास पुरी, 4 - ओफ़िसविकास पुरी
तिलक नगर
66
विकास पुरी
1 - एच-2 ब्लाकविकासपुरी, 2 - एच-3 ब्लाकविकास पुरी, 3 - हरी मन्दिर, एच-3 ब्लाकविकासपुरी
तिलक नगर
67
विकास पुरी
1 - एन पी एल अपार्टमेन्टविकास पुरी, 2 - न डी एम सी हाउस सोसाइटीविकासपुरी, 3 - लक्ष्मी विहार अपार्टमेन्टविकास पुरी, 4 - एस बी आई हाउसिंग सोसायटीविकास पुरी
तिलक नगर
68
विकास पुरी
1 - जीजी-2 ब्लाकविकास पुरी, 2 - गुरुद्वारा पिशोरियन एच 1 ब्लाकविकास पुरी, 3 - एच1 ब्लाकविकास पुरी
तिलक नगर
69
विकास पुरी
1 - जी ब्लाकविकास पुरी, 2 - जीजी-3विकास पुरी
तिलक नगर
70
विकास पुरी
1 - जीजी-1विकासपुरी
तिलक नगर
71
विकास पुरी
1 - जी ब्लाकविकासपुरी, 2 - जीजी-1 एम आई जी फ्लॆट्सविकासपुरी
तिलक नगर
72
तिलक नगर
1 - ब्लाक- 1 डवल स्टोरी, शिवाजी मार्कटतिलक नगर, 10 - ब्लाक-11 ड्बल स्टोरीतिलक नगर, 11 - ब्लाक-1 सिगल स्टोरीतिलक नगर, 12 - ब्लाक-2 सिंगल स्टोरीतिलक नगर, 13 - फ़्लॆट न्यु मार्कटतिलक नगर, 14 - सोप न्यु मार्केटतिलक नगर, 15 - टी स्टाल नियर मैट्रो स्टेशन3 ब्लाक तिलक नगर, 2 - ब्लाक-2 डबल स्टोरीतिलक नगर, 3 - ब्लाक-3 डबल स्टोरीतिलक नगर, 4 - ब्लाक-4 डबल स्टोरीतिलक नगर, 5 - ब्लाक-6 डबल स्टोरीतिलक नगर, 6 - ब्लाक-7 डबल स्टोरीतिलक नगर, 7 - ब्लाक-8 डबल स्टोरीतिलक नगर, 8 - ब्लाक-9 डबल स्टोरीतिलक नगर, 9 - ब्लाक-10 डबल स्टोरीतिलक नगर
तिलक नगर
73
तिलक नगर
1 - ब्लाक-4 एतिलक नगर, 2 - ब्लाक-4 बीतिलक नगर, 3 - जगत माता कुश्त आश्रमतिलक नगर, 4 - इन्दिरा कालोनीतिलक नगर
तिलक नगर
74
तिलक नगर
1 - ब्लाक-5एतिलक नगर, 2 - ब्लाक-5बीतिलक नगर, 3 - ब्लाक-6तिलक नगर, 4 - टी हटस इन्डस्ट्रियल एरियातिलक नगर, 5 - डब्ल्यु जेड ब्लाक हिंद नगरतिलक नगर
तिलक नगर
75
तिलक नगर
1 - ब्लाक-7तिलक नगर, 2 - ब्लाक-8तिलक नगर, 3 - ब्लाक-9तिलक नगर, 4 - योगेशवर देवी दयाल मदिंर ब्लॉक-8तिलक नगर, 5 - अनमोल वाटिका, चोखंडी रोडतिलक नगर
तिलक नगर
76
तिलक नगर
1 - ब्लाक-11तिलक नगर, 2 - ब्लाक-12तिलक नगर, 3 - ए एस मदिंर 11 ब्लॉक के सामनेतिलक नगर, 4 - सात मन्जिला मदिंरतिलक नगर, 5 - गुरद्वारा ब्लाक-12तिलक नगर, 6 - टैम्प. नाइट शैल्टर डीएसाअईबी लैंड (पार्किंग)12 ब्लाक तिलक नगर?
तिलक नगर
77
तिलक नगर
1 - ब्लॉक 13तिलक नगर, 2 - बी ब्लॉक डी डी ए फ़्लेट्स ब्लाक-12तिलक नगर, 3 - दुर्गा माता मंदिर ब्लॉक-12तिलक नगर, 4 - ए ब्लॉक डी डी ए फ़्लेट्स ब्लाक-12तिलक नगर
तिलक नगर
78
तिलक नगर
1 - ब्लॉक-12तिलक नगर, 2 - ब्लाक-14तिलक नगर
तिलक नगर
79
तिलक नगर
1 - ब्लाक - 15तिलक नगर, 2 - ब्लाक - 16तिलक नगर
तिलक नगर
80
तिलक नगर
1 - ब्लाक 16तिलक नगर, 2 - ब्लाक-17तिलक नगर, 3 - ओल्ड बाजारतिलक नगर, 4 - गीता भवन मन्दिरतिलक नगर
तिलक नगर
81
तिलक नगर
1 - ब्लाक 24तिलक नगर, 2 - ब्लाक 25तिलक नगर
तिलक नगर
82
तिलक नगर
1 - ब्लाक -23तिलक नगर, 2 - ब्लाक -23 एतिलक नगर
तिलक नगर
83
तिलक नगर
1 - ब्लॉक-21तिलक नगर, 2 - ब्लॉक-22तिलक नगर
तिलक नगर
84
तिलक नगर
1 - ब्लॉक-20 एतिलक नगर
तिलक नगर
85
तिलक नगर
1 - ब्लॉक - 20बीतिलक नगर
तिलक नगर
86
तिलक नगर
1 - ब्लॉक - 18तिलक नगर, 2 - ब्लॉक - 19तिलक नगर
तिलक नगर
87
न्यू महावीर नगरएल-2 ब्लॉक
1 - ब्लाक एल-2न्यू महावीर नगर
तिलक नगर
88
न्यू महावीर नगर दिल्ली ए डी एम क्वाटर
1 - ब्लाक - ओन्यू महाबीर नगर, 2 - दिल्ली प्र0 फ़्लेटसन्यू महावीर नगर, 3 - एम सी डी ओफ़िस केम्पसन्यू महावीर नगर
तिलक नगर
89
न्यू महावीर नगर एल ब्लॉक गली नं. 21,2
1 - गली न-22न्यू महावीर नगर, 2 - गली नं, 20न्यू महावीर नगर, 3 - गली नं, 21न्यू महावीर नगर, 4 - गली सं 19न्यू महावीर नगर
तिलक नगर
90
न्यू महावीर नगर कृष्णा पार्क
1 - गली न 15न्यू महावीर नगर, 2 - गली न.16न्यू महावीर नगर, 3 - गली न.17न्यू महावीर नगर, 4 - गली सं 18न्यू महावीर नगर, 5 - गली सं 15न्यू महावीर नगर
तिलक नगर
91
न्यू महावीर नगर कृष्णा पार्क
1 - गली सं-13न्यू महावीर नगर, 2 - गली सं-14न्यू महावीर नगर, 3 - गली न. 10 न्यु महावीर नगरतिलक नगर, 4 - गली सं 9न्यू महावीर नगर, 5 - गली सं 11न्यू महावीर नगर
तिलक नगर
92
न्यू महावीर नगर कृष्णा पार्क
1 - गली सं -16कृष्णा पार्क एक्सटॆन्शन, 2 - गली न 17कृष्णा पार्क एक्सटॆन्शन, 3 - गली न0-18कृष्णा पार्क एक्सटॆन्शन, 4 - गली सं-19कृष्णा पार्क एक्सटॆन्शन, 5 - गली न.12न्यू महावीर नगर
तिलक नगर
93
न्यू महावीर नगर
1 - ब्लाक-के, न्यू महावीर नगरमेन नजफ़गड रॊड, 2 - गली न - 28, के- ब्लॉकन्यु महाबीर नगर, 3 - गली न. - 27, के- ब्लॉकन्यू महावीर नगर, 4 - गली न. 22, के- ब्लॉकन्यू महावीर नगर, 5 - गली न. 25, के- ब्लॉकन्यू महावीर नगर, 6 - गली न. 24, के- ब्लॉकन्यू महावीर नगर, 7 - गली न. 23न्यू महावीर नगर, 8 - गुरुद्बारा, के - ब्लॉकन्यू महावीर नगर, 9 - गली न. 7न्यू महावीर नगर
तिलक नगर
94
पुराना महावीर नार एस-4
1 - सेकटर -4 पुराना महावीर नागरतिलक नगर
तिलक नगर
95
न्यू महावीर नगर
1 - गली न. 1 न्यु महावीर नगरतिलक नगर, 2 - गली न. 2 न्यु महावीर नगरतिलक नगर, 3 - गली न. 3 न्यु महावीर नगरतिलक नगर, 4 - गली न. 4 न्यु महावीर नगरतिलक नगर, 5 - गली न. 1 न्यु महावीर नगरतिलक नगर
तिलक नगर
96
न्यू महावीर नगर
1 - गली न. 8 न्यु महावीर नगरतिलक नगर, 2 - मेन रोड , न्यु महावीर नगरतिलक नगर, 3 - गली न. 5 न्यु महावीर नगरतिलक नगर, 4 - गली न. 6 न्यु महावीर नगरतिलक नगर, 5 - गली न. 7 न्यु महावीर नगरतिलक नगर
तिलक नगर
97
गणेश नगर
1 - ए ब्लॉकगणेश नगर
तिलक नगर
98
गणेश नगर
1 - बी ब्लॉकगणेश नगर
तिलक नगर
99
गणेश नगर
1 - बी ब्लॉकगणेश नगर
तिलक नगर
100
गणेश नगर
1 - सी- ब्लॉकगणेश नगर
तिलक नगर
101
गणेश नगर
1 - सी- ब्लॉकगणेश नगर
तिलक नगर
102
पुराना महावीर नगर
1 - सेकटर -2 पुराना महाबीर नगरतिलक नगर
तिलक नगर
103
पुराना महावीर नगर
1 - सेकटर -2 पुराना महावीर नागरतिलक नगर
तिलक नगर
104
पुराना महावीर नगर
1 - सेकटर -2 पुराना महाबीर नागरतिलक नगर
तिलक नगर
105
पुराना महावीर नगर
1 - सेकटर -1 पुराना महावीर नागरतिलक नगर
तिलक नगर
106
पुराना महावीर नगर
1 - सेकटर -3 पुराना महावीर नागरतिलक नगर
तिलक नगर
107
पुराना महावीर नगर
1 - डी-ब्लॉक कृषणा पार्कतिलक नगर, 2 - ई-ब्लॉक कृषणा पार्कतिलक नगर, 3 - एफ- ब्लॉक कृषणा पार्कतिलक नगर, 4 - कृषणा पार्क गली न.-1-2-4तिलक नगर
तिलक नगर
108
पुराना महावीर नगर
1 - सेकटर -1 पुराना महावीर नागरतिलक नगर, 2 - सेकटर -1 पुराना महावीर नगरतिलक नगर
तिलक नगर
109
कृष्णा पार्क
1 - गली न-1कृष्णा पार्क, 2 - गली नं, 2कृष्णा पार्क, 3 - गली नं, 3कृष्णा पार्क, 4 - गली नं-4कृष्णा पार्क, 5 - गली नं, 5कृष्णा पार्क
तिलक नगर
110
कृष्णा पार्क
1 - गली.न. 8कृष्णा पार्क, 2 - गली न-10कृषणा पार्क
तिलक नगर
111
कृष्णा पार्क
1 - गली न-9कृषणा पार्क, 2 - गली न-11कृषणा पार्क, 3 - गली न-8कृषना पार्क
तिलक नगर
112
कृष्णा पार्क
1 - गली न.-12कृष्णा पार्क, 2 - गली न.-13कृष्णा पार्क
तिलक नगर
113
कृष्णा पार्क
1 - गली न. 7कृषना पार्क, 2 - गली न. 6,7,8कृष्णा पार्क, 3 - गली न. 6कृषना पार्क
तिलक नगर
114
कृष्णा पुरी
1 - कृष्णा पुरीतिलक नगर
तिलक नगर
115
कृष्णा पुरी
1 - कृष्णा पुरीतिलक नगर
तिलक नगर
116
कृष्णा पुरी
1 - कृष्णा पुरीतिलक नगर
तिलक नगर
117
कृष्णा पार्क एक्सटेंसन
1 - कृषना पार्क एक्स्ट्नतिलक नगर, 2 - ब्लाक-एकृषना पार्क एक्स्ट्न, 3 - ब्लाक-बीकृषना पार्क एक्स्ट्न
तिलक नगर
118
कृष्णा पार्क एक्सटेंसन
1 - ब्लाक-के कृष्णा पार्क एक्सटेशनतिलक नगर
तिलक नगर
119
विकास कुंज विकास पुरी
1 - विकास कुंजविकास पूरी
तिलक नगर
120
विकास कुंज विकास पुरी
1 - विकास कुन्जविकास पुरी
तिलक नगर
121
इंदरा कॆम्प नः4 विकास पुरू
1 - ब्लॉक - ड्ब्लू167 ईन्दरा कैम्प न0 - 4विकास पुरी, 2 - ईन्दरा कैम्प न0 - 4विकास पुरी
तिलक नगर
122
विकास कुंज विकास पुरी
1 - विकास कुन्जविकासपुरी, 2 - विकास कुन्जविकासपुरी, 3 - विकास कुन्जविकासपुरी
तिलक नगर
123
विकास कुंज विकास पुरी
1 - विकास कुन्जविकास पुरी, 2 - विकास कुन्जविकास पुरी, 3 - विकास कुन्जविकास पुरी
तिलक नगर
124
जनता फ्लैट केजी-3 विकास पुरी
1 - जनता फ़्लेटस ब्लाक केजी-3विकास पुरी, 2 - मन्दिर ब्लाक केजी-3विकास पुरी
तिलक नगर
125
एल आई जी फ्लैट के जी-2 विकास पुरी
1 - केजी-2 एल आई जी फ़्लॅट्सविकासपुरी
तिलक नगर
126
एलआईजी फलैटस केजी 2विकास पुरी
1 - कॆ जी -2 एल.आइ.जी फ़्लत्सविकास पुरी
तिलक नगर
127
न्यू कृष्णा पार्क पीएम सोसायटी फलैटस
1 - पी एम समाज फ्लेटविकास पुरी, 2 - ब्लॊक -ए न्यू कृष्णा पार्कविकास पुरी, 3 - ब्लॊक -बी न्यू कृष्णा प्रार्कविकास पुरी, 4 - ब्लोक - सी न्यू कृष्णा पार्कविकास पुरी, 5 - शिव भोला मन्दिर ब्लाक-बीविकास पुरी
तिलक नगर
128
शंकर गार्डन टी-हट्स विकास पूरी
1 - टी ह्ट्स 1 से 323, शंकर गार्डनविकास पुरी
तिलक नगर
129
शंकर गार्डन टी-हट्स विकास पुरी
1 - टी ह्ट्स शंकर गार्डनविकास पुरी, 2 - ब्लॉक-बी शकर गार्डनविकास पुरी
तिलक नगर
130
शंकर गार्डन ए एन्ड बी ब्लॉक विकास पुरी
1 - ब्लॉक ए शकर गार्डनविकास पुरी, 2 - शॉपिंग कोम्प्लेक्स प्लॊट शकर गार्डनविकास पुरी
तिलक नगर
131
जनता फ़्लॆट्स साइट-1 ब्लॉक ए विकास पुरी
1 - जनता फ़्लॆट्स साइड- 1विकास पुरी, 2 - ब्लाक - एविकास पुरी
तिलक नगर
132
विकास पुरी ब्लॉक ए
1 - ब्लाक -एविकासपुरी
तिलक नगर
133
जनता फ़्लॆट्स साइट-1 विकास पूरी
1 - जनता फ़्लेट्स साइट 1विकासपुरी
तिलक नगर
134
अजय एन्कलेव अशोक नगर
1 - डी-ब्लॉक, अजय एन्कलेव,अशोक नगर, 2 - ई-ब्लॉक अजय इन्कलेवअशोक नगर, 3 - दीवान हाउस अजय इन्कलेवअशोक नगर
तिलक नगर
135
अजय एन्कलेव अशोक नगर
1 - सी ब्लॉक, अजय एनक्लेव एक्स्टेश्नअशोक नगर, 2 - एस ब्लॉकअजय एनक्लेव, 3 - ब्लॉक -1अशोक नगर, 4 - ब्लॉक -13अशोक नगर, 5 - ट्रांसीट केम्प तिहाडअशोक नगर, 6 - ब्लाक - 14अशोक नगर
तिलक नगर
136
अशोक नगर मीनाक्षी गार्डन
1 - ब्लॉक - डब्लूजेडमीनाक्षी गार्डन
तिलक नगर
137
अशोक नगर मीनाक्षी गार्डन
1 - प्लॊट मीनाक्षी मीनाक्षीअशोक नगर, 2 - ब्लॉक - ड्ब्ल्यू जेड मीनाक्षी गार्डनअशोक नगर
तिलक नगर
138
अशोक नगर डबल एन्ड सिंगल क्वार्टस
1 - डबल सटॊरीअशोक नगर, 2 - डबल सटॊरी मैन रोडअशोक नगर, 3 - ब्लॊक 58अशोक नगर, 4 - ब्लॊक 61अशोक नगर, 5 - पुलिस स्टाफ़ क्वाटर, पुलिस स्टेशनतिलक नगर, 6 - गुरुद्वारा ऒर अग्रसॆन मार्किटअशोक नगर, 7 - बिन्द्रा मार्किट सन्त पुरातिलक नगर, 8 - सनातन धर्म मन्दिरअशोक नगर
तिलक नगर
139
अशोक नगर सिंगल एन्ड डबल स्टोरी
1 - ब्लॊक 59अशोक नगर, 2 - ब्लॊक 60अशोक नगर, 3 - ब्लॊक 62स्कूल अशोक नगर, 4 - ब्लॊक 64,अशोकनगर, 5 - ब्लॊक-66अशोक नगर, 6 - ब्लाक-63अशोक नगर, 7 - ब्लाक-65अशोक नगर, 8 - ब्लाक-67अशोक नगर, 9 - गुरद्वारा ब्लॉक 64-65,अशोक नगर
तिलक नगर
140
अशोक नगर ब्लॉक नं. 37,40ॠ,41ॠ, 68 से 70
1 - ब्लाक-37अशोक नगर, 2 - ब्लाक-40ए एव 41 एअशोक नगर, 3 - लॊक 68अशोक नगर, 4 - लॊक-70अशोक नगर, 5 - ब्लाक-69अशोक नगर, 6 - ब्लॉक -41 एअशोक नगर
तिलक नगर
141
अशोक नगर सिंगल स्टोरी ब्लॉक 38 से 46
1 - ब्लाक न.38अशोक नगर, 2 - ब्लाक न.40अशोक नगर, 3 - ब्लाक न.42अशोक नगर, 4 - ब्लाक न.-44अशोक नगर, 5 - ब्लाक न.46अशोक नगर, 6 - ब्लाक-39अशोक नगर, 7 - ब्लाक-41अशोक नगर, 8 - ब्लाक-43अशोक नगर, 9 - ब्लाक-45अशोक नगर
तिलक नगर
142
अशोक नगर
1 - ब्लाक -32अशोक नगर, 2 - ब्लाक -33अशोक नगर, 3 - ब्लाक -34अशोक नगर, 4 - ब्लाक -35अशोक नगर, 5 - ब्लाक -36अशोक नगर
तिलक नगर
143
अशोक नगर
1 - ब्लाक -28अशोक नगर, 2 - ब्लाक -29अशोक नगर, 3 - ब्लाक -30अशोक नगर, 4 - ब्लाक -31अशोक नगर, 5 - ब्लाक -47अशोक नगर, 6 - ब्लाक -48अशोक नगर, 7 - ब्लाक -49अशोक नगर, 8 - आर्य समाज मन्दिरअशोक नगर, 9 - एम सी डी सुपर बाजार ब्लाक-एफअशोक नगर
तिलक नगर
144
अशोक नगर
1 - ब्लाक- न.- 50अशोक नगर, 2 - ब्लाक- न.- 51अशोक नगर, 3 - ब्लाक- न.- 52अशोक नगर, 4 - ब्लाक- न.- 53अशोक नगर, 5 - ब्लाक- न.- 54अशोक नगर, 6 - ब्लाक- न.- 55अशोक नगर, 7 - ब्लाक- न.- 56अशोक नगर
तिलक नगर
145
अशोक नगर
1 - ब्लाक -2अशोक नगर, 2 - ब्लाक -3अशोक नगर, 3 - ब्लाक -4अशोक नगर, 4 - ब्लाक -5अशोक नगर, 5 - ब्लाक -6अशोक नगर, 6 - ब्लाक -7अशोक नगर, 7 - ब्लाक -57अशोक नगर
तिलक नगर
146
अशोक नगर
1 - ब्लाक -8अशोक नगर, 2 - ब्लाक -9अशोक नगर, 3 - ब्लाक -10अशोक नगर, 4 - ब्लाक - 11अशोक नगर, 5 - ब्लाक - 12अशोक नगर, 6 - ब्लाक - 15अशोक नगर, 7 - ब्लाक - 16अशोक नगर, 8 - ब्लाक - 17अशोक नगर, 9 - ब्लाक - 18अशोक नगर
तिलक नगर
147
अशोक नगर
1 - ब्लाक- न.-19अशोक नगर, 2 - ब्लाक- न.-20अशोक नगर, 3 - ब्लाक- न.-21अशोक नगर, 4 - ब्लाक- न.-22अशोक नगर, 5 - ब्लाक- न.-23अशोक नगर, 6 - ब्लाक- न.-24अशोक नगर, 7 - ब्लाक- न.-25अशोक नगर, 8 - ब्लाक- न.-26अशोक नगर, 9 - ब्लाक- न.-27अशोक नगर
तिलक नगर
148
पूलिस कालोनी विकास पुरी
1 - पुलिस कालोनीविकास पुरी