MENU मेनू   Menu Icon

Planning योजना
Procurement and Issuance उपलब्ध कराना एवं जारी करना
Assembly Constituency

Assembly Constituency

AC NAME
PART NUMBER
LOCALITY
LOCALITY DETAILS
Electoral Roll 27.10.2023
शाहदरा
1
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 13, पाण्डव रोड, भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न 14 & 14ए, पाण्डव रोड, भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 15, पाण्डव रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न.16 पाण्डव रोडभोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गली न.17 पाण्डव रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - गली न .18 पाण्डव रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 7 - गली न- 19 पाण्डव भोला नाथ नगरशाहदरा, 8 - डी सी पी आफ़िस स्टाफ क्वाटर्स, पाण्डव रोड, भोला नाथ नगरशाहदरा, 9 - गली न,15 पाण्डव रोड भोला नाथ नगरशाहद्दरा
शाहदरा
2
भोला नाथ नगर
1 - झुगी शालीमार पार्क, भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न,10 दलहाई मोहल्ला भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न.9 दलहाई मोहल्ला भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न.8 दलहाई मोहल्ला भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गली न.7 दलहाई मोहल्ला भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - दलाई मोह्ल्ला, भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
3
भोला नाथ नगर
1 - शालीमार पार्क भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - महावीर ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न 2 शालीमार पार्क भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
4
भोला नाथ नगर
1 - राशन आफ़िस रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न,2 महाबीर ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
5
भोला नाथ नगर
1 - गली न 12 (महाबीर ब्लाक) भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न 11 (महाबीर ब्लाक) भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न.14 भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न,7 महावीर ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गली न 1 (महाबीर ब्लाक) भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - गली न 6 (महाबीर ब्लाक) भोला नाथ नगरशाहदरा, 7 - गली न 3 (महाबीर ब्लाक) भोला नाथ नगरशाहदरा, 8 - गली न.4 महावीर ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा, 9 - गली न.5 महावीर ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
6
भोला नाथ नगर
1 - एम सी डी स्कूल रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - महावीर ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
7
भोला नाथ नगर
1 - नियर डी सी पी ओफ़िस पाण्डव रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - दलहाई मोहल्ला भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - मैन रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - मैन पाण्डव रोड भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
8
भोला नाथ नगर
1 - नियर दलहाई मोहल्ला भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न,13 पाण्डवरोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - महावीर ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - राशन ओफ़िश रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - मैन पाण्डव रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - साउथ एड ईस्ट आफ़ रामा ब्लाक पाण्डव रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 7 - मैन रोड् भोला नाथ नगरशाहदरा, 8 - गब्दू कालोनी भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
9
भोला नाथ नगर
1 - रामा ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न, 2 रामा ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 3 रामा ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
10
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 4 रामा ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 5 रामा ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - राशन आफ़िस रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न. 1 रामा ब्लाक भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
11
भोला नाथ नगर
1 - नजदीक बाबू राम स्कूल भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - नजदीक गीता भवन भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - हीरो भवन, भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - नव दुर्गा भवन भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
12
भोला नाथ नगर
1 - नियर झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 10 - गली न. 2 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 11 - गली न. 12 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 12 - गली न. 8 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 13 - मैन झारखण्डी रोड, भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 11 भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 3 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न -4 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गली न. 5 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - गली न. 6 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 7 - गली न. 7 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 8 - गली न. 14 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 9 - गली न. 15 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
13
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 3 भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 9 झारखण्डी रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 10 भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न. 11 झारखडी रोड भोलानाथ नगरशाहदरा, 5 - गली न.8 भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - गली न. 9 भोला नाथ नगरशाहदरा, 7 - गली न. 13 भोला नाथ नगरशाहदरा, 8 - गली न. 10 मनी राम मंदिर रोड भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
14
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 11 भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 11 भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
15
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 1 भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 2 भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 3 भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न. 4 भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
16
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 6 भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 7 भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 5 भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न. 15 भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
17
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 12 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 13 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 14 ईदगह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न. 15 ईदग़ाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गली न. 10 ईदगाह रोड, भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
18
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 1 शालीमार पार्क, भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 6 शालीमार पार्क एक्स. भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 3 शालीमार पार्क भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
19
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 4 शालीमार पार्क भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गळी न. 5 शालीमार पार्क भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गळी न. 6 शालीमार पार्क भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गळी न. 7 शालीमार पार्क भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गळी न. 9 शालीमार पार्क भोलानाथ नगरशाहदरा, 6 - गळी न. 11 शालीमार पार्क भोला नाथ नगरशाहदरा, 7 - गली न. 4 शालीमार पार्क एक्स. भोला नाथ नगरशाहदरा, 8 - गली न.12 शालीमार पार्क एक्स. भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
20
बिहारी कालोनी
1 - गली न. 1 बिहारी कालोनीशाहदरा, 2 - गली न. 1ए बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
21
बिहारी कालोनी
1 - गली न. 1बी बिहारी कालोनीशाहदरा, 2 - गली न. 1सी बिहारी कालोनीशाहदरा, 3 - गली न. 2 बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
22
बिहारी कालोनी
1 - गली न. 3 बिहारी कालोनीशाहदरा, 2 - गली न. 4 बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
23
बिहारी कालोनी
1 - गली न. 5 बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
24
भोला नाथ नगर
1 - श्री राम कालोनी भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
25
बिहारी कालोनी
1 - गली न. 6 बिहारी कालोनीशाहदरा, 2 - गली न. 8 बिहारी कालोनीशाहदरा, 3 - गली न. 10 बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
26
बिहारी कालोनी
1 - गली न. 7 बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
27
बिहारी कालोनी
1 - गली न. 7 बिहारी कालोनीशाहदरा, 2 - गली न. 9 बिहारी कालोनीशाहदरा, 3 - गली न. 10 बिहारी कालोनीशाहदरा, 4 - गली न.13 बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
28
बिहारी कालोनी
1 - गली न. 12.बिहारी कालोनीशाहदरा, 2 - गली न. 13 बिहारी कालोनीशाहदरा, 3 - गली न. 14 बिहारी कालोनीशाहदरा, 4 - गली न. 15 बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
29
भोला नाथ नगर
1 - मैन रोड गीता भवन भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 5 मनीराम मन्दिर रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न 8 भोलानाथ नगरशहादरा, 4 - गली न. 11 मनीराम मंदिर रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गली न. 7 मनीराम मन्दिर रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - गली न. 9, ईदगाह रोड, भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
30
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 1 भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 2 मनीराम मन्दिर रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 3 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न. 4मनीराम मन्दिर रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गली न. 5 मनीराम मन्दिर रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - गली न. 6 मनीराम मन्दिर रोड भोला नाथ नगर,शाहदरा, 7 - गली न. 2 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 8 - गली न. 5 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
31
भोला नाथ नगर
1 - स्कूल स्ट्रिट नियर दुर्गा मन्दिर भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - मैन रोड् पुराना तॆजाब मिल भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 1 मेन रोड पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न. 2 मेन रोड पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
32
भोला नाथ नगर
1 - गली न. 3 मेन रोड पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 10 - गली न. 11 पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 4 मेन रोड पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - रेलवे रोड पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - मेन रोड पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गली न. 1 पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - गली न. 3 पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 7 - गली न. 4 पुरानी तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 8 - गली न. 9 पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 9 - गली न. 10 पुरानी तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
33
भोला नाथ नगर
1 - ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 10 - गली न. 11 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 11 - गली न. 13 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 12 - शीतला माता मन्दिर भोला नाथ नगरशाहदरा, 13 - माता शीतला मन्दिर भोला नाथ नगरशाहदरा, 14 - पुरानी तेजाब मील नियर रमेश बिल्डिग भोला नाथ नगरशाहदरा, 15 - गली न. 3 पुरानी तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - स्कूल स्ट्रिट दुर्गा माता मन्दिर मेन रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - मैन रोड दुर्गा माता मन्दिर भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न. 3 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गली न. 4 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - गली न, 6 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 7 - गली न. 7 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 8 - गली न. 8 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा, 9 - ए डी एस ब्लाक गली न.10 ईदगाह रोड भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
34
बिहारी कालोनी
1 - स्कुल स्ट्रिट नियर दुर्गा मन्दिर भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - मैन रोड् पुराना तॆजाब मिल भोला नाथ नगरशाहदरा, 3 - गली न. 11/2 भोला नाथ नगरशाहदरा, 4 - गली न. 2 भोला नाथ नगरशाहदरा, 5 - गळी न. 4 पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 6 - पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 7 - गली न. 11 पुरानी तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा
शाहदरा
35
बिहारी कालोनी
1 - गळी न. 15 पुराना तेजाब मील भोला नाथ नगरशाहदरा, 2 - गली न. 1 बिहारी कालोनीशाहदरा, 3 - गली न. 4 बिहारी कालोनीशाहदरा, 4 - गली न. 2 बिहारी कालोनीशाहदरा, 5 - गली न. 3 बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
36
बिहारी कालोनी
1 - गली न. 1 बिहारी कालोनीशाहदरा, 10 - गली न. 11 बिहारी कालोनीशाहदरा, 2 - गली न,2 बिहारी कालोनीशाहदरा, 3 - गली न. 3 बिहारी कालोनीशाहदरा, 4 - गली न. 4 बिहारी कालोनीशाहदरा, 5 - गली न. 5 बिहारी कालोनीशाहदरा, 6 - गली न. 6 बिहारी कालोनीशाहदरा, 7 - गली न. 7 बिहारी कालोनीशाहदरा, 8 - गली न. 8 बिहारी कालोनीशाहदरा, 9 - गली न. 10 बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
37
बिहारी कालोनी
1 - गली न. 14 बिहारी कालोनीशाहदरा, 10 - गली न. 12 बिहारी कालोनीशाहदरा, 11 - गली न. 13 बिहारी कालोनीशाहदरा, 12 - गली न. 2 बिहारी कालोनीशाहदरा, 2 - गली न. 4 बिहारी कालोनीशाहदरा, 3 - गली न. 5 बिहारी कालोनीशाहदरा, 4 - गली न. 6 बिहारी कालोनीशाहदरा, 5 - गली न,7 बिहारी कालोनीशाहदरा, 6 - गली न.8 बिहारी कालोनीशाहदरा, 7 - गली न. 9 बिहारी कालोनीशाहदरा, 8 - गली न. 10 बिहारी कालोनीशाहदरा, 9 - गली न. 11 बिहारी कालोनीशाहदरा
शाहदरा
38
शाहदरा
1 - तेलीवाड़ाशाहदरा
शाहदरा
39
शाहदरा
1 - तेलीवाड़ा, नियर गुरूद्वाराछोटा बाजार, शाहदरा
शाहदरा
40
शाहदरा
1 - तेलीवाडाशाहदरा, 2 - बैक साइड आफ़ सिविल हास्पिट्ल तेलीवाडाशाहदरा, 3 - शाहदरा पॉली क्लिनिकछोटा बाजार, शाहदरा
शाहदरा
41
शाहदरा
1 - छोटा बाजार तेलीवाड़ाशाहदरा, 2 - तेलीवाडाशहादरा, 3 - मोहल्ला गंगा राम छोटा बाजारशाहदरा, 4 - पयाऊ वाली गली छोटा बाजार तेलीवाडाशाहदरा, 5 - गली गंगाराम तेलीवाडा,शाहदरा
शाहदरा
42
शाहदरा
1 - मोहल्ला गंगा राम तेलीवाडाशाहदरा, 2 - गली शुकलान छोटा बाजार,शाहदरा, 3 - गली जय नारायण छोटा बाजारशाहदरा, 4 - मेवा गंज छोटा बाजारशाहदरा
शाहदरा
43
शाहदरा
1 - छोटा ठाकुर द्वारा नियर तेलिवाडाशाहदरा, 2 - बड़ा ठाकुर द्वारा छोटा बजारशाह्दरा, 3 - अनाज मंडीशाह्दरा, 4 - बड़ा ठाकुर द्वारा नियर बड़ा बाजारशाह्दरा, 5 - छोटा ठाकुर द्वाराशाह्दरा
शाहदरा
44
शाहदरा
1 - पठान पुराशाह्दरा, 2 - बडा बाजारशाह्दरा, 3 - छोटा बाजारशाहदरा
शाहदरा
45
शाहदरा
1 - गज्जू कटराशाह्दरा
शाहदरा
46
शाहदरा
1 - गज्जू कटरा बडा बाजारशाहदरा
शाहदरा
47
शाहदरा
1 - मोहल्ला सरायशाह्दरा, 2 - मोहल्ला महारामशाहदरा
शाहदरा
48
भोला नाथ नगर
1 - मोहल्ला महारामशाह्दरा
शाहदरा
49
शाहदरा
1 - धोबी वारा महाराम मोहल्लाशाह्दरा, 2 - मोहल्ला लोधी राजपुत फर्श बाजारशाहदरा
शाहदरा
50
शाहदरा
1 - फर्श बाजारशाहदरा, 2 - डूंगर मोहल्लाशाहदरा, 3 - महाराम मोहल्लाशाहदरा
शाहदरा
51
शाहदरा
1 - जवाहर मोहल्ला, फर्श बाजार,शाहदरा, 2 - मैन रोड फर्श बाजार,शाहदरा, 3 - सर्कुलर रोडशाहदरा
शाहदरा
52
शाहदरा
1 - जैन मन्दिर गलीशाहदरा, 2 - अनाज मन्डीशाहदरा, 3 - छत्ता हिगा मल छोटा बाजारशाहदरा
शाहदरा
53
शाहदरा
1 - ट्क़्र स्ट्रिट डूंगर मोहल्लाशाहदरा, 2 - डुगंर मोह्ल्लाशाहदरा
शाहदरा
54
शाहदरा
1 - फर्श बाजार,शाहदरा, 2 - डूंगर मोहल्ला फर्श बाजार,शाहदरा, 3 - कुम्महारो वाली गली, डूंगर मोहल्ला,शाहदरा, 4 - पन्ना वाली गली, फर्श बाजार,शाहदरा, 5 - ट्रक़ वाली गली, डूंगर मोहल्ला,शाहदरा, 6 - ब्राह्मन गली, डूंगर मोहल्ला,शाहदरा, 7 - पाण्डव रोड, डूंगर मोहल्ला,शाहदरा
शाहदरा
55
शाहदरा
1 - केसरी मोहल्लाशाहदरा, 2 - डा गुप्ता क्लिनिक वाली गली गुड़हाई मोह्ल्लाशाहदरा, 3 - सरकुलर रोडशाहदरा
शाहदरा
56
शाहदरा
1 - देव गली गुड़हाई मोहल्लाशाहदरा, 2 - गुड़हाई मोहल्लाशाहदरा
शाहदरा
57
शाहदरा
1 - पुरानी पोस्ट ऑफिस वाली गलीशाहदरा
शाहदरा
58
शाहदरा
1 - लोनी गेट छोटा बाजारशाहदरा, 2 - सरकुलर रोडशाहदरा
शाहदरा
59
शाहदरा
1 - कम्यूनिटी सेंटर वाली गली,मुकेश नगरशहादरा, 2 - भगवती वाली गली मुकेश नागरशाहदरा, 3 - काले चक्की वाली गली मुकेश नागरशहादरा, 4 - मन्दिर कम्युनिटी सेन्टेर वाली गलीमुकेश नगर शाहदरा
शाहदरा
60
शाहदरा
1 - जय गोपाल गुप्ता गली मुकेश नगरशाहदरा, 2 - चौधरी सुबे सिंह गली मुकेश नगरशाहदरा, 3 - एम सी प्राइमरी स्कूल वाली गली मुकेश नगरशाहदरा, 4 - पाल गली मुकेश नगरशाहदरा, 5 - पण्डित डाल चंद बधु गली मुकेश नगरशाहदरा, 6 - सरकुलर रोडशाहदरा, 7 - नजदीक राम लीला ग्राउन्ड के ज्वाला नगरशाहादरा
शाहदरा
61
शाहदरा
1 - शिव राम गॊतम गली मुकेश नगरशाहदरा, 2 - बोध विहार गली मुकेश नगरशाहदरा, 3 - राम पाल सिंह गली मुकेश नगरशाहदरा, 4 - मस्जीद वाली गली मुकेश नगरशाहदरा, 5 - अवधेश चौबे वाली गली मुकेश नगरशाहदरा, 6 - बंजारे वाली गली मुकेश नगरशाहदरा
शाहदरा
62
शाहदरा
1 - भारत ब्लाईनड स्कुल के पिछे जनता कालोनीशाहदरा, 2 - हरपाल गली जनता कालोनीशाहदरा, 3 - दाल चंद प्रधान गली जनता कालोनीशहदरा, 4 - सरकुलर रोडशाहदरा, 5 - भोज प्रकाश गौतम गली जनता कालोनीशाहदरा
शाहदरा
63
शाहदरा
1 - लेख सिंह राशन वाली गली जनता कालोनीशहादरा, 2 - कश्मीर सिंह वाली गली जनता कालोनीशाहदरा, 3 - डाल चंद प्रधान वाली गली जनता कालोनीशाहदरा, 4 - सरकुलर रोडशाहदरा, 5 - इन्द्रजीत वाली गली जनता कालोनीशाहदरा
शाहदरा
64
शाहदरा
1 - गली न. 1, ज्वाला नगर,शाहदरा, 2 - गली न. 2, ज्वाला नगर,शाहदरा, 3 - राम बोध घाट, ज्वाला नगर,शाहदरा, 4 - मेन रोड, गॊतम गली, ज्वाला नगर,शाहदरा
शाहदरा
65
शाहदरा
1 - गली न. 3, ज्वाला नगर,शाहदरा, 2 - गली न. 4, ज्वाला नगर,शाहदरा
शाहदरा
66
ज्वाला नगर
1 - गली न. 5, ज्वाला नगर,शाहदरा
शाहदरा
67
ज्वाला नगर
1 - गली न. 6, ज्वाला नगर,शाहदरा
शाहदरा
68
ज्वाला नगर
1 - गली न. 6, ज्वाला नगर,शाहदरा, 2 - रेलवे क्वाटर गली न. 6. ज्वाला नगर,शाहदरा, 3 - शिव मन्दिर, ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
69
ज्वाला नगर
1 - पाल गली ज्वाला नगरशाहदरा, 2 - इनफ़्रंट आफ़ शक्ति मन्दिर ज्वाला नगरशाहदरा, 3 - केला गोडान ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
70
ज्वाला नगर
1 - गली न. 5 & 6, ज्वाला नगरशाहदरा, 2 - चर्च रोड ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
71
ज्वाला नगर
1 - गली हरि मंदिर ज्वाला नगरशाहदरा, 2 - गली हरी मन्दिर ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
72
ज्वाला नगर
1 - मैन रोड ज्वाला नगरशाहदरा, 2 - ईन्द्रा पार्क के नजदीक ज्वाला नगरशाहदरा, 3 - आदर्श कालेज गली ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
73
ज्वाला नगर
1 - वत्स्ल्या मन्दिर मार्ग ज्वाला नगरशाहदरा, 2 - प्रेमवती गली ज्वाला नगरशाहदरा, 3 - वेद मास्टर वाली गली ज्बाला नगरशाहदरा, 4 - शिव मन्दिर गली न. 6, ज्वाला नगर,शाहदरा
शाहदरा
74
ज्वाला नगर
1 - मैन गली न. 6 ज्वाला नगरशाहदरा, 2 - डा बंसल गली ज्बाला नगरशाहदरा, 3 - हनुमान गली ज्वाला नगरशाहदरा, 4 - ज्योती मिल्क मार्ग ज्वाला नगरशाह्दरा
शाहदरा
75
ज्वाला नगर
1 - गली न. 4 हलकारा कुंआ ज्वाला नगरशाहदरा, 2 - महारथी कालोनी ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
76
ज्वाला नगर
1 - प्रकाश गली ज्वाला नगरशाहदरा, 2 - शिव मन्दिर गली न. 4 हलकारा कुंआ ज्वाला नगरशाहदरा, 3 - हल्कारा कुंआ ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
77
ज्वाला नगर
1 - गली न05 इन फ़्रंट आफ़ इंदिरा पार्कज्वाला नगर शाहदरा, 2 - दुर्गा मन्दिर मेन गली-चॊक ज्वाला नगरशाहदरा, 3 - शिव मन्दिर के पीछे-चॊक ज्वाला नगरशाह्दरा, 4 - गली न 5 ज्वाला नगरशाह्दरा, 5 - खजूर वाली गली ज्वाला नगरशाहदरा, 6 - मेन रोड गॊतम गली ज्वाला नगरशाहदरा, 7 - गली न 2 दुर्गा मन्दिरज्वाला नगर शाहदरा, 8 - गली न 3 दुर्गा मन्दिर ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
78
ज्वाला नगर
1 - तिकोना पार्क ज्वाला नगरशाहदरा, 2 - नियर तिकोना पार्क ज्वाला नगरशाहदरा, 3 - अमर आश्रम स्कूल ज्वाला नगरशाहदरा, 4 - फ़्रंट आफ़ अमर आश्रम स्कूल ज्वाला नगरशाहदरा, 5 - अमर आश्रम स्कूल के पीछे ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
79
ज्वाला नगर
1 - अपोजिट पटेल गली ज्वाला नगरशाहदरा, 2 - पाण्डव रोड, ज्वाला नगरशाहदरा, 3 - मैन झिलमील रोड ज्वाला नगरशाहदरा, 4 - अपोजिट शंकर गली ज्वाला नगरशाहदरा, 5 - डा डी कुमार वाली गली ज्वाला नगरशाहदरा, 6 - गर्ग जनरल स्टोर ज्वाला नगरशाहदरा, 7 - अपोजिट अम्बेडक्रर पार्क ज्वाला नगरशाहदरा, 8 - अपोजिट ईन्दिरा पार्क ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
80
ज्वाला नगर
1 - निहाल मिल्क स्ट्रिट ज्वाला नगरशाह्दरा, 2 - झिलमील रोड ज्वाला नगरशाह्दरा, 3 - अपोजिट तिकोना पार्क ज्वाला नगरशाहदरा, 4 - अमर आश्रम के सामने ज्वाला नगरशाहदरा, 5 - स्कुल स्ट्रिट ज्वाला नगरशाहदरा, 6 - लाहोरी स्ट्रिट ज्वाला नगरशाहदरा
शाहदरा
81
झिलमिल
1 - ए ब्लाकविवेक विहार फ़ेस 2, 2 - एम सी डी चाइल्ड हेल्थ सेन्टरए ब्लाक विवेक विहार फ़ेस 2
शाहदरा
82
झिलमिल
1 - बी ब्लाकविवेक विहार फेज 2, 2 - डी डी ए फ़्लॆट बी- ब्लाकविवेक विहार फ़ेस - 2, 3 - कस्तुरबा नगरशाहदरा, 4 - शिव मन्दिरविवेक विहार फ़ेस 2
शाहदरा
83
झिलमिल
1 - नियर राम लिला ग्राउन्ड झिलमिल कालोनीशाहदरा, 2 - ए-ब्लाक झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
84
झिलमिल
1 - ए-ब्लाक झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
85
झिलमिल
1 - बी-ब्लॉक झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
86
झिलमिल
1 - बी-ब्लॉक झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
87
झिलमिल
1 - बी-ब्लॉक झिलमिल कालोनीशाहदरा, 2 - ब्लाक सी झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
88
झिलमिल
1 - गोविन्द खण्ड, विश्वकर्मा नगरशाहदरा, 2 - गुरुद्वारा, विश्वकर्मा नगर,शाहदरा, 3 - लेबर सेन्टर गोविन्द खण्डविश्वकर्मा नगर शाहदरा, 4 - एस.बी.स्कूल गोविंद खन्डविश्वकर्मा नगर शाहदरा, 5 - शिव मन्दिर विश्वकर्मा नगरशाहदरा
शाहदरा
89
झिलमिल
1 - शिवा खण्ड विश्वकर्मा नगरशाहदरा, 2 - शिवा खण्ड विशकर्मा मन्दिरविशकर्मा नगर शाहदरा, 3 - हनुमान मन्दिर शिवा खण्ड विश्वकर्मा नगरशाहदरा, 4 - मस्जीद शिवा खण्ड विश्वकर्मा नगर नगरशाहदरा
शाहदरा
90
झिलमिल
1 - प्रताप खण्ड विश्वकर्मा नगरशाहदरा
शाहदरा
91
झिलमिल
1 - प्रताप खण्ड विश्वकर्मा नगरशाहदरा, 2 - डी वी बी आफ़िस प्रताप खण्ड विश्वकर्मा नगरशाहदरा, 3 - जगन्नाथ मन्दिर प्रताप खण्ड विश्वकर्मा नगरशाहदरा, 4 - पी डबल्यू डी आफ़िस प्रताप खण्ड विश्वकर्मा नगरशाहदरा
शाहदरा
92
झिलमिल
1 - प्रताप खण्ड विश्वकर्मा नगरशाहदरा
शाहदरा
93
झिलमिल
1 - आई. टी.आई स्टाफ क्वाटर्सविवेक विहार फ़ेस -1, 2 - बाल्मिकी बस्ती झिलमिल कालोनीशाहदरा, 3 - हनुमान मन्दिर प्रताप खण्डविश्वकर्मा नगर शाहदरा
शाहदरा
94
झिलमिल
1 - डी ब्लाक- झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
95
झिलमिल
1 - डी ब्लाक- झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
96
झिलमिल
1 - डी एस आई डी सी शेड, सी ब्लाक झिलमिल कालोनीशाहदरा, 2 - गुरद्वारा ब्लाक सी झिलमिल कालोनीशाहदरा, 3 - डी ब्लाक- झिलमिल कालोनीशाहदरा, 4 - ब्लाक सी झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
97
झिलमिल
1 - ब्लाक ई- झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
98
झिलमिल
1 - ब्लाक-एफ-झिलमिल कालोनीशाहदरा, 2 - पोलिस स्टाफ क्वार्टर झिलमिल कालोनीशाहदरा, 3 - हनुमान मन्दिरझिलमिल कालोनी शाहदरा
शाहदरा
99
झिलमिल
1 - राजीव कैम्प झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
100
झिलमिल
1 - राजीव कैम्प झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
101
झिलमिल
1 - राजीव कैम्प झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
102
झिलमिल
1 - कृष्णा मार्किट झिलमिल कालोनीशाहदरा, 2 - टी- वी डी टी झिलमिल कालोनीशाहदरा, 3 - आर्य समाज मन्दिर झिलमिल कालोनीशाहदरा, 4 - हनुमान मंन्दिर झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
103
झिलमिल
1 - राजीव कैम्प झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
104
झिलमिल
1 - ई एस आई होस्पितल कॆम्पस झिलमिल कालोनीशाहदरा, 2 - वी एम सी कॆम्पस विवेक विहार फ़ेस -1शाहदरा, 3 - स्वयं सेवा ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
105
झिलमिल
1 - डी डी ए एल आई जी फलैटस, झिलमील कालोनीशाहदरा, 2 - स्टाफ क्वाटर्स, कालेज ओफ बिजनस स्टडीज, झिलमील कालोनीशाहदरा
शाहदरा
106
झिलमिल
1 - डी डी ए एल आई जी फलैटस झिलमिल कालोनीशाहदरा
शाहदरा
107
विवेक विहार
1 - जनता फलैटसविवेक विहार फ़ेस -1
शाहदरा
108
विवेक विहार
1 - टेलीकॉम स्टाफ क्वाटर्सविवेक विहार, 2 - टेम्पल टेलीकॉम स्टाफ क्वाटर्सविवेक विहार, 3 - दुर्गा मन्दिर जनता फलैटसविवेक विहार फ़ेस -1
शाहदरा
109
विवेक विहार
1 - ए ब्लॉकविवेक विहार फ़ेस -1
शाहदरा
110
विवेक विहार
1 - बी ब्लाकविवेक विहार फ़ेस -1
शाहदरा
111
विवेक विहार
1 - सी-ब्लॉकविवेक विहार फ़ेस -1, 2 - डी ब्लाकविवेक विहार फ़ेस -1, 3 - बी ब्लाक मार्केटविवेक विहार फ़ेस 1
शाहदरा
112
विवेक विहार
1 - बी ब्लाकविवेक विहार फ़ेस -1, 2 - डी एम एस स्टाफ क्वाटर्स बी ब्लाकविवेक विहार फ़ेस -1
शाहदरा
113
विवेक विहार
1 - सी-ब्लॉकविवेक विहार फ़ेस -1, 2 - दशमेश पब्लिक स्कूल सी ब्लाकविवेक विहार फ़ेस -1
शाहदरा
114
विवेक विहार
1 - सी-ब्लॉकविवेक विहार फ़ेस -1, 2 - सी-ब्लॉक गुरुद्वाराविवेक विहार फ़ेस -1, 3 - डी ब्लाकविवेक विहार फ़ेस -1
शाहदरा
115
फ्रेंस कालोनी झिलमिल
1 - गली न 1 फ्रैंडस् कॉलोनी झिलमिल इन्ड एरिया जी टी रोडशाहदरा, 2 - गली न 5 फ्रैंडस् कॉलोनी झिलमिल इन्ड एरिया जी टी रोडशाहदरा, 3 - गली न 3 फ़्रॆडंस कालोनी झिलमिल इन्ड एरिया जी टी रोडशाहदरा, 4 - गली न 4 फ़्रॆडंस कालोनी झिलमिल इन्ड एरिया जी टी रोडशाहदरा, 5 - गली न. 2 फ़्रॆडंस कालोनी झिलमिल इन्डस एरिया जी टी रोडशाहदरा, 6 - गली न. 7 फ़्रॆडंस कालोनी झिलमिल इन्डस एरिया जी टी रोडशाहदरा, 7 - गली न. 8 फ़्रॆडंस कालोनी झिलमिल इन्डस एरिया जी टी रोडशाहदरा
शाहदरा
116
झिलमिल ऒधोगिक क्षेत्र
1 - अम्बेडकर कैम्प झिलमील इन्डस्टियल एरिया जी टी रोडशाहदरा
शाहदरा
117
झिलमिल ऒधोगिक क्षेत्र
1 - अम्बेडकर कैम्प झिलमील इन्डस्टियल एरिया जी टी रोडशाहदरा
शाहदरा
118
झिलमिल ऒधोगिक क्षेत्र
1 - बी ब्लाकझिलमिल इन्डस्ट्रीयल एरिया जी टी रोड, 2 - अम्बेडकर कैम्पझिलमील इन्डस्टियल एरिया जी टी रोड
शाहदरा
119
झिलमिल कालोनी
1 - डी एस आई डी सी शेड, ए ब्लाक झिलमिल इन्डस्ट्रीयल एरिया जी टी रोडशाहदरा, 2 - अराधक नगर झिलमिल इन्डस्ट्रीयल एरिया जी टी रोडशाहदरा
शाहदरा
120
झिलमिल कालोनी
1 - राजीव कैम्पझिलमील इन्ड्स्ट्रीयल एरिया जी टी रोड शाहदरा
शाहदरा
121
झिलमिल कालोनी
1 - ए ब्लाक झिलमील इन्डिस्ट्रील भाग जी टी रोडशाहदरा, 2 - सॊनिया कैम्प झिलमिल इन्डस्ट्रीयलएरिया जी टी रोड शाहदरा
शाहदरा
122
झिलमिल कालोनी
1 - सॊनिया कैम्प झिलमिल इन्डस्ट्रीयलएरिया जी टी रोड शाहदरा
शाहदरा
123
दिलशाद कालोनी
1 - पाकेट-आईदिलशाद गार्डन
शाहदरा
124
दिलशाद कालोनी
1 - पाकेट-आईदिलशाद गार्डन
शाहदरा
125
दिलशाद कालोनी
1 - आई पाकेटदिलशाद गार्डन, 2 - एल आई सी जीवन सरिता स्टाफ़ क्वाटरदिलशाद गार्डन, 3 - ओल्ड ब्लाक नियर एल आई सी कालोनीदिलशाद गार्डन, 4 - एम सी डी स्टाफ क्वाटर्सदिलशाद गार्डन
शाहदरा
126
दिलशाद कालोनी
1 - कालन्दर कालोनीदिलशाद गार्डन
शाहदरा
127
दिलशाद कालोनी
1 - कालन्दर कालोनीदिलशाद गार्डन
शाहदरा
128
दिलशाद कालोनी
1 - कालन्दर कालोनीदिलशाद गार्डन
शाहदरा
129
दिलशाद कालोनी
1 - कालन्दर कालोनीदिलशाद गार्डन
शाहदरा
130
दिलशाद कालोनी
1 - कालन्दर कालोनीदिलशाद गार्डन
शाहदरा
131
दिलशाद कालोनी
1 - दीपक कालोनिदिलशाद गार्डन
शाहदरा
132
दिलशाद कालोनी
1 - दिलशाद विहार कालोनीदिलशाद गार्डन
शाहदरा
133
दिलशाद कालोनी
1 - एम ब्लाकदिलशाद गार्डन
शाहदरा
134
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक एनदिलशाद गार्डन, 2 - सॆन्ट्रल ब्लोक ,अपोजिट-एम -ब्लोकदिलशाद गार्डन, 3 - एम ब्लाकदिलशाद गार्डन
शाहदरा
135
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक-एनदिलशाद गार्डन, 2 - नियर ब्लाक-एनदिलशाद गार्डन, 3 - टेम्पल नियर ब्लाक एनदिलशाद गार्डन
शाहदरा
136
दिलशाद कालोनी
1 - जेएन्डके-पाकेट,दिलशाद गार्डन, 2 - मन्दिर नियर जे- के पोकेटदिलशाद गार्डन
शाहदरा
137
दिलशाद कालोनी
1 - जे एन्ड के पाकेट,दिलशाद गार्डन, 2 - सनातन धर्म मन्दिर जे एण्ड के पोकेटदिलशाद गार्डन
शाहदरा
138
दिलशाद कालोनी
1 - जे एण्ड के-पॉकेटदिलशाद गार्डन
शाहदरा
139
दिलशाद कालोनी
1 - जे एण्ड के-पॉकेटदिलशाद गार्डन
शाहदरा
140
दिलशाद कालोनी
1 - जे एण्ड के पाकेटदिलशाद गार्डन
शाहदरा
141
दिलशाद कालोनी
1 - एसजी पाकेटदिलशाद गार्डन
शाहदरा
142
दिलशाद कालोनी
1 - एल पाकेटदिलशाद गार्डन
शाहदरा
143
दिलशाद कालोनी
1 - पाकेट एचदिलशाद गार्डन, 2 - पाकेट एफ़दिलशाद गार्डन
शाहदरा
144
दिलशाद कालोनी
1 - पाकेट (ई)दिलशाद गार्डन
शाहदरा
145
दिलशाद कालोनी
1 - पाकेट (ई)दिलशाद गार्डन, 2 - पाकेट एफदिलशाद गार्डन, 3 - सेन्ट्रल ब्लॉकदिलशाद गार्डन, 4 - नियर ई-पाकेटदिलशाद गार्डन
शाहदरा
146
दिलशाद कालोनी
1 - पाकेट बीदिलशाद गार्डन, 2 - ग्रीनवे स्कूल पाकेट बीदिलशाद गार्डन
शाहदरा
147
दिलशाद कालोनी
1 - पाकेट-बी, एम आई जी फ़्लॆट्सदिलशाद गार्डन, 2 - एम सी डी क्वाटर्सदिलशाद गार्डन, 3 - ब्लॉक-बीदिलशाद गार्डन, 4 - दिलशाद गार्डनशाहदरा
शाहदरा
148
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लॉक बीदिलशाद गार्डन, 2 - बी -ब्लाक दिलशाद पब्लिक स्कुलदिलशाद गार्डन
शाहदरा
149
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लॉक -एदिलशाद गार्डन, 2 - ब्लोक ए नजदीक राधा कृष्ण मंदिरदिलशाद गार्डन
शाहदरा
150
दिलशाद कालोनी
1 - आर-ब्लॉकदिलशाद गार्डन
शाहदरा
151
दिलशाद कालोनी
1 - आर-ब्लॉकदिलशाद गार्डन
शाहदरा
152
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक आर-दिलशाद गार्डन, 2 - नजदीक आर- ब्लाकदिलशाद गार्डन
शाहदरा
153
दिलशाद कालोनी
1 - राजेन्द्र प्रसाद टी हटसदिलशाद गार्डन, 2 - टेलीफोन एक्सचेंज के सामनेदिलशाद गार्डन
शाहदरा
154
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक-एफ़दिलशाद कालोनी
शाहदरा
155
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक-एफ़दिल्शाद कोलोनी
शाहदरा
156
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक-एफ़दिलशाद कालोनी
शाहदरा
157
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक-सीदिलशाद कालोनी, 2 - ब्लाक-जेदिलशाद कालोनी
शाहदरा
158
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक-जेदिलशाद कालोनी
शाहदरा
159
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक-जीदिलशाद कालोनी
शाहदरा
160
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक-जीदिलशाद कालोनी
शाहदरा
161
दिलशाद कालोनी
1 - ब्लाक-जीदिलशाद कालोनी, 2 - ब्लाक-जी दुर्गा मन्दिरदिलशाद कालोनी
शाहदरा
162
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-एपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
163
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-एपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
164
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-ए जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी, 2 - ब्लाक-ए मार्किटपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
165
सीमा पुरू
1 - ब्लाक-बी जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
166
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-बी जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
167
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-बी जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी, 2 - ब्लाक-बी मार्किट जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
168
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-सी जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
169
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-सी जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी, 2 - ब्लाक-सी मार्किट जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
170
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-डी जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
171
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-डी जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
172
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-जीपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
173
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-जी,पुरानी सीमा पुरी, 2 - झुग्गी राज मार्किटपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
174
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-एचपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
175
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-एचपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
176
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-जेपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
177
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-जे जे जे कालोनीपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
178
सीमा पुरी
1 - झुग्गी ई-6 सन लाईट कालोनीपुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
179
सीमा पुरी
1 - झुग्गी ई-6 सन लाईट कालोनीपुरानी सीमा पुरी, 2 - सनशाइन कम्प्लेक्स,ओल्ड सीमा पू
शाहदरा
180
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-एफ़पुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
181
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-एफ़पुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
182
सीमा पुरी
1 - झुग्गी ई-48पुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
183
सीमा पुरी
1 - झुग्गी ई-48पुरानी सीमा पुरी
शाहदरा
184
सीमा पुरी
1 - ब्लाक-ईपुरानी सीमा पुरी, 2 - ब्लाक-एफ़ पुस्तापुरानी सीमा पुरी