MENU मेनू   Menu Icon
Planning योजना
Procurement and Issuance उपलब्ध कराना एवं जारी करना
Assembly Constituency

Assembly Constituency

AC NAME
PART NUMBER
LOCALITY
LOCALITY DETAILS
Electoral Roll 27.10.2023
राजॊरी गाडर्न
1
श्याम नगर
1 - एम ब्लाकशाम नगर, 2 - एन ब्लाकशाम नगर
राजॊरी गाडर्न
2
श्याम नगर विष्णु गार्डज्र्ैं
1 - एम ब्लाकशाम नगर, 2 - जे ब्लाकविष्णु गार्डन, 3 - पी ब्लाकविष्णु गार्डन, 4 - जे एन्ड पी ब्लोक गुरुद्वाराविष्णु गार्डेन
राजॊरी गाडर्न
3
विष्णु गार्डन
1 - जे-ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
4
विष्णु गार्डन
1 - जे-220 ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
5
विष्णु गार्डन
1 - एस-२२१ ब्लाक गली न-4-5विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
6
विष्णु गार्डन
1 - एस-२२१ ब्लॉक, गली न. 1 से 3विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
7
विष्णु गार्डन
1 - एस-221ब्लाक गली नं-7विष्णु गार्डन, 2 - एस-221ब्लाक गली नं-6विष्णु गार्डन, 3 - एस-२२१ ब्लॉक, गली न. 1 से 3विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
8
विष्णु गार्डन
1 - एन - ब्लॉकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
9
विष्णु गार्डन
1 - एन-ब्लाकविष्णू गाडन
राजॊरी गाडर्न
10
विष्णु गार्डन
1 - एन ई ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
11
विष्णु गार्डन
1 - एन ए - ब्लाकविष्णु गार्डन, 2 - गुरद्वारा एन एविष्णु गार्डन, 3 - एल एन मन्दिर एन ए ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
12
विष्णु गार्डन
1 - एन ए - ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
13
ख्याला गांव
1 - ड्ब्लू जेड - ब्लॉक,ख्याला विलेज
राजॊरी गाडर्न
14
ख्याला गांव
1 - ड्ब्ल्यु जॆड - ब्लाकख्याल गांव
राजॊरी गाडर्न
15
ख्याला गांव
1 - डबलयू झेड ब्लॉकख्याला विलेज
राजॊरी गाडर्न
16
ख्याला गांव
1 - डबलयू झेड ब्लॉकख्याला विलेज
राजॊरी गाडर्न
17
नर्सिन गार्डेन
1 - आर जेड ए ब्लाकनर सिंह गार्डन, 2 - आर जेड एक्सटेंशननरसिंह ग्राडन, 3 - आरजेडए ब्लाक 12.5गजनरसिंह गार्डन
राजॊरी गाडर्न
18
नर्सिन गार्डेन
1 - आर जॆड- बी ब्लाकनरसिंह गार्डन
राजॊरी गाडर्न
19
नर्सिन गार्डेन
1 - आर जॆड-बी ब्लाकनरसिंह गार्डन
राजॊरी गाडर्न
20
श्याम नगर
1 - ए ब्लाकशाम नगर, 2 - बी ब्लाकशाम नगर
राजॊरी गाडर्न
21
श्याम नगर
1 - बी ब्लाकशाम नगर, 2 - सी ब्लाकशाम नगर, 3 - डी ब्लाकशाम नगर
राजॊरी गाडर्न
22
श्याम नगर
1 - इ ब्लाकशाम नगर, 2 - दुकान , इ ब्लाकशाम नगर, 3 - एफ़ ब्लाकशाम नगर, 4 - जी ब्लाकशाम नगर, 5 - अप्रवासी मतदाता
राजॊरी गाडर्न
23
विष्णु गार्डन
1 - सी ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
24
विष्णु गार्डन
1 - के ब्लाकविष्णु गार्डन, 2 - डब्लूजेड नवयुग ब्लाकविष्णु गार्डन, 3 - डब्ल्यु जेड ब्लाकविष्णु गार्डन, 4 - डब्लूजेड नवयुग ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
25
विष्णु गार्डन
1 - डब्लूजेड (प्लोट न.) ब्लाक पंजाबी मार्किटविशनू गार्दन
राजॊरी गाडर्न
26
विष्णु गार्डन
1 - ए ब्लाकविष्णु गार्डन, 2 - बी ब्लाकविष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न
27
विष्णु गार्डन
1 - ई ब्लाकविष्णु गार्डन, 2 - डी ब्लाकविष्णु गार्ड्न, 3 - ब्लाक ए-डब्ल्यु जेड 206/17विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
28
विष्णु गार्डन
1 - एफ ब्लाकविश्णु गार्ड्न, 2 - जी ब्लाकविश्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न
29
विष्णु गार्डन
1 - एफ ब्लाकविष्णु गार्ड्न, 2 - एफ ब्लाकविष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न
30
विष्णु गार्डन
1 - एफ ब्लाकविष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न
31
विष्णु गार्डन
1 - एफ ब्लाकविष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न
32
विष्णु गार्डन
1 - डब्लूजेड (प्लोट न,) नवयुग ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
33
श्याम नगर एक्सटेशन
1 - डब्लूजेड / प्लोट न. शाम नागर एक्स्टेन्शनविशनू गार्दन
राजॊरी गाडर्न
34
चांद नगर
1 - चान्द नागरविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
35
चांद नगर
1 - चान्द नागरविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
36
विष्णु गार्डन
1 - डब्ल्यु जेड-ब्लाक (प्लोट न)विष्णु गार्डन, 2 - चान्द नागरविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
37
चांद नगर
1 - चॉद नगरविश्णु गार्डेन
राजॊरी गाडर्न
38
चांद नगर
1 - चांद नगरविश्णु गार्डेन
राजॊरी गाडर्न
39
रवि नगर
1 - डब्लुजेड (प्लोट न,) ब्लाकरवि नागर
राजॊरी गाडर्न
40
विष्णु गार्डन
1 - 3ए ब्लाकविष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न
41
विष्णु गार्डन
1 - 3बी, ब्लाकविष्णु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न
42
विष्णु गार्डन
1 - जी बी एस एस स्कूल न01 ख्यालाबिष्णु गार्डन, 2 - 3बी-ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
43
जे जे क्लोनी ख्याला
1 - ए ब्लाक रिसेट्लमेन्ट कालोनीख्याला
राजॊरी गाडर्न
44
आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए
1 - ए ब्लाक रिसेट्लमेन्ट कालोनीख्याला
राजॊरी गाडर्न
45
विष्णु पार्क
1 - डब्लुजेड (प्लोट न,) ब्लोकविष्णु पार्क
राजॊरी गाडर्न
46
आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए
1 - ए ब्लाक रिसेट्लमेन्टख्याल, 2 - ए ब्लाक कम्य्ुनिटी सेटरख्याला
राजॊरी गाडर्न
47
आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए
1 - ए ब्लाक रिसेट्लमेन्ट कालोनीख्याला
राजॊरी गाडर्न
48
आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए
1 - बी ब्लाक, रेसेट्लेमेन्ट कालोनीख्याला, 2 - दीप अन्ध विधालयख्याला
राजॊरी गाडर्न
49
आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए
1 - बी ब्लाक, रेसेट्लेमेन्ट कालोनी,ख्याला
राजॊरी गाडर्न
50
आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए
1 - बी ब्लाक रिसेट्लमेन्ट कालोनीख्याला
राजॊरी गाडर्न
51
आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए
1 - बी ब्लाक रिसेट्लमेन्ट कालोनीख्याला
राजॊरी गाडर्न
52
आर ई-सेटलमेंट कॉलोनी ख्याला ब्लॉक ए
1 - बी-ब्लाक, रीसॆट्लमॆन्ट कालोनीख्याला
राजॊरी गाडर्न
53
विष्णु गार्डन
1 - टी - ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
54
विष्णु गार्डन
1 - बी-1 - ब्लाकविष्णु गार्डन, 2 - टी ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
55
विष्णु गार्डन
1 - ब्लॉक-बी1विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
56
विष्णु गार्डन
1 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गलीे नः -1विष्णु गार्डन, 2 - डब्लूजेड-२८३ मड्डीवाली गली गली सं 2,विष्णु गार्डन, 3 - डब्लूजेड-२८३ मड्डीवाली गली गली सं-3विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
57
विष्णु गार्डन
1 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली न.-4विष्णू गार्डन, 2 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली सं 5,विष्णू गार्डन, 3 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली न-6विष्णु गार्डन, 4 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली न-7विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
58
विष्णु गार्डन
1 - डब्लूजेड-२८३ शोप्स प्लोट्स मद्दीवाली गली न-4विष्णु गार्डन, 2 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली न-7विष्णू गार्डन, 3 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली न-8विष्णु गार्डन, 4 - डब्लूजेड-२८३ मद्दीवाली गली गली न-9विष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
59
विष्णु गार्डन
1 - डब्लूजेड-२८३ मड्डीवाली गली सं 9,विष्णु गार्डन, 2 - डब्लूजेड-२८३ मड्डीवाली गली गली सं-10,विष्णु गार्डन, 3 - डब्लूजेड-२८३ मड्डीवाली गली गली सं 11,विषंणु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
60
विष्णु गार्डन
1 - एन ड्ब्ल्यू - ब्लॉकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
61
विष्णु गार्डन
1 - एन ड्ब्ल्यू - ब्लॉकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
62
विष्णु गार्डन
1 - एन डब्ल्यू - ब्लाकविष्णु गार्डन
राजॊरी गाडर्न
63
एच एम पी रघुविर नगर
1 - हाट मिक्स प्लान्ट, 12.5 सक्वायर यार्ड्सरघुवीर नगर
राजॊरी गाडर्न
64
एच एम पी, आर जी बि रघुविर नगर
1 - आर जी बी ब्लाकरधुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
65
एच एम पी, आर जी बि रघुविर नगर
1 - होट मिक्स पलान्ट 15 स्कुएर यार्डसरघुबीर नगर, 2 - हाट मिक्स प्लान्ट, 12.5 सक्वायर यार्ड्सरघुबीर नागर
राजॊरी गाडर्न
66
आर जी वि, आर जी ए रघुविर नगर
1 - आर जी ए ब्लाकरधुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
67
आर जी वि, आर जी ए रघुविर नगर
1 - आर जी बी ब्लाकरघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
68
रघुविर नगर
1 - टी हुत्सरघुविर नगर
राजॊरी गाडर्न
69
रघुविर नगर
1 - टी हुत्सरघुविर नगर
राजॊरी गाडर्न
70
रघुविर नगर
1 - टी हत्सरधुवीर नगर
राजॊरी गाडर्न
71
रघुविर नगर
1 - टी हत्सरधुवीर नगर
राजॊरी गाडर्न
72
रघुविर नगर
1 - न्यु एफ ब्लाकरघुबीर नगर, 2 - टी-हुट्स न्यु एफ़ ब्लोकरघुबिर नगर
राजॊरी गाडर्न
73
रघुविर नगर
1 - नव एफ ब्लाकरघुबीर नगर, 2 - गुरु गोविद सिह हास्पिट्ल स्टाफ़ क्वाटर्स टाइप-१ से टाइप-४रघुवीर नगर
राजॊरी गाडर्न
74
टैगोर गार्डन
1 - ब्लाक-सी एटेगोर गार्डन, 2 - ब्लाक-डी इटेगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न
75
टैगोर गार्डन
1 - ईसी ब्लाकटेगोर गार्डन, 2 - इ डी ब्लाकटेगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न
76
टैगोर गार्डन
1 - सीए ब्लाकटेगोर गार्डन, 2 - इ ए ब्लाकटेगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न
77
तितार पुर
1 - ड्ब्लु जेड तातार पुरतातार पुर
राजॊरी गाडर्न
78
तितार पुर ऒर टैगोर गार्डन
1 - ड्ब्लु ज़ेद तातार पुरतातार पुर, 2 - बी फ़ ब्लाकटेगोर गर्ड्न, 3 - ब्लाइन्ड कालॊनीततार पुर
राजॊरी गाडर्न
79
टैगोर गार्डन
1 - ऎसी ब्लाकटेगोर गार्डन, 2 - ऎई ब्लाकटेगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न
80
टैगोर गार्डन
1 - बी ब्लाक शॊपिग सेन्टरटेगोर गार्डन, 2 - बीए ब्लाकटेगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न
81
टैगोर गार्डन
1 - एफ़ ए ब्लाकटॆगोर गार्डन, 2 - एफ़ बी ब्लाकटॆगोर गार्डन, 3 - एफ़ सी ब्लाकटॆगोर गार्डन, 4 - एफ़ डी ब्लाकटॆगोर गार्डन, 5 - एफ़ एस ब्लाकटॆगोर गार्डन
राजॊरी गाडर्न
82
टैगोर गार्डन एक्सटेंसन
1 - ई- ब्लाकटेगोर गार्डन एक्स.
राजॊरी गाडर्न
83
टैगोर गार्डन
1 - बलॉक - ईटॆगॊर गार्डन एक्स्टेंशन, 2 - डी ब्लाक शन्कर माकिटटॆगॊर गार्डन एक्स्टेंशन, 3 - मन्दिरटैगोर गार्डन एक्स
राजॊरी गाडर्न
84
टैगोर गार्डन
1 - ई- ब्लाकटॆगॊर गार्ड्न एक्सटेन्शन, 2 - इ ब्लाक टी हटसटॆगॊर गार्ड्न एक्सटेन्शन
राजॊरी गाडर्न
85
रघुविर नगर
1 - ई ब्लाक, जे जे कालोनीरघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
86
रघुविर नगर
1 - ई - ब्लॉक, जे जे कालोनीरघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
87
रघुविर नगर
1 - ई, जे जे कालोनीरघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
88
रघुविर नगर
1 - ब्लॉक - एफ़, जे जे कालोनीरघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
89
रघुविर नगर
1 - फ़-ब्लाक,जे.जे कालोनीरघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
90
रघुविर नगर
1 - एफ़ - ब्लॉक, जे जे कालोनीरघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
91
रघुविर नगर
1 - ब्लॉक - एफ़, जे जे कालोनीरघुबीर नगर, 2 - एच एस एम वी ब्लॉक - एफ़, जे जे कालोनीरघुबीर नगर, 3 - स्न्त निरन्कारी भवन ब्लॉक - एफ़,जे जे कालोनी रघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
92
ेगुरु गोविन्द सिह रघुविर नगर
1 - गुरु गोविन्द सिंह कुंज डी डी ए फ्लॆट्स टाइप- एटैगोर गार्डन एक्स, 2 - गुरु गोविन्द सिंह कुंज डी डी ए फ्लॆट्स टाइप-बिटैगोर गार्डन एक्स
राजॊरी गाडर्न
93
टैगोर गार्डन
1 - ब्लॉक-डीटॆगॊर गार्डन एक्स्टेंशन, 2 - गुरुद्वारा ओर मन्दिर डी-ब्लोकटैगोर गार्डन एक्स
राजॊरी गाडर्न
94
टैगोर गार्डन
1 - डी ब्लाक,टेगोर गार्डन एक्स्ट्न, 2 - डी ब्लाक, सुभाष मार्किटटॆगोर गार्डन एक्स्टॆंशन
राजॊरी गाडर्न
95
टैगोर गार्डन
1 - ब्लॉक - डी,टॆगॊर गार्ड्न एक्सटेन्शन
राजॊरी गाडर्न
96
टैगोर गार्डन एक्सटेंसन
1 - ब्लॉक - डी,टॆगॊर गार्ड्न एक्सटेन्शन, 2 - दुकान, ब्लॉक - डी,टॆगॊर गार्ड्न एक्सटेन्शन
राजॊरी गाडर्न
97
टैगोर गार्डन एक्सटेंसन
1 - ब्लॉक - ए डी,टॆगॊर गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न
98
टि सि केम्प रघुबिर नगर
1 - ट्रासिट कॆम्परघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
99
टि सि केम्प रघुबिर नगर
1 - ट्रासिट कॆम्परघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
100
टि सि केम्प रघुबिर नगर
1 - ब्लाक-सी, ट्रासिट कॆम्परघुबीर नगर, 2 - ब्लाक -डी, ट्रासिट कॆम्परघुभीर नगर, 3 - ब्लाक-एरघुवीर नगर , टार्न्सिट केम्प, 4 - ब्लाक - बीरघुवीर नगर , टार्न्सिट केम्प
राजॊरी गाडर्न
101
टि सि केम्प रघुबिर नगर
1 - ट्रान्सिट कॅंपरघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
102
श्याम नगर
1 - शयाम नगरसुभाष नगर मोड़
राजॊरी गाडर्न
103
श्याम नगर
1 - शयाम नगरसुभाष नगर मोड़, 2 - सिकरी भट्टाश्याम नगर
राजॊरी गाडर्न
104
श्याम नगर
1 - शयाम नगरसुभाष नगर क्रॉसींग
राजॊरी गाडर्न
105
टि सि केम्प रघुबिर नगर
1 - ट्रान्सिट कॆंपरघुबीर नगर
राजॊरी गाडर्न
106
मुखर्जी पार्क
1 - ब्लोक- डब्लू जेड मुकर्जी पार्कतिलक नगर
राजॊरी गाडर्न
107
मुखर्जी पार्क न्यू विष्णु गार्डन
1 - ब्लोक- डब्लू जेड, मुखर्जी पार्क्रतिलक नगर
राजॊरी गाडर्न
108
विष्णु गार्डेज्र्ैं
1 - ब्लाक-डब्लू जेड / एविष्णु गार्डन पार्ट-1, 2 - ब्लाक-डब्लूजेड/ बी, पंजाबी मार्किटविष्णु गार्डन पार्ट-1, 3 - ब्लाक- डब्ळूजेड / सी, पंजाबी मार्किटविष्णु गार्डन पार्ट-1, 4 - ब्लोक- डब्लू जेडविषणु गार्ड्न
राजॊरी गाडर्न
109
मुखर्जी पार्क एक्सटेंसन
1 - ब्लोक-३३मुखर्जी-पार्क एक्स्टेंशन, 2 - ब्लॉक - 34मुखर्जी-पार्क एक्स्टेंशन, 3 - ब्लॉक - 46मुखर्जी-पार्क एक्स्टेंशन, 4 - ब्लॉक - ड्ब्लू जेडमुखर्जी-पार्क
राजॊरी गाडर्न
110
श्याम नगर
1 - के ब्लाकशाम नगर, 2 - टी हट्स, के-ब्लॉकशाम नगर
राजॊरी गाडर्न
111
तिलक नगर
1 - ब्लॉक - डब्ल्यू जेड हरिजन कालोनीतिलक नगर
राजॊरी गाडर्न
112
तिलक नगर
1 - ब्लॉक - ए, डी डी ए फ़्लॆट्स,हरिजन कालोनी तिलक नगर, 2 - ब्लॉक - ड्ब्लू जेड, हरिजन कालोनीतिलक नगर
राजॊरी गाडर्न
113
तिलक नगर
1 - ब्लॉक - ड्ब्लू जेड, हरिजन कालोनीतिलक नगर
राजॊरी गाडर्न
114
सन्त नगर
1 - डबल्यूजेड-ब्लॉकसंत नगर एक्स्ट्न, 2 - डबल्यूजेड- एच -ब्लॉकसंत नगर
राजॊरी गाडर्न
115
सन्त नगर
1 - डब्ल्युजेड - ब्लॉकसंत नगर, 2 - डब्ल्युजेड - ब्लॉकसन्त नगर
राजॊरी गाडर्न
116
संत नगर एक्सटेंसन
1 - ड्ब्लूजेड-एच - बलॉकसंत नगर एक्स्टेंशन, 2 - डब्लुजेड एच -ब्लॉकसंत नगर एक्स्टेंशन
राजॊरी गाडर्न
117
संत नगर एक्सटेंसन
1 - ड्ब्लूजेड-एच - बलॉकसंत नगर एक्स्टेंशन
राजॊरी गाडर्न
118
संत नगर एक्सटेंसन
1 - जी - ब्लाकसंत नगर एक्स्ट्न
राजॊरी गाडर्न
119
राम नगर एक्सटेंशन
1 - डबल्यूजेड-ब्लॉकराम नगर
राजॊरी गाडर्न
120
राम नगर एक्सटेंशन
1 - डबल्यूजेड-ब्लॉकराम नगर एक्स्ट्न, 2 - डबल्यूजेड-ब्लॉकराम नगर
राजॊरी गाडर्न
121
मुख राम गार्डन
1 - ब्लोक-एमुख राम गार्डन, 2 - ब्लोक-बिमुखराम गाडर्न, 3 - ब्लोक- सिमुखराम गाडर्न, 4 - ब्लोक-डिमुखराम गाडर्न तिलक नगर, 5 - ब्लोक- इमुखराम गाडर्न
राजॊरी गाडर्न
122
मुख राम गार्डन एक्सटेशन
1 - ब्लोक-एफ़मुख राम गार्डन, 2 - ब्लोक- जिमुखराम गाडन, 3 - ब्लोक- एचमुखराम गाडर्न, 4 - ब्लोक-जेमुखराम गाडर्न, 5 - ब्लोक- केमुखराम गाडर्न, 6 - ब्लोक- डब्लू जेडमुखराम गाडर्न
राजॊरी गाडर्न
123
मुखराम पार्क एक्सटेशन
1 - डबल्यूजेड-ब्लॉकमुख राम पार्क एक्स्ट्न
राजॊरी गाडर्न
124
जे जे क्लोनी चॊखण्डी
1 - ब्लॉक - एजे जे कालोनी,चौखंडी
राजॊरी गाडर्न
125
जे जे क्लोनी चॊखण्डी
1 - ब्लॉक - एजे जे कालोनी,चौखंडी
राजॊरी गाडर्न
126
जे जे क्लोनी चॊखण्डी
1 - ब्लॉक - एजे जे कालोनी,चौखंडी
राजॊरी गाडर्न
127
जे जे क्लोनी चॊखण्डी
1 - ब्लॉक - ए जे जे कालोनीचौखंडी, 2 - दुकान सं. ब्लॉक-ए जे जे कॉलोनीचौखंडी
राजॊरी गाडर्न
128
जे जे क्लोनी चॊखण्डी
1 - ब्लॉक - ए जे जे कालोनीचौखंडी
राजॊरी गाडर्न
129
जे जे क्लोनी चॊखण्डी
1 - ब्लॉक - बीडी डी ए आर एस चौखंडी
राजॊरी गाडर्न
130
जे जे क्लोनी चॊखण्डी
1 - बी ब्लाक,आर एस चौखंडी तिलक नगर, 2 - शिव शक्ति मन्दिर चॊखंडी,आर एस चौखंडी, 3 - मीरा एन्कलेवचौखंडी
राजॊरी गाडर्न
131
चॊखण्डी
1 - डी डी ए मार्केट ब्लोक -बिआर एस चौखंडी, 2 - ब्लॉक - बीआर एस चौखंडी
राजॊरी गाडर्न
132
चॊखण्डी
1 - गुरुद्वारा सिंह सभा ओर मदिरचौखंडी विलेज, 2 - ब्लॉक - डब्लू जॆडचौखंडी गांव
राजॊरी गाडर्न
133
चॊखण्डी
1 - ब्लॉक - डब्लू जॆडचौखंडी गांव
राजॊरी गाडर्न
134
चॊखण्डी
1 - ब्लाक ड्ब्लू जेड-चौखंडी एक्स्ट्न
राजॊरी गाडर्न
135
गम्गा राम वाटिका
1 - ब्लाक ए सीगंगा राम वतिका, 2 - ब्लाक - जेगगा राम वाटिका, 3 - ब्लाक - आर एलगगा राम वाटिका, 4 - ब्लाक इमरतीगगा राम वाटिका
राजॊरी गाडर्न
136
राजॊरी गार्डेज्र्ैं
1 - ब्लॉक - एराजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक - ए-1राजौरी गार्डन, 3 - ब्लॉक - ए 2राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
137
राजौरी गार्डन
1 - ब्लॉक - ए 2राजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक - जेराजौरी गार्डन, 3 - ब्लॉक - जेए जे बीराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
138
राजौरी गार्डन
1 - जॆ - ब्लॉकराजौरी गार्डन, 2 - जॆ -2 - ब्लॉकराजौरी गार्डन, 3 - जॆ-1 - ब्लॉकराजौरी गार्डन, 4 - जॆड - ब्लॉकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
139
राजौरी गार्डन
1 - ब्लाक सीराजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक-एफराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
140
राजौरी गार्डन
1 - ब्लॉक-एफ़राजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक-एचराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
141
राजौरी गार्डन
1 - ब्लॉक-जीराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
142
राजौरी गार्डन
1 - ब्लाक जॆ 3राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
143
राजौरी गार्डन
1 - ब्लाक जॆ 3राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
144
राजौरी गार्डन
1 - ब्लॉक - डीराजौरी गार्डन, 2 - डी-1 - ब्लॉकराजॊरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
145
राजौरी गार्डन
1 - ब्लॉक - ईराजौरी गार्डन, 2 - के - ब्लॉकराजौरी गार्डन, 3 - एल - ब्लॉकराजौरी गार्डन, 4 - एम - ब्लॉकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
146
राजौरी गार्डन
1 - एम ब्लाकराजौरी गार्डन, 2 - डब्लयूजेड - ब्लॉकराजौरी गार्डन, 3 - क्यू - ब्लॉकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
147
राजौरी गार्डन
1 - आर ब्लाकराजौरी गार्डन, 2 - एस - ब्लॉकराजौरी गार्डन, 3 - डब्लयू- ब्लॉकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
148
राजौरी गार्डन
1 - वी-1 ब्लॉकराजौरी गार्डन, 2 - वी - ब्लॉकराजौरी गार्डन, 3 - टी - ब्लॉकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
149
राजौरी गार्डन
1 - इ- ब्लॉकराजौरी गार्डन, 2 - एन - ब्लॉकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
150
राजौरी गार्डन
1 - जे-5, ब्लाकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
151
राजौरी गार्डन
1 - ब्लॉक जे - 5राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
152
राजौरी गार्डन
1 - वी-ब्लॉकराजौरी गार्डन, 2 - जे-13 ब्लॉकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
153
राजौरी गार्डन
1 - ब्लॉक-जे 12राजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक जे-13राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
154
राजौरी गार्डन
1 - ब्लॉक - जे 6राजौरी गार्डन, 2 - ब्लॉक - जे 4राजौरी गार्डन, 3 - जेड - ब्लॉकराजॊरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
155
राजौरी गार्डन
1 - ब्लाक जे-7राजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
156
राजौरी गार्डन
1 - ब्लॉक - जे 8राजौरी गार्डन, 2 - जे-8 ब्लाक उमेश्वर महादॆव मन्दिरराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
157
राजौरी गार्डन
1 - जॆ/9 ब्लॉकराजौरी गार्डन, 2 - जेड - ब्लॉकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
158
राजौरी गार्डन
1 - एम आई जी फ़्लॅट्सराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
159
राजौरी गार्डन
1 - एम आई जी फ़्लॅट्सराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
160
राजौरी गार्डन
1 - एमआईजी ग्रीन फ़्लॆट्सराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
161
राजौरी गार्डन
1 - एम आई जी फ़्लॆट्सराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
162
राजौरी गार्डन
1 - डब्लयूजेड - ब्लॉकराजौरी गार्डन, 2 - जे-10 ब्लॉकराजौरी गार्डन, 3 - जे-11 ब्लॉकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
163
राजौरी गार्डन
1 - ब्लाक जे 11राजौरी गार्डन, 2 - 18/24राजौरी गार्डन, 3 - ड्ब्ल्यू जेड - ब्लाकराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
164
राजौरी गार्डन एक्सटेंसन
1 - एल.आइ.जी फ्लेटराजौरी गार्डन
राजॊरी गाडर्न
165
तिलक नगर
1 - ब्लॉक - ड्ब्लू जेड, हरिजन कालोनीतिलक नगर
राजॊरी गाडर्न
166
तिलक नगर
1 - ब्लॉक - ड्ब्लू-१६७, हरिजन कालोनीतिलक नगर, 2 - ब्लॉक - ड्ब्लू जेड, हरिजन कालोनीतिलक नगर