MENU मेनू  
Assembly Constituency

Assembly Constituency

AC NAME
PART NUMBER
LOCALITY
LOCALITY DETAILS
छत्तर पुर
सेदुलाजाब
1 - सॆदुलाजाब गांव
छत्तर पुर
सेदुलाजाब
1 - सॆदुलाजाब गांव
छत्तर पुर
सेदुलाजाब
1 - सैदुल्लाजाब गाँव, 2 - अनुपम इन्कलेव सेदुलाजाब विस्तार
छत्तर पुर
सेदुलाजाब
1 - सॆदुलाजाब गांव, 2 - सुलतान अर्पाटमेन्ट सॆदुलाजाब गांव, 3 - इदिरा गान्धी कॆम्प
छत्तर पुर
सेदुलाजाब
1 - ए-ब्लॉकपर्यावरण काम्प्लेक्स सैदुल्लाजाब
छत्तर पुर
सेदुलाजाब
1 - बी-ब्लॉकपर्यावरण काम्प्लेक्स सैदुल्लाजाब, 2 - सी-ब्लॉकपर्यावरण काम्पलेक्स सदिदलाजाब, 3 - ब्लॉकपर्यावरण काम्पलेक्स इग्नू रोड सदिदलाजा एक्सटेंशन
छत्तर पुर
सेदुलाजाब
1 - सी-ब्लॉकपर्यावरण काम्पलेक्स सदिदलाजाब
छत्तर पुर
सेदुलाजाब
1 - पर्यावरण काम्पलेक्स सदिदलाजा, 2 - ई-ब्लॉकपर्यावरण काम्पलेक्स सदिदलाजा, 3 - डी-ब्लॉकपर्यावरण काम्पलेक्स सदिदलाजा
छत्तर पुर
सेदुलाजाब
1 - अनुपम अपार्टमेंट सेदुलाजाब, 2 - वेस्तेन्द मार्ग,सैदुल्लाजाब, 3 - अनुपम गार्डनसेदुलाजाब
छत्तर पुर
सेदुलाजाब
2 - सेदुलाजाब विस्तार, 3 - सेदुलाजाब कालॊनी, 4 - चन्दनसेदुलाजाब
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - बी-ब्लॉकफरीडमफाईटर एन्क नेब सराय, 2 - फ़्रीडमफ़ाइटर्स एन्क नेब सराय, 3 - बी-ब्लॉक फ़्रीडमफ़ाइटर्स एन्क नेब सराय
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - फ़्रीडमफ़ाइटर्स एन्क नेब सराय, 2 - ए-ब्लॉक फ़्रीडमफ़ाइटर्स एन्क नेब सराय
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - डी-ब्लॉकफ़्रीडमफ़ाइटर्स एन्क नेब सराय
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - नेब वेली नेब सराय
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - फ़ोरेसट लेननेब सराय, 2 - नेब सराय विस्तार, 3 - नेब सराय गॉव
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - नेब सराय गॉव
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - नेब सराय गॉव
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - नेब सराय गांव
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - नेब सराय गांव, 2 - बांग्ला चौक, नेब सराय
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - इंदिरा इन्क्लेव नेबसराय
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - नेबसरायगॉव, 2 - नेब सराय गॉव
छत्तर पुर
नेब सराय
1 - हरीजन बस्तीनेब सराय
छत्तर पुर
मॆदान गढी
1 - इग्नू कोम्पलेक्समॆदान गड़ी
छत्तर पुर
मॆदान गढी
1 - बाल्मीकि बस्तीमैदान गढ़ी, 2 - हरिजन बस्ती मॆदान गढी गांव
छत्तर पुर
मॆदान गढी
1 - 5 विश्वा मोह्ल्ला मैदान गढ़ी गांव, 2 - प्रजापति मोहल्लामैदान गढ़ी, 3 - टिक्कर मोहल्लामैदान गढ़ी
छत्तर पुर
मॆदान गढी
1 - अधिकारी मोह्ल्ला मॆदान गढी, 2 -                                                  बिशवा मोह्ल्ला मॆदान गढी, 3 - मॆदान गढी एक्सटेशन
छत्तर पुर
मॆदान गढी
1 - मैदान गढ़ी गांव
छत्तर पुर
मॆदान गढी
1 - मैदान गढ़ी गांव, 2 - चफ़ुवारा मोह्ल्ला मॆदान गढी गांव
छत्तर पुर
मॆदान गढी
1 - मैदान गढ़ी गांव
छत्तर पुर
मॆदान गढी
1 - न्यू कालॊनी मैदान गढ़ी गांव, 2 - मैदान गढ़ी गांव
छत्तर पुर
राजपुर खुर्द
1 - ए-ब्लॉक राजपुर खुर्द कालोनी, 2 - बी-ब्लॉक राजपुर खुर्द कालोनी, 3 - राजपुर खुर्द कालोनी
छत्तर पुर
राजपुर खुर्द
1 - राजपुर खुर्द, 2 - चॊपाल वाली गलीगॉव राजपुर खुर्द
छत्तर पुर
राजपुर खुर्द
1 - डी-ब्लॉक राजपुर खुर्द कॉलोनी, 2 - राज पुर खुर्द एक्स, 3 - सी-ब्लॉक राजपुर खुर्द कालोनी
छत्तर पुर
राजपुर खुर्द
1 - राज पुर खुर्द एक्स
छत्तर पुर
राजपुर खुर्द
1 - राज पुर खुर्द एक्स
छत्तर पुर
राजपुर खुर्द
1 - राजपुर खुर्द कॉलोनी, 2 - हर्गोविन्द एन्कलेव राजपुर खुर्द कालोनी
छत्तर पुर
राजपुर खुर्द
1 - राज पुर खुर्द एक्स, 2 - राजपुर खुर्द एक्स कालोनी, 3 - बी-ब्लॉक राजपुर खुर्द कालोनी
छत्तर पुर
राजपुर खुर्द
1 - गॉव राजपुर खुर्द, 2 - भूप सिंह कालोनी,राजपुर खुर्द
छत्तर पुर
राजपुर खुर्द
1 - गॅाव राजपुर खुर्द
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - ए-1 ब्लाकछत्तरपुर एक्स, 2 - ए-2 ब्लाकछत्तरपुर एक्स, 3 - ए- ब्लाकछत्तरपुर एक्स
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - ए-1 ब्लाकछत्तरपुर एक्स, 2 - छतर पुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - डी-ब्लाकछत्तरपुर एक्स
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - ई-ब्लाकछत्तरपुर एक्स
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - एफ-ब्लाकछत्तरपुर एक्स
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - बी-ब्लाकछत्तरपुर एक्स, 2 - जी-ब्लाकछतरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - बी-ब्लाकछत्तरपुर एक्स
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - सी-ब्लाकछत्तरपुर एक्स
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - सी-ब्लाक छत्तरपुरएक्स
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - गॉव छतरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - गॉव छतरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - गॉव छत्तरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - गॉव छतरपुर, 2 - छतरपुर एक्सटेशन, 3 - फ़ार्म हाऊसछतर पुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - गॉव छतरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - गॉव छतरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - गॉव छतरपुर, 2 - माता चौक छतर पुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - डी एल एफ़ फ़ार्म हाउसिसछतर पुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - जी-ब्लाकछतरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - छतरपुर पहाड़ी
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - छतरपुर पहाड़ी
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - छतरपुर पहाडी, 2 - ए-ब्लोकअमबेडकर कालॊनी छत्तरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - अम्बेडकर कॉलोनी छत्तरपुर, 2 - डी- ब्लोक (पारा)अम्बेडकर कॉलोनी छत्तरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - डी- ब्लोक (पारा)अम्बेडकर कॉलोनी छत्तरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - बी- ब्लोकअम्बेडकर कॉलोनी छत्तरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - छतरपुर पहाड़ी, 2 - शक्ति पीठछतर पुर, 3 - डी- ब्लोक (पारा)अम्बेडकर कॉलोनी छत्तरपुर, 4 - बी- ब्लोकअम्बेडकर कॉलोनी छत्तरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - बी- ब्लोकअम्बेडकर कॉलोनी छत्तरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - ए-ब्लोकअमबेडकर कालॊनी छत्तरपुर
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - ए-ब्लॉकछत्तरपुर इनक्लेव फैस-II, 2 - बी-ब्लॉकछत्तरपुर इनक्लेव फैस-II
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - छ्त्तरपुर इन्कलेवफ़ेस 2
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - छत्तरपुरइनक्लेव फेस-1, 2 - ए-ब्लॉक छत्तरपुरइनक्लेवफैस-I, 3 - बी-ब्लॉक छत्तरपुरइनक्लेवफैस-I
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - छत्तरपुरएन्क्लेव, 2 - छत्तरपुर इनक्लेवमॆदान गढी रोड
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - छत्तरपुर एन्क्लेव
छत्तर पुर
छतरपुर
1 - ए एस,छतर पुर, 2 - छतर पुर, 3 - दुर्गा आश्रमछतर पुर
छत्तर पुर
मंगला पुरी
1 - गॅाव न्यु मंगला पुरी, 2 - हरीजन मोहल्ला गॅाव न्यु मंगला पुरी, 3 -                                                  गॅाव न्यु मंगला पुरी, 4 - फ़ार्म हाउसिसगॅाव न्यु मंगला पुरी, 5 -                                                  न्यु मंगला पुरी
छत्तर पुर
मंगला पुरी
1 - नई मंगला पुरी, 2 - नई मंगला पुरी कालॊनी, 3 - वायरलॆस कालोनी नई मंगला पुरी, 4 - फ़ार्म हाउस नई मंगला पुरी
छत्तर पुर
सतबडी
1 - फार्म हाउसेस सातबड़ी, 2 - अंसल विलाफार्म हाउसेस सतबरी
छत्तर पुर
सतबडी
1 - सीएसकेएमसतबरी गांव, 2 - खरक सतबरी गांव
छत्तर पुर
सतबडी
1 - खरक सतबरी गांव
छत्तर पुर
सतबडी
1 - गांव सतबड़ी
छत्तर पुर
सतबडी
1 - गांव सतबड़ी
छत्तर पुर
सतबडी
1 - सतबरी गांव, 2 - डा अम्बेड्कर कालोनीसतबरी, 3 - सत्यानन्द कालोनीसतबरी
छत्तर पुर
चान्दन हूला
1 - आर सी सी इ पब्लिक स्कूलचंदन होल्ला, 2 - कल्लू पोट्ल मोह्ल्ला चन्दन हुला, 3 - होजिपाबाद चंदन होल्ला गांव, 4 - होजी भोल पदमोह्ल्लाचंदन होला, 5 - फार्म हाउसचंदन होला
छत्तर पुर
चान्दन हूला
1 - चन्दन हौला
छत्तर पुर
चान्दन हूला
1 - गुजर मोहल्लाचन्दन होला गांव, 2 - चन्दन होला एक्सटेंशन, 3 - चान्दन होला
छत्तर पुर
शहूरपुर
1 - गाँव शहूरपुर, 2 - फ़ार्म हाऊसिस शहूर पुर, 3 - राज विद्या केंद्र,शाहुरपुर, 4 - शहुरपुर एक्सटेंसन
छत्तर पुर
असोला
1 - झॅडा कालोनी असोला, 2 - असौला एक्स
छत्तर पुर
असोला
1 - असौला एक्स, 2 - असौला वेस्ट, 3 - असोला हाउसिंग काम्प्लैक्सअसौला एक्स
छत्तर पुर
असोला
1 - गॅाव असौला
छत्तर पुर
असोला
1 - गॅाव असौला, 2 - क्रिश्चियन कालोनी असोला फ़त्तेहपुर बेरी
छत्तर पुर
असोला
1 -                                                  गॅाव असौला, 2 - सॅगत सटाकअसोला
छत्तर पुर
असोला
1 - जाटवअसोला
छत्तर पुर
असोला
1 - जाटवअसोला, 2 - पी एच सी डिस्पॆसरी फ़त्तेहपुर बेरी, 3 - राधे मोहन ड्राईफतेहपुर बेरी, 4 - फ़तेहपुर बेरी गॉव
छत्तर पुर
असोला
1 - पत्ती गॅाव असौला, 2 - बाल्मिकी बस्ती असोला
छत्तर पुर
असोला
1 - फ़ार्म हाऊसिस असौला
छत्तर पुर
असोला
1 - असोला फतेहपुर बेरी
छत्तर पुर
फ़तेपुर बेरी
1 - फतेहपुर बेरी गांव
छत्तर पुर
फ़तेपुर बेरी
1 - फतेहपुर बेरी गांव, 2 - फ़ार्म हाउस फतेहपुर बेरी, 3 - भोपा मोहल्लाफतेहपुर बेरी
छत्तर पुर
फ़तेपुर बेरी
1 - हरस्वरूप कोलोनीफतेहपुर बेरी, 2 - डेरा मोडफतेहपुर बेरी, 3 - सी-ब्लॉक हरस्वरूप कोलोनीफतेहपुर बेरी, 4 - डी-ब्लॉक हरस्वरूप कोलोनीफतेहपुर बेरी, 5 - काहिया मोहल्लाफतेहपुर बेरी
छत्तर पुर
फ़तेपुर बेरी
1 - फतेहपुर बेरी गांव
छत्तर पुर
फ़तेपुर बेरी
1 - हरस्वरुप कालोनीफतेहपुर बेरी, 2 - फैली भरता आम डेरा मोडफतेहपुर बेरी, 3 - ई-ब्लॉक हरस्वरुप कालोनीफतेहपुर बेरी, 4 - एफ-ब्लॉक हरस्वरुप कालोनीफतेहपुर बेरी, 5 - जी-ब्लॉक हरस्वरुप कालोनीफतेहपुर बेरी
छत्तर पुर
फ़तेपुर बेरी
1 - हरस्वरूप कोलोनीफतेहपुर बेरी, 2 - ए-ब्लॉक हरस्वरूप कोलोनीफतेहपुर बेरी, 3 - बी-ब्लॉक हरस्वरूप कोलोनीफतेहपुर बेरी
छत्तर पुर
जॊनापुर
1 -                                                  लेद्री मॊहल्ला गांव जौनपुर, 2 -                                                  दानी मॊहल्ला जौनपुर, 3 - मुले मॊहल्ला जोन पुर भीम बस्त, 4 - भुरा मॊहल्ला जोनापुर गांव, 5 - गंगू मॊहल्ला जोनापुर गांव, 6 - फ़ार्म हाउस जोनापुर ग़ा्व, 7 - बैरागी जोना पुर गांव
छत्तर पुर
जॊनापुर
1 - पचोला मोहल्ला जोना पुर गांव, 2 - भीम बस्ती जौनपुर
छत्तर पुर
जॊनापुर
1 - जोनापुर गांव
छत्तर पुर
जॊनापुर
1 - बाबा नीम करोलीजौनापुर गाव, 2 - भीम बस्ती जौनपुर
छत्तर पुर
जॊनापुर
1 - लेदरी मॊहल्ला गांव जॊनापुर, 2 - दानी मो्ह्ल्ला जॊनापुर गांव, 3 - मद्दा मोह्ल्ला जोनापुर गांव, 4 -                                                  फार्म हाउस जोनापुर गॅाव, 5 - जॊनापुर गॉव
छत्तर पुर
जॊनापुर
1 - नियर तालाब व डेसु आफ़िस जोनापुर गाव, 2 -                                                  नियर प्राइमरी स्कूल जोनापुर गांव, 3 - भीम बस्ती जौनपुर
छत्तर पुर
गदई पुर
1 - फ़ामॆ हाऊस गदाई पुर, 2 - बंध रोड राधे मोहन ड्राईव गदाई पुर, 3 - ओसो ड्राईव गदाई पुर, 4 - क्लब ड्राईव गदाई पुर, 5 - गोविन्द सदन गुरुदुवारा गदाई पुर
छत्तर पुर
गदई पुर
1 - गदाई पुर गांव, 2 - हरिजन बस्ती, 3 - झुग्गी बस्ती गदाई पुर
छत्तर पुर
सुलतान पुर
1 - गांव सुलतान पुर
छत्तर पुर
सुलतान पुर
1 - गांव सुलतान पुर
छत्तर पुर
सुलतान पुर
1 - एम्पायरएस्टेट सुल्तान्पुर, 2 - सुलतानपुरकालोनी
छत्तर पुर
सुलतान पुर
1 - गांव सुलतान पुर
छत्तर पुर
सुलतान पुर
1 - फ़ार्म हाउससुल्तानपुर गांव, 2 - सुल्तानपुर एस्टेट मंण्डी रोडसुल्तानपुर-110030
छत्तर पुर
सुलतान पुर
1 - सुलतान पुर एक्स0
छत्तर पुर
सुलतान पुर
1 - सुलतान पुर एक्स, 2 - सी-ब्लॉक सुलतान पुर एक्स
छत्तर पुर
सुलतान पुर
1 - सुल्तानपुर माली मोहल्ला, 2 -                                                  सुल्तानपुर एक्स,शिव मंदिर, 3 - पीर मोहल्लासुल्तानपुर कोलोनी, 4 - सुलतान पुर एक्स0, 5 - सुलतान पुर कालोनी
छत्तर पुर
सुलतान पुर
1 - ब्रिजवासी मोहोल्लासुल्तान्पुर एक्स, 2 - सुलतान पुर कालोनी, 3 - गद्दा कॉलोनी सुल्तानपुर
छत्तर पुर
घिटोरनी
1 - बान्स मोहल्ला, सुनार वाली गलीघिटोरनी गाव, 2 - केशव मोहल्ला,घिटोरनी
छत्तर पुर
घिटोरनी
1 - बान्स मॊहल्ला बडी चॊपालघिटॊरनी गाव, 2 - बान्स मोह्ल्लाघिटोरनी गाव
छत्तर पुर
घिटोरनी
1 - तरला मोहल्ला,घिटॊरनी गाव
छत्तर पुर
घिटोरनी
1 - तरला मोहल्ला नजदीक बडा कुआघिटॊरनी गाव, 2 - तरला मोहल्ला, नजदीक कुरा ढेरघिटॊरनी गाव
छत्तर पुर
घिटोरनी
1 - घिटोरनी गाँव, 2 -                                                  पंडित मोहल्ला घिटोरनी गांव, 3 - मेसी कॉलोनी घिटोरनी
छत्तर पुर
घिटोरनी
1 - हरिजन मोहल्ला नजदीक बाजारगिटॊरॊनी विलेज, 2 - हरिजन मोहल्ला, हरिजन चॊपालगिटॊरॊनी विलेज, 3 - घिटोरनीगाँव
छत्तर पुर
घिटोरनी
1 - घिटोरनी गांव, 2 - पडित मोहल्लाघीटॊरनी गाव, 3 - पडित मोहल्ला, बाहरी फिरनीघीटॊरनी गाव, 4 - घिटोरनी इन्कलेव पहाडी कालोनी
छत्तर पुर
घिटोरनी
1 - मन्गु मोहल्लागिटोरनी गाव, 2 - फ़ार्म हॉउजजघिटोरनी गांव
छत्तर पुर
घिटोरनी
1 - मन्गु गडिया मॊह्ल्लागिटॊरॊनी विलेज, 2 - घिटोरनी गाँव, 3 - मन्गु मॊह्ल्लाघिटोरनी गाँव
छत्तर पुर
आया नगर
1 - घोरा मोहल्ला आया नगर
छत्तर पुर
आया नगर
1 - घोरा मोहल्ला आया नगर, 2 - आयानगरगान्दियामोहल्ला
छत्तर पुर
आया नगर
1 - भुबिलिया मोहल्ला आया नगर, 2 - बाबा मोहाल्लाआया नगर
छत्तर पुर
आया नगर
1 - फेस-४, आया नगर,सी-२ ब्लाक
छत्तर पुर
आया नगर
1 - ई-ब्लाकफ़ेस 5 अया नगर एक्स
छत्तर पुर
आया नगर
1 - हरीजन बस्तीआया नगर, 2 -                                                  आया नगर एक्स
छत्तर पुर
आया नगर
1 -                                                  अया नगर कालोनी एक्स, 2 -                                                  ब्लाक बी अया नगर कालोनी एक्स, 3 - सी-1 ब्लोक,अया नगर,फेज-4
छत्तर पुर
आया नगर
1 - अया नगर एक्स
छत्तर पुर
आया नगर
1 - एफ-ब्लाक फेज-6,आया नगर एक्सटेंसन, 2 - अया नगर कालोनी फ़ेस 5
छत्तर पुर
आया नगर
1 - एफ-ब्लाक फेज-6,आया नगर एक्सटेंसन
छत्तर पुर
आया नगर
1 - अम्बेड्कर कालो्नीआया नगर पहारी, 2 - फ़ेस 6अया नगर, 3 - सी-3 ब्लाक,आया नगर,फ़ेस-4
छत्तर पुर
आया नगर
1 - फेज-5 आया नगर कालोनी,ए-1 ब्लाक
छत्तर पुर
आया नगर
1 - फेज-5 आया नगर कालोनी,ए-1 ब्लाक, 2 - फेज-5 आया नगर कालोनी,ए-ब्लाक, 3 - जेड ब्लाक,आया नगर,फ़ेस-5
छत्तर पुर
आया नगर
1 - फेज-5 आया नगर कालोनी,ए-ब्लाक, 2 - ए -2 ब्लॉक आया नगर कॉलोनी फेज -5
छत्तर पुर
आया नगर
1 - डी-ब्लाक फेज-4,आया नगर, 2 - आया नगर, 3 - ऐर अर्जुन सिंह अया नागर
छत्तर पुर
आया नगर
1 - डी-ब्लाक फेज-4,आया नगर
छत्तर पुर
आया नगर
1 - फेज-5 आया नगर कालोनीए-2 ब्लाक, 2 - आया नगर
छत्तर पुर
आया नगर
1 - आया नगर एक्स,, 2 - बी-ब्लाकफेज-4,आया नगर, 3 - बी-ब्लाकफेज-5,आया नगर
छत्तर पुर
आया नगर
1 - बी-ब्लाकआया नगर फेज-4
छत्तर पुर
आया नगर
1 - आया नगर कोलोनी फेस-1, 2 - आया नगर कोलोनी फ़ेस 2, 3 -                                                  आया नगर कोलोनी फ़ेस 3, 4 - एम ईएस कोलोनी अर्जुन गड
छत्तर पुर
आया नगर
1 -                                                  आया नगर कोलोनी फ़ेस 5, 2 - आया नगर कोलोनी फ़ेस 6
छत्तर पुर
आया नगर
1 - जी-ब्लाकआया नगर फ़ेस 6, 2 - जी- ब्लॉक, आया नगर एक्सटेंशन फेस-6
छत्तर पुर
आया नगर
1 - एच- ब्लॉक, आया नगर कॉलोनी फेस-6
छत्तर पुर
आया नगर
1 - जी-ब्लाकआया नगर फ़ेस 6
छत्तर पुर
आया नगर
1 - जी-ब्लाक आयानगरफ़ेस6
छत्तर पुर
आया नगर
1 - जी-ब्लाकआया नगर फ़ेस 6, 2 - जी-1,ब्लाक आया नगर फ़ेस 6
छत्तर पुर
मॉडी गॉव
1 - शान्ति कालोनी मान्डी पहाडी
छत्तर पुर
मॉडी गॉव
1 - सम्भव कालोनी मांडी पहारी, 2 - शान्ति कालोनी मान्डी पहाडी
छत्तर पुर
मॉडी गॉव
1 - बापू कॆम्पमंडी गांव
छत्तर पुर
मॉडी गॉव
1 - शान्ति कॆम्पमंडी गांव, 2 - ्फार्म हाउसमंडी गांव, 3 - जवाहर कालोनी मांडी पहाडी
छत्तर पुर
मॉडी गॉव
1 - मान्डी गांव
छत्तर पुर
मॉडी गॉव
1 - मान्डी गांव
छत्तर पुर
मॉडी गॉव
1 - मर्टा मॊहल्लामाण्डी गांव, 2 - सोबन सारवन मॊहल्लामंडी गांव, 3 - डाडु मॊहल्लामंडी गांव, 4 - हरिजन मॊहल्लामंडी गांव, 5 - पोन्डमंडी गांव, 6 - जोग़ी मॊहल्लामंडी गांव, 7 - हरलाल मॊहल्लामंडी गांव
छत्तर पुर
डेरा गॉव
1 - डेरा गांव
छत्तर पुर
डेरा गॉव
1 - डेरा गांव
छत्तर पुर
डेरा गॉव
1 - फ़ार्म हाउस गांव डेरा, 2 - .गांव डेरा
छत्तर पुर
डेरा गॉव
1 - गांव डेरा
छत्तर पुर
भाटी गॉव
1 - छोटी भट्टी, भट्टी खुर्द, 2 -                                                  भट्टी खुर्द, 3 - फ़र्ाम हाउसछोटी भट्टी
छत्तर पुर
भाटी गॉव
1 - फ़र्ाम हाउसछोटी भट्टी, 2 - सवान पब्लिक स्कूलभॉटी, 3 - म0 न0 एम सी एम टीछोटी भट्टी एम सी एम टी होम, 4 - छोटी भट्टी राधा स्वामी आश्रम, 5 - हंश लोक समितिभाती खुर्द, 6 - बडी भाटी                                                 
छत्तर पुर
भाटी गॉव
1 - बडी भाटी, 2 - बडी भाटी, 3 - बारी भट्टी फ़र्ाम हाउस
छत्तर पुर
भाटी माइन्स
1 - संजय कॉलोनी भाटी माइन्स, 2 - सवान पब्लिक स्कूलभॉटी, 3 - एफ-ब्लाक,संजय कॉलोनी भाटी माइन्स
छत्तर पुर
भाटी माइन्स
1 - एफ-ब्लाक,संजय कॉलोनी भाटी माइन्स, 2 -                                                  सजंय कालोनी भाटी माईंस
छत्तर पुर
भाटी माइन्स
1 - ई-ब्लाक,संजय कॉलोनी भाटी माइन्स
छत्तर पुर
भाटी माइन्स
1 - सजंय कालोनी भाटी माईंस, 2 - ई-ब्लाक,संजय कॉलोनी भाटी माइन्स
छत्तर पुर
भाटी माइन्स
1 - सी-ब्लाक,सजंय कालोनी भाटी मांईन्स
छत्तर पुर
भाटी माइन्स
1 - सी-ब्लाक,सजंय कालोनी भाटी मांईन्स, 2 - ऎ-ब्लाक,संजय कालोनी भाटी माईंस
छत्तर पुर
भाटी माइन्स
1 - बी-ब्लाक,संजय कॉलोनी भाटी माईंस
छत्तर पुर
भाटी माइन्स
1 - ऎ-ब्लाक,संजय कालोनी भाटी माईंस
छत्तर पुर
भाटी माइन्स
1 - डी-ब्लाक,संजय कॉलोनी भाटी माइन्स
छत्तर पुर
भाटी माइन्स
1 - डी-ब्लाक,संजय कॉलोनी भाटी माइन्स, 2 - सी-ब्लाक,सजंय कालोनी भाटी मांईन्स, 3 - ऎ-ब्लाक,संजय कालोनी भाटी माईंस